Том 79 (LXXІX). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІX— Львів, 1907. — Кн. V. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кри­пя­ке­вич І. Львів­ська Русь в пер­шій по­ло­ви­ні XVI ві­ку. [Про­дов­жен­ня]. Додаток: I. Катальоґ членів міського братства; II. Ката­льоґ львівських церков і парохів до середини XVI в.. — С. 5–51;

Огі­єн­ко І. Ог­ляд ук­ра­їн­сько­го язи­коз­нав­ства: [Вступ]; [1.] Рукописна граматична лі­тература XIII–XVI віків. Знайомість з чужоземними мовами; [2.] Давні “глос­сарії-азбу­ков­ни­ки”. Перші українські словники; [3.] Перші українські гра­­матики XVI–XVII ві­ків. Перші букварі. Українські вчені в Москві; [4.] На­слідки приєднання Укра­ї­ни до Москви. Характеристика тогочасної україн­ської мови; [5.] Викладаннє мов по українських школах; [6.] Розвідки про укра­їнський язик, друга полови­на XVIII i початок XIX ст.. — С. 52–93;

Гру­шев­ський М. Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії Ко­лі­їв­щи­ни. IV. Опо­ві­дан­нє оче­вид­ця про смерть Гон­ти. — С. 94–96;

Фран­ко І. До бі­оґ­ра­фії Іва­на Ва­ги­ле­ви­ча. — С. 97–141;

Зуб­риць­кий М. Іме­на, на­з­­ви і проз­ви­ща у се­лян с[ела] Мшан­ця, Ста­ро­сам­бір­сько­го по­ві­та. — С. 142–154.

Miscellanea

Гна­тюк В. До ко­ляд­ки про св. Со­фію в Ки­ї­ві. — С. 155–159;

Свєн­ціц­кий І. Біб­лі­оґ­ра­фіч­ний ку­рі­оз. — С. 159–161;

Гру­шев­ський О. Ма­ло­ві­до­ма ста­тя Кос­то­ма­ро­ва з 1846 р. — С. 161–164.

Наукова хроніка

Ку­зе­ля З. Ет­ноґ­ра­фія в за­хід­но-ев­ро­пей­ських ча­со­пи­сях за 1905 р. [Про­дов­жен­ня]: 5. Часописи територіяльні (Landeskunde) й іс­то­ричні; 6. Часописи історично-літературні, фільольоґічні і педаґоґічні; 7. Ча­­со­писи мішаного змісту (етноґрафія, ґеоґрафія, історія, фільольоґія, іс­то­рія куль­тури); 8. Часописи присьвячені студіям реліґії і теольоґії; 9. Збір­ни­ки (виданя на­уко­вих товариств) і бібліоґрафія; 10. Музеї. [Додаток]: Ча­со­пи­си (за р. 1905) об­го­во­ре­ні в сім ог­ля­ді, 165–210.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Го­лу­­бин­скій Е. Хер­сон­скіе свя­щен­но­му­че­ни­ки, па­мять ко­то­рыхъ 7-го мар­та // Из­­вес­тия ОРЯС АН. – 1907. – [Кн.] I. – C. 263–272. — С. 211–212;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Мель­гу­новъ П. П. Очер­ки по ис­то­ріи рус­ской тор­гов­ли IX–XVIII вв. – Мос­ква, 1905. – 279 с. — С. 212;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Кел­ту­яла В. А. Курсъ ис­то­ріи рус­ской ли­те­ра­ту­ры. По­со­біе для са­мо­об­ра­зо­ва­­нія. Часть I: Ис­­то­рія древ­ней рус­ской ли­те­ра­ту­ры. – СПб., 1906. – Кн. I. – XVI + 764 c. — С. 212–214;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Со­бо­лев­скій А. И. Два рус­скихъ по­у­че­нія съ име­немъ Гри­го­рія // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1907. – [Кн.] I. – C. 250–262. — С. 215;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Abicht Ru­dolf. Das südrus­sische Igorj­lied und sein Zu­sam­­menhang mit der nordger­man­ischen Di­ch­tung. – Wro­c­ław, 1906. – S. 1–23 (Відбиток: Jahres­ber­icht der Schle­si­schen Ge­sell­­schaft für va­ter­län­dische Cul­tur. Sek­tion für neuere Phi­lo­lo­gie. Sit­zung vom 16 Fe­­bru­ar 1906). — С. 215–216;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Mono­grafia x[ię­­­ciów] San­gusz­ków oraz in­­nych po­tom­ków Lu­bar­ta-Fedora Ol­ger­dowic­za x[ię­cia] rat­­nen­skiego, opra­co­wał Z. L. Rad­­zim­iń­ski. – Lwów, 1906. – T. I. – XI + 535 s. — С. 216–218;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pa­pée Fryderyk. Pols­ka i Litwa na przełomie wie­ków średnich. – Kraków, 1903. – T. I: Os­tat­nie dwunas­tolecie Ka­zimier­za Jagiel­lończy­ka. – 423 s. + ma­pa. — С. 218–220;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Яков­лев Ан­дрій. Бунтъ чер­кас­цевъ и ка­нев­цевъ въ 1536 го­ду // Ук­ра­ї­на. – 1907. – Т. I. – C. 81–96; Яков­лев А. З іс­то­рії ре­гис­та­ра­ції ук­ра­їн­ських ко­за­ків в 1-й пол[ови­ні] XVI в. // [Ук­ра­ї­на]. – 1907. – T. I. – C. 265–279. — С. 220–221;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Ис­­то­ри­ко-юри­ди­чес­кіе ма­те­рі­а­лы, из­вле­чен­ные изъ ак­то­выхъ книгъ губер­ній Ви­теб­ской и Мо­ги­лев­ской. – Ви­тебск, 1906. – Вып. 32. – XXXIV + 167–283 + 292 c. — С. 221–222;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] M[er­czyng] H. Zbory i Sena­torowie pro­tes­tant­scy w Dawnej Rzec­zy­pos­pol­i­tej. – War­sza­wa, 1905. – 139 s. — С. 222–223;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. Но­выя дан­ныя для ис­то­ріи ста­рин­ной ук­ра­ин­ской ли­ри­ки // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1907. – [Кн.] I. – C. 144–184. — С. 223–224;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ло­тоц­кій А. И. На по­во­ро­тѣ. – СПб., 1907. – 67 с. — С. 224–225;

Мо­чуль­ський М. [Рец. на публ.:] Кро­­пот­кинъ П. Иде­а­лы и дѣй­стви­тель­ность въ рус­ской ли­те­ра­ту­рѣ. – СПб., 1907. – 367 с. — С. 225–228;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] До­ма­ниць­кий В. Кри­тич­ний роз­­слід над тек­стом “Коб­за­ря”. – К., 1907. – IV + 365 c. — С. 228–230;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Sznaj­der Józef. Lud pec­zen­iżyń­ski. Szkic et­no­graf­icz­ny // Lud. – 1906. – S. 277–308; Su­lisz Józef. Zwyc­zaje wiel­kanocne w Sanock­iem // [Lud]. – [1906]. – S. 309–318; Sie­wiń­­ski Ant. Opowia­dania lu­du w powiecie sokal­skim i bu­c­zac­kim // [Lud]. – [1906]. – S. 250–263. — С. 230–231;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Kaindl R. F. Die Hochzeitsfeier bei den Ruthenen in Berhometh am Pruth (Buko­wi­­na) // Glo­bus. – 1907. – [Bd.] LXXXV. – S. 281–288. — С. 231;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Аб­ра­мовъ И. С. По во­лын­скимъ за­хо­лус­тямъ // Жи­вая ста­рина. – 1906. – C. 155–164. — С. 232;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Po­lív­­ka D. Ali-Ba­ba i četrdeset raz­bojni­ka. Pri­log kom­para­tiv­nome izu­ča­vańu narod­nih pri­po­vije­da­ka. – Za­greb, 1907. – 48 s. (Відбиток: Zbor­nik za narod­ni život i obi­čaje južnih Sla­ve­na. – Kń. XII. – Sv. I). — С. 232–234;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Mur­ko M. Zur Geschichte des volkstüm­li­chen Hauses bei den Süd­sla­ven. – 1906. – 98 S. (Відбиток: Mit­teilungen der An­thro­po­lo­gi­schen Gesell­schaft in Wien. – Bd. XXXV–XXXVI). — С. 234–236;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Чте­нія въ цер­­­ков­но-ис­то­ри­чес­комъ и ар­хе­о­ло­ги­чес­комъ об­щес­твѣ при Кі­ев­ской Ду­хов­ной Ака­­де­міи. – 1907. – Вып. VIII. – 192 c. — С. 236–237;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Тру­ды Пол­тав­ской Уче­ной Ар­хив­ной Ком­мис­сіи. – Пол­та­ва, 1907. – Вып. III. – 278 c. — С. 237–238.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 238–239.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001519