Том 77 (LXXVІІ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXVІІ. — Львів, 1907. — Кн. IІІ. — 248 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ро­зов В. До ста­ро-русь­кої ді­я­лєк­толь­оґії. Іще до пи­тан­ня про га­лиць­ко-во­лин­ське на­рі­че. Переклад рукопису Ів[ана] Кре­вець­кого. — С. 5–34;

Свєн­ціц­кий І. “ Архаггелови Вѣщания Марїи” і бла­го­ві­щен­­ська міс­те­рія. Про­ба іс­то­рії лі­те­ра­тур­ної те­ми. [Про­дов­жен­ня]: III. Благові­щен­ська міс­те­рія; IV. Східнославянські памятки; V. Загальний огляд благо­ві­­щен­ської теми в духовнім письменстві; VI. Благовіщенє в штуці; VII. Бла­го­ві­щенє в народній словесности; VIII. Благовіщенє в краснім пись­менстві. — С. 35–76;

Кри­пя­ке­вич І. Львів­ська Русь в пер­шій по­ло­ви­ні XVI ві­ку. — С. 77–106 + табл.;

Кре­вець­кий І. Фаль­шо­ван­нє мет­рик для поль­ських пов­стан­ців з 1830–1831 рр. При­чи­нок до ха­рак­те­рис­ти­ки га­лиць­ко-русь­ко­го ду­хо­вен­ства пер­шої по­ло­ви­ни XIX ст. [До­да­ток: текст одного документа]. — С. 107–113;

Зуб­риць­кий М. Се­ло Мша­нець Ста­ро­сам­бір­сько­го по­ві­та. Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії га­лиць­ко­го се­ла. [Про­дов­жен­ня]: Акти, CXLIII–CCXXI. — С. 114–170.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. Рож­не по­ле. — С. 171–173;

Фран­ко І. За­пис­ки про­тив кни­гок­ра­дів у ста­рих кни­гах та ру­ко­пи­сах. — С. 173–176;

Щу­рат В. Львів­ський тиж­днев­ник з 1749 р.. — С. 177–182.

Наукова хроніка

Ку­зе­ля З. Ан­тро­поль­оґіч­ні і ар­хе­оль­оґіч­ні ча­со­пи­си за 1905 р.: 1. Антропольоґічні часописи; 2. Преісторичні часописи; 3. Ар­хео­льоґічні часописи; 4. Часописи присьвячені старинностям; 5. Часописи мі­ша­ного змісту: антропольоґія, преісторія, етнольоґія. — С. 183–202.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Па­ней­ко В. [Рец. на публ.:] Sim­­mel Georg. Die Prob­leme der Geschi­chtsphi­lo­so­phie. Eine Erk­enntnistheore­ti­sche Stu­die. Zweite, völ­lig verän­derte Auflage. – Leipzig, 1905. — С. 203–204;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Му­зей Им­пе­р[а­тор­ско­го] Одесскаго Об­щес­тва Ис­то­ріи и Древ­­нос­тей / По по­ру­че­нію Об­щес­тва из­да­но А. А. Де­ре­виц­кимъ, А. А. Пав­лов­скимъ и Э. Р. ф[он] Штер­номъ. – Одес­са, 1897–1898. – Вып. I–II: Тер­ра­ко­ты. – 46 с. + XVII табл. + 48 c. + XVIII табл.; [Му­зей им­пе­ра­тор­ско­го Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей] / По по­ру­че­нію об­щес­тва из­да­но Э. Р. фон Штер­номъ, хра­ни­те­лемъ Му­зея. – 1906. – Вып. III: Ѳе­о­до­сія и ея ке­ра­ми­ка. – 91 c. + X табл. — С. 204–205;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Brück­ner Alek­sander. Prób­ki najnowszej krytyki his­to­rycznej // Przegląd his­to­ryczny. – 1905. – [Ks.] I. – S. 24–35. — С. 206–207;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ни­коль­скій Ни­ко­лай. Ма­те­ріа­лы для пов­ре­мен­на­го спис­ка рус­скихъ пи­са­те­лей и ихъ со­чи­не­ній (X–XI в.). Кор­рек­тур­ное из­да­ніе. – СПб., 1906. – 596 с. — С. 207–209;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Kuchar­ski Władysław. Sanok i sanoc­ka ziemia w do­bie Pias­­tów i Jagiel­lo­nów. – Lwów, 1905. – 120 s. — С. 209–210;

Щу­рат В. [Рец. на публ.:] Jaworski Fran­ciszek. Królowie pol­scy we Lwowie. – Lwów, 1906. – 144 s. — С. 210–212;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Liv-, est- und kur­län­disches Urkun­den­buch / He­ra­us­gege­ben von Phi­lipp Schwartz. – Riga; Mos­kau, 1905. – Abt. I. – Bd. XI. – XXIV + 783 S. — С. 213–214;

Шпит­ков­ський І. [Рец. на публ.:] Ko­lan­­kow­ski Lud­wik. Elekcya Zygmun­ta Augus­ta // Kwar­tal­nik his­tor[ycz­nyj]. – 1905. – S. 531–557. — С. 214–218;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Scrip­tores rerum po­lon­i­carum. – Kraków, 1907. – T. XX: Dyar­yusze sejmowe r[oku] 1597 / Wy­dał Eu­gen­i­usz Bar­wiń­ski. – XXVIII + 546 s. — С. 218–221;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. Пе­ре­ґри­на­ція или путъ до Іе­ру­са­ли­му Да­ни­ла ар­хи­ман­дры­ты Коръ­сунь­ско­го дан­ная ар­хи­ман­дры­ты кор­сунь­ско­го в Бѣ­лой Рос­сіи. Се­ред­но­віч­на па­мят­ка ста­ро­русь­кої лі­те­ра­ту­ри в ре­дак­ції XVI в. по улюц­кій ру­ко­пи­си. – Жов­ква, 1906. – 42 с. — С. 221–222;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Рѣ­за­новъ В. И. Па­мят­ни­ки рус­ской дра­ма­ти­чес­кой ли­те­ра­ту­ры. Школь­ныя дѣй­ства XVII–XVIII в. При­ло­же­ніе къ ис­лѣ­до­ва­нію “Изъ ис­то­ріи рус­ской дра­мы”. – Ни­жин, 1907. – 327 с. — С. 222;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Ев­сѣ­евъ И. Е. Опи­­са­ніе ру­ко­пи­сей, хра­ня­щих­ся въ Ор­лов­скихъ древ­нех­ра­ни­ли­щахъ. – Орел, 1906. – Вып. II. – C. 125–262. — С. 222–224;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Свѣн­циц­кій И. С. Об­зоръ сно­ше­ній Кар­пат­ской Ру­си съ Рос­сі­ей въ 1-ую пол[овину] XIX в. // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1906. – Т. XI. – Кн. III. – C. 259–367. — С. 224–230;

Щер­ба­ков­ський В. [Рец. на публ.:] Сѣ­цин­скій Е., протоіерей. Юж­но-Рус­ское цер­ков­ное зод­чес­тво. – Ка­ме­нец, 1907. – 24 с. — С. 230–232;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Крым­скій А. Ук­ра­ин­ская грам­ма­ти­ка для уче­ни­ковъ выс­шихъ клас­совъ гим­на­зій и се­ми­на­рій Прид­нѣп­ровья. На­уч­но-прак­ти­чес­кій курсъ соз­на­тель­на­го изу­че­нія цен­траль­но-ук­ра­ин­ской рѣ­­чи, ос­вѣ­щен­ный ука­за­ні­я­ми на важ­нѣй­шіе мо­мен­ты изъ ис­то­ріи раз­ви­тія ма­ло­рус­ска­го язы­ка на­чи­ная съ XI вѣ­ка, осо­бен­но изъ ис­то­ріи на­рѣчія вос­точ­но-ма­ло­рус­ска­го (лѣ­то­пис­на­го кі­е­во-чер­­ни­гово-пе­ре­яс­лав­ска­го). – Мос­ква, 1907. – Т. I. – Вып. 1. – C. 15–272; Мос­ква, 1907. – Т. II. – Вып. 1. – 144 c. — С. 232–234;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ber­ne­ker Er­ich. Der gene­tiv-ac­cusa­tiv bei beleb­ten Wesen im Slav­ischen // Zeitschrift f[ür] vrgl. Sprach­forschung, h[e]­r[aus]g[egeben] v[on] Kuhn u[nd] Schmidt. – Güters­loh, 1904. – XXXVII. – N. F. XVII. – S. 364–386; Šur­min G. Ein zusatz zu Z[ei]t­schr[ift] XXXVII, 364 ff. // [Zeitschrift für vrgl. Sprach­for­schung, herausgegeben v[on] Kuhn und Schmidt]. – [Gütersloh, 1904]. – [XXXVII. – N. F. XVII]. – S. 601–604; Solm­sen Fe­lix. Slav­ische Etymo­lo­gi­cen // [Zeitschrift für vrgl. Sprachforschung, heraus­­ge­ge­­ben von Kuhn und Schmidt]. – [Gütersloh, 1904]. – [XXXVII. – N. F. XVII]. – S. 575–601; Zu­pit­za E. Miscel­len // [Zeitschrift für vrgl. Sprachforschung, he­raus­­ge­ge­ben von Kuhn und Schmidt]. – [Gütersloh, 1904]. – [XXXVII. – N. F. XVII]. – S. 387–406; Lorentz F. Slav­i­sche Mis­cel­len // [Zeitschrift für vrgl. Sprach­fors­chung, heraus­ge­ge­ben von Kuhn und Schmidt]. – [Gütersloh, 1904]. – [XXXVII. – N. F. XVII]. – S. 264–273, 324–351; Lo­rentz F. Bem­er­kungen über die ak­zentqual­i­tä­ten des Kaschu­bi­schen und Slo­vin­zischen // [Zeitschrift für vrgl. Sprach­for­schung, herau­sge­ge­ben von Kuhn und Schmidt]. – [Gü­ters­loh, 1904]. – [XXXVII. – N. F. XVII]. – S. 351–364; Nils­­son Elof. Wack­er­nagel’s Gesetz im Slav­ischen // [Zeit­schrift für vrgl. Sprach­for­schung, herausgegeben von Kuhn und Schmidt]. – [Gü­ter­s­loh, 1904]. – [XXXVII. – N. F. XVII]. – S. 261–264. — С. 234–237;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Weissbach A. Die Ser­bokroaten Kroatiens und Slawonien // Mit­teilungen der an­tro­po­lo­gischen Ge­sell­schaft in Wien. – 1905. – [Bd.] XXXV. – S. 99–117. — С. 237–239;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Teutsch J., Fuchs K. Eth­no­gra­phische Mit­teilungen aus den Kom­i­ta­ten Kron­stadt und Fogaras in Sieben­bür­gen // [Mit­teilun­den der an­tro­po­lo­gischen Gesellschaft in Wien]. – [1905]. – [Bd. XXXV]. — С. 239–240;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] За­пис­ки Имп[ера­тор­ско­го] Одес­ска­го Об­щес­тва Ис­то­ріи и Древ­нос­тей. – Одес­са, 1904. – T. XXV. – 161–557 + 16 + 19 + 129 c. — С. 240.

Ча­со­пи­си (за р. 1905), кни­ги й статі об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 240–242.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001518