Том 80 (LXХХ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXX— Львів, 1907. — Кн. VI. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. При­чи­нок до сту­дій над Ос­трож­ською Біб­лією. — С. 5–18;

Гру­шев­ський О. По ка­тас­тро­фі 1708 р. Во­єн­ні ро­бо­ти. — С. 19–35;

Огі­єн­ко І. Ог­ляд ук­ра­їн­сько­го язи­коз­нав­ства. [Закінчен­ня]: [7.] Україн­­ські словники. — С. 36–52;

Сту­дин­ський К. Поль­ські кон­спі­ра­ції се­ред русь­ких пи­том­ців і ду­хо­вень­ства в Га­ли­чи­ні в ро­ках 1831–1846. — С. 53–108;

Ку­зе­ля З. При­чин­ки до на­род­ніх ві­ру­вань з по­чат­ком XIX ст. Упи­рі і роз­но­ше­нє за­ра­зи. — С. 109–124.

Miscellanea

Януш Б. Ка­мінь з за­гад­ко­ви­ми зна­ка­ми в с. Заз­дрос­ти, Те­ре­бов­ельсько­го пов[іту]. — С. 125–128 + 4 іл.; Т

омашівський С. За­­міт­ка до піс­ні про Ште­фа­на во­є­во­ду. — С. 128–135;

Гна­тюк В. Як пи­са­ти за­і­ме­ник ся при ді­єс­ло­вах?. — С. 135–152.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1906.:

Г[на­тюк] В, Д[жид­жо­ра] І. Кіевская Старина. — С. 153–165; Д[жид­жо­ра] І. Уни­вер­­си­тет­скія из­вѣс­тія (ки­ев­ские). — С. 165–166; За­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го харь­ков­­­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 166–167;

С[ицінський] Ю. Тру­ды Кі­ев­ской Ду­хов­ной Ака­де­міи. — С. 167–169; Кі­ев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 169; Во­лын­скія Епар­хіальныя Вѣдомости. — С. 169; Пра­вос­лав­ная По­до­лія. — С. 169–170; Пол­­тав­­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 170–171; Чер­ни­гов­скія Епархіальныя Извѣс­тія. — С. 171; Хер­сон­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 171; Тав­ри­чес­кій Цер­ков­но-Об­щес­твен­ний Вѣс­тникъ. — С. 171; Кур­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 171–172; Хол­м­ская Цер­ков­ная Жизнь. — С. 172; Грод­нен­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 172; Мо­ги­лев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 172–173; По­лоц­кія Епархіаль­ныя Вѣдомости. — С. 173;

Г[ру­шев­ський] О. Вѣс­тникъ Ев­ро­пы. — С. 173; Рус­ская Мысль. — С. 173; Міръ Бо­жій. — С. 173; Русское Богатство. — С. 173; Жур­налъ Минис­тер­ства Народнаго Просвѣщенія. — С. 173–174; Варшавскія Университет­скія Извѣс­тія. — С. 174; Ученыя Записки Юрьевскаго Уни­вер­си­те­та. — С. 174; Ученыя Записки Казанскаго Университета. — С. 174; Богословскій Вѣстникъ. — С. 175; Хри­с­тіанское Чте­ніе. — С. 175; Пра­вос­лав­ное Обоз­рѣ­ніе. — С. 175; Бы­лое. — С. 175–176; Рус­ская Старина. — С. 176; Русскій Архивъ. — С. 176; Историческій Вѣстникъ. — С. 176–177; Чте­нія въ Об­щес­твѣ Ис­то­ріи и Древ­нос­тей Рос­сій­скихъ. — С. 177;

Т[ома­шів­ський] С. Из­вѣс­тія от­дѣ­ле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти имп[ера­тор­ской] Ака­де­міи На­укъ. — С. 177;

С[вєн­ціц­кий] І. Русскій Филологическій Вѣстникъ. – T. LV, LVI. — С. 177–179;

Г[на­тюк] В. Живая Старина. — С. 179–180; Этнографи­чес­кое Обозрѣніе. — С. 180;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. Bi­bliote­ka war­szaws­ka. — С. 180–181; Prze­gląd pol­ski. — С. 181; Przewod­nik nau­kowy i literacki. — С. 181;

Т[ома­шів­ський] С. Kwar­tal­nik his­to­ryczny. — С. 181–187;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. Prze­gląd his­to­ryczny [warszawski]. — С. 188;

Януш Б. Wiadomości nu­m­izma­tycz­no-ar­cheo­lo­giczne. – N 65–68. — С. 188–189;

Ф[ран­ко] І. Pam­ięt­nik li­teracki. — С. 189;

Г[на­тюк] В. Lud. — С. 189–192;

С[вєн­ціц­кий] І. Ar­­chiv für Slav­i­sche Phi­lo­lo­gie. — С. 192–193;

Т[ома­шів­ський] С. Tör­ténel­mi Tár. — С. 193; Szá­za­­dok. — С. 193; Eth­no­gra­phia. — С. 193.

Ча­со­пи­си об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 193–194.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Mil­kowicz Wla­di­mir. Os­teu­ro­pa // Weltgeschichte heraus­gege­ben von Hans F. Hel­­molt. – Leipzig; Wien, 1905. – Bd. V. – S. 415–596. — С. 195–201;

Януш Б. [Рец. на публ.:] Leciejewski Jan. Runy i run­iczne pom­niki słowiań­skie. – Lwów, 1906. – 207 s. — С. 202–204;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Го­лу­бин­скій Е. Е. По по­во­ду пе­­рес­троя В. И. Ла­ман­скимъ ис­то­ріи дѣ­я­тель­нос­ти Кон­стан­ти­на фи­ло­со­фа, пер­во­­учи­те­ля Сла­вян­ска­го // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1907. – T. XII. – Кн. II. – C. 368–380. — С. 204–207;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ба­рацъ Г. О биб­лей­ско-ага­ди­чес­комъ эле­мен­тѣ въ по­вѣс­тяхъ и ска­за­ні­яхъ на­чаль­ной рус­ской лѣто­пи­си // Ук­ра­ї­на. – 1907. – Кн. III. – C. 362–382; Кн. IV. – C. 41–60; Кн. VI. – C. 314–346. — С. 207–210;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Cohen Gus­tave. Geschichte der In­scenierung im Geist­­­li­chen Schauspiele des Mit­telalters in Fran­kreich. Ins Deutsche über­tragen von D[ok­­to]r Con­stan­tin Bauer. – Leipzig, 1907. – 256 S. — С. 210;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ляс­ко­рон­скій В. Г. Рус­скіе по­хо­ды въ сте­пи въ удѣль­но­вѣ­че­вое вре­мя и по­ходъ кн[язя] Ви­тов­та на та­таръ въ 1399 р. // ЖМНП. – 1907. – [Кн.] III. – C. 1–37; [Кн.] IV. – C. 273–312; [Кн.] V. – C. 1–45 (і окремо). — С. 210–212;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Kutrze­ba Stanisław. His­to­rya ustro­ju Pol­ski w zar­y­sie. – Lwów, 1905. – 261 s.; Balzer Oswald. Z powodu nowego zar­ysu his­to­ryi ustro­ju Pol­ski // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1906. – S. 1–57, 398–441; Kutrze­ba S. Kil­ka kwes­tyi z his­to­ryi ustro­ju Pol­ski // Kw[ar­tal­nik] hist[oryczny]. – 1906. – S. 589–626; Balzer O. O kil­ku kwes­tyach spor­nych z his­to­ryi ustro­ju Pol­ski // Kw[ar­tal­nik] his­t[o­rycz­ny]. – 1907. – S. 1–58; Balzer O. Pań­stwo pol­skie w pi­erwszem siedmd­zie­się­cio­leciu XIV i XVI w. // Kw[ar­tal­nik] hist[oryczny]. – 1907. – S. 193–291. — С. 212–217;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Szelągowski Adam. Wzrost pań­stwa pol­skie­go w XV i XVI w. Pols­ka na przełomie wieków średnich i nowych. – Lwów, 1904. – X + 404 s. — С. 217–218;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Пок­ров­скій А. О со­бо­рахъ Юго-За­пад­ной Ру­си XV–XVIII вѣ­ковъ // Богословский вестник. – 1906. – Сен­тябрь. — С. 218–219;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Н. Брес­т­скій со­боръ 1591 го­да (по но­во­от­кры­той гра­мо­тѣ, со­дер­жа­щей дѣ­я­нія его) // Из­­вес­тия ОРЯС АН. – 1907. – [Кн.] II. – C. 45–71. — С. 219–220;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пта­шиц­кій С. Л. Иванъ Яе­до­ровъ. Из­да­нія ос­трож­ской биб­лі­и въ свя­зи съ но­вы­ми дан­ны­ми о пос­лѣд­нихъ го­дахъ его жиз­ни. – СПб., 1903. – 20 с. [Відбиток: Пе­чат­ное ис­кусс­тво]. — С. 220;

С[ицінський] Ю. [Рец. на публ.:] Жу­ко­­вичъ П. Ар­хі­е­пис­копъ Ме­ле­тій Смот­риц­кій въ Виль­нѣ въ пер­вые мѣ­ся­цы пос­лѣ сво­ей хи­ро­то­ніи // Христианское чтение. – 1906. – Ап­рель-июнь. — С. 221;

С[и­цін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. За­по­рож­скіе гет­ма­ны Бо­ро­дав­ка и Са­гай­дач­ный въ сво­ихъ пос­лѣд­нихъ цер­ков­ныхъ и по­ли­ти­чес­кихъ дѣ­лахъ // [Христианское чтение]. – [1906]. – Ав­густ-сен­тябрь. — С. 221–222;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Wacław z Po­to­ka Po­tocki. Og­ród Fraszek. Wy­danie zu­pełne Alek­san­dra Brück­nera. – T. I. – XXXII + 586 s.; T. II. – XXV + 549 s. — С. 222–224;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Мит­ро­фа­новъ И. По­ли­ти­че­ская дѣя­тель­ность Іо­си­фа II, ея сто­рон­ни­ки и ея вра­ги (1780–1790). – СПб., 1907. – VI + 784 c. — С. 224–226;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ук­ра­їн­сько-русь­кий Ар­хив / Ви­дає іс­тор[ич­но-]філь­о­со­фіч­на сек­ція На­ук[ово­го] Тов[ари­ства] ім. Шев­­чен­ка. – Львів, 1907. – T. III: Ма­те­рія­ли й за­міт­ки до іс­то­рії на­ці­о­наль­но­го від­род­женя Га­лиць­кої Ру­си в 1830–1840 рр. До­да­ток: До іс­то­рії мос­кво­філь­ства в Угор­ській Ру­си / Зі­б­рав і по­яс­нив Ми­хай­ло Тер­ша­ко­вець. – XVIII + 308 c. — С. 226–228;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Яков­левъ Г. Пос­ло­ви­цы, по­го­вор­ки, кры­ла­тыя сло­ва, при­мѣ­ты и по­вѣрья, соб­ран­ныя въ сло­бо­дѣ Са­гу­нахъ, Ос­трог[ско­го] у[ез­да] // Живая старина. – 1906. – С. 89–104, 131–142, 165–184. — С. 228–229;

Януш Б. [Рец. на публ.:] Mokłowski Ka­zi­mierz i Ta­deusz. Sprawoz­danie z wy­cieczki od­bytej kosztem kom­isyi w r[oku] 1904 w celu ba­dania sztuki lu­dowej // Sprawoz­danie kom­isyi do ba­dania his­to­ryi sztuki w Pol­sce. – Kraków, 1907. – T. VIII. – Zesz. I–II. – S. 199–228. — С. 229–231;

Януш Б. [Рец. на публ.:] Sprawoz­dania gro­na c[esar­sko-]k[rólewsk­ich] kon­ser­wa­torów Gal­i­cyi wschod­­niej. – Lwów, 1906. – Część 41–51. — С. 231–232;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Dähnhardt Oskar. Beiträge zur ver­gleichen­den Sagen­forschung. I. Sint­flut­sagen // Aus der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Ber­lin. – 1906. – Heft IV. – S. 369–396. — С. 232;

Ґе­ри­но­вич В. [Рец. на публ.:] Nał­kow­ski Wac­ław. Zar­ys geo­grafii ro­zu­mowej. Wy­danie III. – Warszawa, 1907. – 703 s. — С. 232–235.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 235–236.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001520