Том 78 (LXXVIIІ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXVІІІ. — Львів, 1907. — Кн. IV. — 244 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський О. По ка­тас­тро­фі 1708 р. Роз­квар­ти­­ро­ван­нє ро­сий­ських пол­ків на Ук­ра­ї­ні. — С. 5–25;

Кри­пя­ке­вич І. Львів­ська Русь в пер­шій по­ло­ви­ні XVI ві­ку. [Про­дов­жен­ня]. — С. 26–50;

Кор­ду­ба М. Ве­нець­ке по­соль­ство до Хмель­ниць­ко­го (1650 р.). Додаток: [оригінальні тексти листів 1649–1650 рр.]. — С. 51–89;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­­ми. [Про­дов­жен­ня]: XIV. Здобутє козаками Варни; XV. Дівчина воячка; XVI. Козак і Кулина; XVII. Колядка про св. Софію в Київі; XVIII. Пісня про Кочу­бая; XIX. Пісня про Ляшка; XX. Лямент України; XXI. Ведмедівка. — С. 90–145;

Ро­­зов В. Триль­оґія проф[есо­ра] А[гaтангела] Крим­сько­го. Пере­клад Вс. Козловського. — С. 146–171.

Miscellanea

Свєн­ціц­кий І. З жи­тя ста­рої шко­ли. — С. 172–174;

Кре­вець­кий І. При­чи­нок до ха­рак­те­рис­ти­ки лі­те­ра­тур­ної твор­чос­ти Іва­на Го­ло­ваць­ко­го. — С. 174–176;

Гру­шев­ський М. Бог­дан Бу­чин­ський. Пос­мер­т­на згад­ка. — С. 176–178.

Наукова хроніка

Ку­зе­ля З. Ет­ноґ­ра­фія в за­хід­но-ев­ро­пей­ських ча­со­пи­сях за 1905 р.: 1. Етнольоґічні часописи загального змісту; 2. Ґеоґрафічні ча­­сописи; 3. Часописи фолькльорні загального характеру; 4. Фолькльорні ча­со­пи­си поодиноких територій. — С. 179–202.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Януш Б. [Рец. на публ.:] Mate­ryały an­tro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne. – Kraków, 1907. – T. IX. – 142 + 239 s. + 78 tabl. — С. 203–204;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ober­maier Hu­ghues. Les restes humains quater­naires dans l’Europe cen­trale par. // L’antropolo­gie. – 1905. – XVI. – P. 385–410. — С. 204;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Hoernes M. Die Hallstattperiode // Ar­chiv für An­thro­po­lo­gie. – 1905. – N. F. III. — С. 204–206;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ро­зовъ В. А. Зна­че­ніе гра­мотъ XIV и XV вѣ­ковъ для ис­то­ріи ма­ло­рус­ска­го язы­ка. – К., 1907. – 20 с. (Відбиток: Уни­вер­­си­тет­ские из­вес­тия, [ки­ев­ские]). — С. 206–207;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Han­­sisches Ur­kun­den­buch, heraus­gege­ben vom Verein für han­sische Ge­schich­­te. Bear­beitet von W. Stein. – Leipzig, 1903. – Bd. IX. – 43 + 751 S. — С. 207–208;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Liv-, est- und kur­län­disches Ur­kun­den­buch / Heraus­gege­ben von Leonid Ar­busow. – Riga; Moskau, 1905. – Ab­t. II. – Bd. II. – 20 + 759 S. — С. 208;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Corpus iuris po­lon­i­ci, sec­tionis pri­mae privile­gia, sta­tu­ta, con­sti­tu­tiones, ed­ic­ta, de­cre­ta, man­da­ta reg­­num Po­loniae spec­tan­tia comprehen­dentis volu­men ter­ti­um, an­nos 1505–1522 con­­­tinens, typis man­dav­it, ad­no­ta­tionibus in­strux­it Osvaldus Balzer. – Kraków, 1906. – XLII + 796 s. — С. 208–209;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Trosko­lań­ski Ta­­deusz. Dzieje re­for­ma­cyi pol­skiej w la­tach 1556–1560, skreślone w związ­ku z dzia­łal­noś­cią An­dr­zeja Zebrzy­dowskiego, bisku­pa krakowskiego. – Lwów, 1907. – 184 s. — С. 209–210;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] Morawski Szczęsny. Ar­janie pol­scy. – Lwów, 1906. – 564 s. — С. 210–211;

Фр[ан­ко] І. [Рец. на публ.:] War­miń­ski I., ks. An­­drzej Sa­muel Jan Sek­lu­cyan. – Poznań, 1906. – 550 s. — С. 211–212;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ар­хивъ Югоза­пад­ной Рос­сіи. – K., 1905. – Часть VII. – T. III: Акты о за­се­ле­ніи Юж­ной Рос­сіи XVI–XVIII вв. – LXXXI + 317 + 140 + 596 + 66 + III c. — С. 212–215;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Сей­­мо­вая бор­ба пра­вос­лав­на­го за­пад­но­рус­ска­го дво­рян­ства съ цер­ков­ной уні­ей (съ 1609 г.). – СПб., 1903. – Вып. I: 1609–1614 гг. – V + 148 c.; СПб., 1904. – Вып. II: 1615–1619 гг. – IV + 122 c. — С. 215–216;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ор­лов­скій Петръ. Учас­тіе за­по­рож­скихъ ко­за­ковъ въ возс­та­нов­ле­ніи (іе­ру­са­лим­скимъ пат­рі­ар­хомъ Ѳео­фа­номъ) пра­вос­лав­ной юж­но-рус­ской цер­ков­ной іе­рар­хіи въ 1620 го­ду // Киевская Старина. – 1905. – Т. XCI. – C. 133–141. — С. 216–218;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Ор­лов­скій Петръ. Кі­ев­ский со­боръ въ 1629 го­ду // Киевская Старина. – 1905. – Т. XC. – C. 166–173. — С. 218–219;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Br. Z czasów nowicya­tu ad­min­is­tra­cyjne­go Gal­i­cyi // Kwar­­­­tal­nik His­to­ryczny. – 1907. – S. 105–116 + 411–440. — С. 219;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Сто­и­­ловъ Хр. П. Дѣй­ность на Ве­не­ли­на по бъл­гар­ския фолк­лоръ. – 1905. – 46 c. (Відбиток: Пе­ри­о­ди­чес­ко Спи­са­ние. – Кн. LXVI). — С. 219–220;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Czambe­l Sa­m. Slo­vens­ká reč a jej mies­­to v ro­dine slo­van­ských jazy­kov. I. od­delenie: Osno­vy a iný ma­teriál rečo­vý. 1 čias­t­ka: Východ­no-slo­venské nárečie. – Turčianský Sw. Martin, 1906. – VI + 624 s. — С. 220–233;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Wein­berg Richard. Die Ge­hirn­­for­men der Polen. Eine rassen­ana­­tom­ische Un­ter­suchung. Eingeführt durch eine kurze Dar­stel­­lung des Kör­per­baues dieses Volksstammes. Von D[ok­to]r Ri­chard Wein­berg. Aus dem Ana­tom­ischen In­sti­tut der Univer­si­tät Dor­pat // Zeit­schr[ieft] für Mor­pho­lo­­gie und An­tro­po­lo­gie. – 1905. – [Bd.] VIII. – S. 123–214, 279–424 + 19 tabl. — С. 234;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Arau­za­di T. de. Weihnacht­liche Ton­werk­zeu­ge in Ma­drid // Globus. – 1905. – [Bd.] 88. – 30 S. — С. 234–235;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Имп[ера­тор­ско­го] Одес­ска­го Об­щес­тва Ис­то­ріи и Древ­нос­тей. – Од[ес­са], 1906. – T. XXVI. – 275 + 60 + 90 + 51 + 110 + 66 c. — С. 235–236;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Bi­bliogra­phi­sches Re­per­to­­ri­um. Veröf­fentli­chungen der deutschen bi­bliogra­phischen Gesellschaft / In Ver­bin­­dung mit Prof[esor] D[ok­to]r O. Fr. Wal­zel, heraus­gege­ben von D[okto]r Heinr. Hub. Hou­ben. – Ber­lin: B. Behr’s Verlag, 1904. – Bd. I: Zeitschriften der Roman­tik. – 18 + XX + 523 S.; Bi­bliogra­phi­sches Re­per­to­ri­um. Veröf­fentli­chungen der deutschen bi­b­lio­­gra­­phi­schen Gesellschaft / Heraus­gege­ben von D[ok­to]r Heinr. Hub. Houben. – [Ber­­lin], 1905. – Bd. II: Die Sonntags-Beilage zur Vos­sischen Zeitung 1858–1903. – XXIV + 1072 S.; Bi­bliogra­phi­sches Re­per­to­ri­um. Veröf­fentli­chungen der deut­schen bib­­­lio­gra­­phischen Gesellschaft / Herausg[ege­ben] v[on] D[ok­to]r H. H. Houben. – [Ber­­lin], 1906. – [Bd.] III: Zeitschriften des jungen Deutsch­lands. – Teil I. – VIII + 480 S. — С. 236–237.

Ча­со­пи­си, кни­ги й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 237–239.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001450