Том 86 (LXХXVІ). 1908 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXXVІ. — Львів, 1908. — Кн. VІ. — 248 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Бу­чин­ський Б. Сту­дії з іс­то­рії цер­ков­ної унії. [Про­дов­жен­ня]: I. Іси­до­ро­ва унія. — С. 5–30;

То­ма­шів­ський С. Угор­щи­на і Поль­­ща на по­чат­ку XVIII в. [Про­дов­жен­ня]. — С. 31–58;

Джид­жо­ра І. Ма­те­рі­а­ли мос­ков­сько­го “Ар­хи­ва Ми­нис­тер­ства Юс­ти­ціи” до іс­то­рії геть­ман­щи­ни. — С. 59–81;

Фран­ко І. Еміль Ко­рит­ко, за­бу­тий сла­вян­ський ет­ноґ­раф. До­да­ток: Ви­пис­ки із по­лі­тич­но­го ар­хі­ва мін[іс­тер­ства] внутр[іш­ніх] справ у Від­ні. — С. 82–122;

Со­зан­ський І. По­е­тич­на твор­чість Олек­сан­дра Дух­но­ви­ча. — С. 123–140.

Miscellanea

Пе­ретц В. Кіль­ка пі­сень кін[ця] XVII – поч[ат­ку] XVIII вв. [Додаток: тексти пісень]. — С. 141–143;

Щу­рат В. До іс­то­рії Ко­лі­­їв­щи­ни. [Додаток]: 1. Корсунський лист з дня 8 цьвітня 1766 р.; 2. За­пис­ка Під­го­рецької хроніки під 1768 р. — С. 143–146;

Ку­зе­ля З. Ві­ру­ваня Гу­цу­лів про бу­рі з ос­тат­ніх днів чер­вня 1885 ро­ку. [Додаток: народні оповідання]. — С. 146–149.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1907:

Д[жид­жо­ра] І. Лі­те­ратурно-Науковий Вістник. — С. 150–160; Ук­ра­ї­на. — С. 160–168;

Кр[евець­кий] І. Сьвіт. — С. 168–169; Ukrain­ische Rundschau, 1906–1907. — С. 169–171; Еко­­но­міст. — С. 171–172; Учи­тель. — С. 172; Про­мінь. — С. 172–173; Ни­ва. — С. 173–174; Ка­­то­лиць­кий Схід. — С. 174;

Кр[ипя­ке­ви]ч [І.]. Ді­ло. — С. 174–175;

Н[аза­рі­їв] О. Рус­лан. — С. 175–178; Бу­ко­ви­на. — С. 178–179;

Кр[евець­кий] І. На­у­ка. — С. 179;

З[аліз­няк] М. Ра­да. — С. 179–181;

Д[оро­шен­ко] Д. Рід­ний Край. — С. 181–183; Сло­во. — С. 183;

Кр[евець­кий] І. Га­ли­ча­нинъ. — С. 183–184; Вѣс­тникъ “На­род­но­го До­ма”. — С. 184–185;

З[аліз­няк] М. Уни­вер­си­тет­скія Из­вѣс­тія (ки­ев­­ские). – Год XLVII. — С. 185–186; За­пис­ки Им­пе­ра­тор­ска­­го Харь­ков­ска­го Уни­вер­си­­те­та. — С. 186;

С[ицін­ський] Ю. Тру­ды Кі­ев­ской Ду­хов­ной Ака­де­міи. — С. 186–187; Кі­ев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 187; Во­лын­скія Епархіаль­ныя Вѣ­до­мости. — С. 187–188; Пра­вос­лав­ная По­до­лія. — С. 188; Пол­тав­скія Епар­хіаль­ныя Вѣ­­до­мости. — С. 189–190; Чер­ни­гов­скія Епар­хіальныя Из­вѣс­тія. — С. 190; Ека­­те­­ри­­но­с­лав­­скія Епархиальныя Вѣдомости. — С. 190; Во­ро­неж­скія Епархіаль­ныя Вѣдо­мос­­ти. — С. 190; Кур­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 190; Ки­ши­нев­скія Епархіальныя Вѣ­­домости. — С. 190–191; Хол­мская Цер­ков­ная Жизнь. — С. 191–192; Мин­скія Епар­хі­­аль­ныя Вѣдомости. — С. 192; По­лоц­кія Епархіальныя Вѣ­домости. — С. 192;

Г[ру­шев­­ський] О. Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. — С. 192–193; Рус­ская Мысль. — С. 193; Русское Богатство. — С. 193; Міръ Бо­жій. — С. 193; Жур­налъ Министерства Народна­го Про­свѣ­­щенія. — С. 193–194; Варшавскія Университет­скія Извѣстія. — С. 194; Уче­ныя За­писки Казанскаго Университета. — С. 194; Уче­ныя Записки Юрьевскаго Уни­­вер­ситета. — С. 194;

С[ицін­ський] Ю. Христі­ан­ское Чтеніе. — С. 194–195; Бо­гословскій Вѣстникъ. — С. 195; Стран­никъ. — С. 195;

З[аліз­няк] М. Бы­лое. — С. 195–196;

Г[ру­шев­ський] О. Русская Старина. — С. 196–197; Русскій Ар­­хивъ. — С. 197; Историческій Вѣстникъ. — С. 197; Чте­­нія въ Об­щес­твѣ Ис­то­ріи и Древ­­нос­тей Рос­сій­скихъ. — С. 197;

С[вєн­ціц­кий] І. Из­вѣс­тія от­дѣ­ле­нія рус­­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти им­п[е­ра­тор­ской] Ака­де­міи На­укъ. – T. XII. — С. 197–199; Русскій Филологическій Вѣстникъ. – [Т.] LVII–LVIII. — С. 199;

Г[на­тюк] В. Живая Старина. — С. 200; Этнографическое Обозрѣніе. — С. 201;

Кр[евець­кий] І. Bi­bliote­ka Warszaws­ka. — С. 201; Przegląd pol­ski. — С. 201–202; Prze­gląd pow­­szech­ny. — С. 202;

Кр[ипя­ке­ви]ч [І.]. Przewod­nik nau­kowy i literacki. – Rok XXXV. — С. 202;

Шп[ит­ков­ський] І. Kwar­tal­nik his­to­ryczny. — С. 202–203;

Кр[евець­кий] І. Przegląd his­to­ryczny. — С. 203–205; Przegląd prawa i ad­min­is­tra­­cyi. — С. 205; Pam­ięt­nik literacki. — С. 205;

Г[на­тюк] В. Lud. — С. 205–207;

С[вєнціц­кий] І. Ar­chiv für slav­ische Phi­lo­lo­gie. – Bd. XXXI. — С. 207–210;

Т[о­­ма­шів­ський] С. Szá­za­dok. — С. 210; Tör­ténel­mi Tár. — С. 211; Eth­no­gra­­phia. — С. 211.

Ча­со­пи­си об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 211–212.

Бібліоґрафія (рецензії та справоздання)

Щу­рат В. [Рец. на публ.:] Die os­teu­ro­päischen Litera­turen und die slav­ischen Spra­chen // Die Kul­tur der Ge­gen­wart, I, 9 / Heraus­gege­ben von Paul Hin­ne­berg. – Ber­lin; Leipzig: Ver­lag von B. G. Teub­ner, 1908. – VIII + 396 S. — С. 213–219;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. Древ­няя цер­ков­но-сла­вян­ская ли­те­ра­ту­ра и ея зна­че­ніе. – Харь­ков, 1908. — С. 219–223;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій И. И. Ма­те­рі­а­лы для сло­ва­ря древ­не-рус­ска­го язы­ка по пись­мен­нымъ па­мят­ни­камъ. – СПб., 1906. – T. III. – Вып. II. – 513–1055 c. — С. 223;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Сьвя­­то-онуф­рей­ський мо­нас­тир у Льво­ві. – Львів, 1908. – 13 с. [Від­би­ток: Ді­ло]. — С. 223–224;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пол­ное соб­ра­ніе рус­скихъ лѣ­то­пи­сей. – СПб., 1907. – T. XVII. – XIV c. + 616 столб. + С. 617–652. — С. 224–225;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Ter­šako­već M. Beziehungen der ukrai­n­ischen his­tor­ischen Lieder resp[on­dere] “Du­men” zum südslav­ischen Epos // Ar­chiv für Sla­v[ische] Phi­lo­lo­gie. – 1907. – Bd. XXIX. — С. 225–226;

Гна­тюк В., Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ха­лан­скій М. Ма­ло­рус­ская ду­ма про Бай­ду // Сбор­ник Ис­тор[ико]-фи­ло­лог[ичес­ко­го] об­щес­тва, сос­­то­я­ще­го при имп[е­ра­тор­ском] Харь­ков­ском уни­вер­си­те­те. – Харь­ков, 1908. – T. XV. – C. 205–219. — С. 226–228;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Фран­ко Ів. Ін­тер­ме­дія ев­рея з Ру­си­ном. – Харь­ков, 1908. – 12 с. (Відбиток: Сбор­ни­к Ис­то­р[и­ко]-фи­лол[оги­чес­ко­го] об­щес­тва, [сос­то­я­ще­го при им­пе­ра­тор­ском] Харь­ков[ском уни­вер­си­те­те]. – T. XVIII). — С. 228–229;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Явор­скій Ю. А. Къ ис­то­ріи кар­па­то-рус­ска­го фоль­кло­ра XVIII вѣ­ка, I–II. – Харь­ков, 1908. – 8 с. (Відбиток: Сбор­ни­к Ис­тор[ико]-фи­лол[оги­чес­ко­го] об­щес­тва, [сос­то­я­ще­го при им­пе­ра­тор­ском] Харьк[ов­ском уни­вер­си­те­те]. – T. XVIII). — С. 230;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Бѣ­ляв­скій Н. Ма­те­рі­а­лы къ ис­то­ріи ка­зен­на­го хо­зяй­ства на юж­ной степ­ной ок­ра­и­нѣ Мос­ков­ска­го Го­су­дар­ства: Го­су­да­ре­вы ар­буз­ные ого­ро­ды и ви­ног­рад­ни­ки въ г. Чу­гу­е­вѣ. – Харь­ков, 1905. – С. 54–105. — С. 230–231;

За­ліз­няк М. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gawroń­ski Fr. Spóźnio­na miłość. Ep­izod z ży­cia Mazepy // Atene­um Pol­skie. – 1908. – N 3. – T. II. – Czerwiec. — С. 232;

Щер­ба­ків­ський В. [Рец. на публ.:] Ма­шу­ковъ В. Ма­те­ріа­лы къ изу­че­нію цер­ков­ной ста­ри­ны Ук­ра­и­ны // Тру­ды Харь­ков­ской ком­­мис­сии по ус­трой­ству XIII ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да. – [1905] (Сбор­ник ис­т[о­­ри­­ко]-фил[оло­ги­чес­ко­го] общ[ес­тва], [сос­то­я­ще­го при им­пе­ра­тор­ском] Харь­к[ов­­ском уни­вер­си­те­те]. – T. XVI). — С. 232–233;

Щер­ба­ків­ський В. [Рец. на публ.:] Рѣ­динъ Е. Ма­те­рі­а­лы къ изу­че­нію цер­ков­ныхъ древ­нос­тей Ук­ра­й­ны. Цер­кви го­ро­да Хар­ко­ва // Тру­ды Харь­ков[ской] ком­мис­сии по ус­трой­ству XIII арх[ео­ло­­ги­чес­ко­го] сьез­да. – [1905]. — С. 233–234;

Шпит­ков­ський І. [Рец. на публ.:] Ма­те­рі­а­лы и из­слѣ­до­ва­нія по ис­то­ріи Ев­ре­евъ въ Поль­шѣ и Юго-За­пад­ной Рос­сіи. – К., 1908. – Вы­п. I: Га­лантъ И. Къ ис­то­ріи Уман­ской рѣз­ни 1768 го­да / Съ пре­дис­ло­ві­емъ про­фес­со­ра И. В. Лу­чиц­ка­го. – 39 с. — С. 234–240;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Пет­ровъ А. Пер­вый пе­чат­ный па­мят­никъ уг­ро-рус­ска­го на­рѣ­чія. Ур­баръ и иные свя­зан­ные съ крес­тьян­ской Ма­ріи Те­ре­зы ре­фор­мой до­ку­мен­ты // Ма­те­ри­а­лы для ис­то­рии Угор­ской Ру­си. – СПб., 1908. – [Вып.] V. – 139 c. — С. 240–241;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Ма­ка­рен­ко Н. Е. “Пре­чис­та” в Мос­ка­лів­ці // Живая старина. – 1907. – Кн. I. – C. 21–26. — С. 241;

Кре­вець­кий І. На­у­ко­ві роз­­від­ки й ста­ті в спра­воз­дан­нях ук­ра­їн­ських се­ред­ніх шкіл у Га­ли­чи­ні за 1903/4–1907/8 рр. Шко­ли львів­ські й пе­ре­мись­кі: [Рец. на публ.:] Бо­бер­ський Ів. За­ба­ви і ру­хо­ві гри. Ч. I–III // Звіт ди­рек­ції ц[ісар­сько-]к[оро­лів­ської] ака­де­міч­ної ґім­на­зії у Льво­ві за рр. 1903/4–1905/6; Ко­ко­рудз Іл. Ста­рин­на шту­ка у ва­ти­кан­ськім му­зею // [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської ака­де­міч­ної ґім­на­зії у Льво­ві] за р. 1906/7; Тер­ша­ко­вець Мих. Га­лиць­ке лі­те­ра­тур­не від­ро­джен­нє // [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської ака­де­міч­ної ґім­на­зії у Льво­ві] за р. 1907/8; Dykyj Vl. De sen­ten­tiis et pro­ver­biis Hora­tianis // Звіт ди­рек­ції ц[ісар­сько-]к[оро­лів­ської] II. ґім­на­зії в Пе­ре­миш­лі, за рр. 1903/4–1904/5; Роз­доль­ський Й. Пля­тон, Ев­тиф­рон // [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II. ґім­на­зії в Пе­ре­миш­лі] за р. 1905/6; Са­дов­ський Н. Ко­рот­кий на­черк те­о­рії ана­лі­тич­них фун­кцій // [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II. ґім­на­зії в Пе­ре­миш­лі] за р. 1906/7; Ав­ди­ко­вич Ор. Кри­тич­ний роз­бір що важ­ній­ших опо­ві­дань Ол. Ко­­нись­ко­го // [Звіт ди­рек­ції ці­сар­сько-ко­ро­лів­ської II. ґім­на­зії в Пе­ре­миш­лі] за р. 1907/8; Ав­ди­ко­вич Ор. Ог­ляд лі­те­ра­тур­ної ді­яль­нос­ти Олек­сан­дра Ко­нись­ко­го // Звіт ди­рек­ції лі­цея Русь­ко­го Ін­сти­ту­та для дів­чат в Пе­ре­миш­лі за р. 1907/8. — С. 242–244.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 244–245.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001526