Том 82 (LХXXII). 1908 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXXІІ [“Па­мя­ти Во­ло­ди­ми­ра Ан­то­но­ви­ча [який по­мер] 8 (21). III. 1908”]. — Львів, 1908. — Кн. IІ. — 244 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Вступ]

[Грушевський М.]. [Па­мя­ти Во­ло­ди­ми­ра Ан­то­но­ви­ча]. — С. 7–9.

[Наукові статті]

Ши­роць­кий К. Над­гроб­ні хрес­ти на Ук­ра­ї­ні. — С. 10–29 + 88 іл.;

Фран­ко І. Но­ві ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го вер­те­па: I. Райок; II. Лазарь; III. Доброгостівський вертеп; IV. Різдвяний “Бетлегем” в с. Верхня Апша, Мараморош. — С. 30–52 + 1 іл.;

Воз­няк М. Проєкт пра­во­пи­си Іва­на Жу­ків­сько­го на з’їз­ді “русь­ких уче­них”. [Додаток]: [1.] Розправа о пи­сов­ни рус­кфй І. Жукфвского; [2.] Реферат Лотоцького для комісії укладання русь­ких шкіль­­них підручників; [3.] Відпис рескрипту ґубернії до митрополичої кон­сис­то­рії. — С. 53–86;

Сту­дин­ський К. Поль­ські кон­спі­ра­ції се­ред русь­ких пи­­том­ців і ду­хо­вень­ства в Га­ли­чи­ні в ро­ках 1831–1846. [Про­дов­жен­ня]. [До­да­ток]: Ма­те­рія­ли. — С. 87–177.

Miscellanea

Бар­вин­ський В. При­чи­нок до іс­то­рії “сво­бід­них ма­єт­нос­тей” [Додаток]: Текст документа з 1744 р.. — С. 178–179;

Шпит­ков­ський І. Ру­ко­пись Бро­до­ви­ча: “Widok przemo­cy”. — С. 180–181 + 1 іл.;

Щу­рат В. Із ста­рої га­лиць­кої лі­те­ра­ту­ри: I. Дві піс­ні А. Яку­бин­сько­го про сам­бір­ську Бо­го­­ро­ди­цю з 1770 р. II. За­гад­ко­ва поль­ська піс­ня в ук­ра­їн­ськім пе­рек­ла­ді. — С. 181–188.

Наукова хроніка

[Ку­зе­ля З.]. Ан­тро­поль­оґіч­ні й ар­хе­оль­оґіч­ні ча­со­пи­­си за 1906 р.: 1. Антропольоґічні часописи, с.189–205.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] An­dree R. Der Ursprung der ameri­kan­ischen Kul­turen. Ein Über­blick // Sitzungs­be­richte der an­tro­po­lo­gischen Gesellschaft in Wien. – 1906. – S. 87–98. — С. 206–207;

Ку­­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Much M. Die Trug­spiegelung orien­tal­isch­er Kul­tur in den vor­geschi­chtli­chen Zeital­tern Nor­deu­ro­pas // Mit­teilungen der an­thro­po­lo­gi­schen Gesellschaft in Wien. – 1906. – S. 57–91. — С. 207–208;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Verworn M. Ar­chäol­ith­ische und paläol­ith­ische Reises­tu­dien in Fran­kreich und Por­tu­gal // Zeitschrift für Eth­no­lo­gie. – 1906. – S. 611–655. — С. 208;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Kaindl R. F. Prähis­tor­isches aus der Bukowi­na. Neue For­schun­gen in Szi­pe­nitz // Jarhbuch d[er] k[aiser­liche-]k[öni­gli­chen] Zen­tral-Kom­mi­sion f[ür] Er­for­schung u[nd] Erhal­tung d[er] Kun­st- u[nd] his­tor­ischen Denk­male. N. F. – 1904. – Bd. II. – S. 17–44. — С. 208–210;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Hoernes M. Die neo­li­­th­i­sche Keramik in Ös­ter­reich // Jahrbuch d[er] [kaiser­liche-königli­chen] Zen­tral­kom­mis­­sion f[ür] Er­forschung u[nd] Erhal­tung der Kunst- und his­tor[ischen] Denk­male. – 1905. – Bd. III. – S. 1–128; Hoernes M. Gold­funde aus der Hallstattperiode in Ös­ter­reich-Ungarn // [Jahrbuch der kaiser­liche-königli­chen Zen­tralkom­miss­­ion für Er­for­schung und Erhal­tung der Kunst- und his­tor­ischen Denk­male]. – 1906. – Bd. IV. – S. 71–92. — С. 210–215;

Януш Б. [Рец. на публ.:] Спи­цынъ А. Май­да­ны // За­пис­ки от­де­ле­ния рус­ской и сла­вян­ской ар­хе­о­ло­гии имп[ера­тор­ско­го] рус­ск[ого] ар­хе­ол[о­ги­­чес­ко­го] об­щес­тва. – T. VIII. – C. 1–28. — С. 215;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сто­ро­жен­ко А. О су­щес­тво­вав­шихъ въ г[оро­де] Кі­е­вѣ рим­ско-ка­то­ли­че­скихъ хра­махъ // Eranos, сбор­ник в честь Н. П. Даш­ке­ви­ча. – [1906]. – C. 242–253. — С. 215–216;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Бо­лес­лавъ-Юрій II, князь всей Ма­лой Ру­си / Сбор­никъ ма­те­ріа­ловъ и из­слѣ­до­ва­ній, со­об­щен­ныхъ О. Гон­сі­о­ров­скимъ, А. А. Ку­ни­комъ, А. С. Лап­по-Да­ни­лев­скимъ, И. А. Лин­ни­чен­комъ. — С. Л. Пта­шиц­кимъ и И. Ре­жаб­комъ. – СПб., 1907. – V + IV + 335 с. + 10 табл. — С. 216–219;

Свєн­ціц­кий І. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Ґрун­валь­д­ська піс­ня (Bogórod­zic­za dzewic­za). Па­мят­ка за­пад­но-русь­кої лі­те­ра­ту­ри XIV в. – Жов­­ква, 1906. – 52 с. + 1 табл.; Щу­рат В. Дві ста­ті про Ґрун­валь­дську піс­ню. Від­по­відь проф[есо­ро­ві] Брік­не­ро­ви. – Жов­ква, 1906. – 32 c. — С. 219–221;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ue­bers­berger Hans. Ös­ter­reich und Russ­land seit dem Ende des 15 Jahr­hun­­derts. – Wien; Leipzig, 1906. – Bd. I: 1488–1605. – IX + 584 c. — С. 221;

Ли­пин­ський В. [Рец. на публ.:] Bora­tyń­ski Ludwik. Stu­dya nad nun­cya­­turą pols­ką Bolog­net­tego (1581–1585) // Rozprawy Aka­demii Umiejętności. Wy­­dz[iał] His­to­rycz­no-Filo­zo­ficzny. – Kraków, 1907. – Ser­ya II. – T. XXIV. – S. 53–106. — С. 222–223;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Rawi­ta-Gawroński Fr. Dro­­ga do niewoli. Ustęp z dziejów ko­zacko-pol­skich za­tar­gów // Świat Słowiań­ski. – 1908. – Лю­тий. – 121–142; Бе­ре­зень. – S. 248–258. — С. 223–224;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Коз­лов­скій И. О. Я. М. Рти­щевъ. Ис­то­ри­ко-бі­ог­ра­фи­чес­кое из­слѣ­до­ва­ніе // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1906. – [Кн.] I. – C. 1–52; [Кн.] II. – C. 53–100; [Кн.] VI. – C. 101–132; [Кн.] XI. – C. 133–152; [Кн.] XII. – C. 153–200. — С. 224–226;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Му­зы­чен­ко А. Я. Ис­то­рія по­се­ле­нія и фо­­не­ти­чес­кія осо­бен­нос­ти го­во­ра крым­скихъ Бол­гаръ // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1907. – Кн. 2. – C. 72–134. — С. 226–228;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Sztrip­­szky Hia­dor. Kos­suth La­jos a ru­tén nép­köl­tészet­ben (Л. Ко­шут в руській на­род­­ній поезії). – Budapest, 1907. – 31 o. (Відбиток: Eth­no­­gra­phia). — С. 228;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Kol­berg Oskar. Wołyń. Obrzędy, melo­dye, pieśni. Z bru­lionów pośmiert­nych przy współudziale St. Fischera i F. Szop­skie­go wy­dał Jó­zef Tre­­tiak / Nakła­dem Aka­demii Umiejętności. – Kraków, 1907. – XII + 450 s. — С. 228–233;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ба­бен­ко В. А. Эт­ног­ра­фи­чес­кій очеркъ на­род­на­го бы­та Ека­те­ри­нос­лав­ска­го Края / Из­да­ніе Ека­те­ри­нос­лав­ска­го Гу­берн­ска­го Зем­ства къ XIII Ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­му Съѣз­ду. Съ 75-ю фо­то­ти­пі­я­ми, ри­сун­ка­ми и чер­те­жа­ми въ тек­стѣ. – Ека­те­ри­нос­лав, 1905. – IV + 144 c. — С. 233–234;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ ма­те­рі­а­ловъ для опи­са­нія мѣс­т­нос­тей и пле­менъ Кав­ка­за / Из­да­ніе Уп­рав­ле­нія Кав­каз­ска­го Учеб­на­го Ок­ру­га. – Ти­ф­лис, 1906. – Вып. XXXVI. — С. 234–236;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Blumml E. K. Ger­man­ische To­ten­lieber, mit besonder­er Berück­si­ch­tigung Tirols // Ar­­­chiv für An­thro­po­lo­gie. – 1906. – S. 149–181. — С. 236;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Bab H. Geschlechtsle­ben, Geburt und Miss­geburt in der asi­a­tischen Mytho­lo­gie // Zeitschrift für Eth­no­lo­gie. – 1906. – S. 269–311. — С. 236–237;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Török A. Ver­such einer sys­tema­tischen Charak­ter­is­tik des Ke­phalin­dex // Ar­chiv für An­thro­po­lo­gie. – 1906. — С. 237–238;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Свѣ­дѣ­нія о ру­ко­пи­сяхъ, пе­чат­ныхъ из­да­ні­яхъ и дру­гихъ пред­ме­тахъ, пос­ту­пив­шихъ въ ру­ко­пис­ное от­дѣле­ніе биб­ліо­те­ки Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­міи Наукъ въ 1904 г. – СПб., 1907. – 403 с. — С. 238–240;

Д[о­ма­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Sprawoz­danie z zar­zą­du Muze­um Naro­dowego Pol­skiego w Rap­perswilu za rok 1906 (Rok XXXVII). – Paris, 1907. – 98 p. — С. 240.

Ви­да­ння й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 240–242.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001522