Том 76 (LXXVІ). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXVІ. — Львів, 1907. — Кн. IІ. — 228 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Свєн­ціц­кий І. “Архаггелови Вѣщания Марїи” і бла­го­ві­щен­ська міс­те­рія. Про­ба іс­то­рії лі­те­ра­тур­ної те­ми: [Вступ]; I. Благо­ві­ще­нє в кано­нічних і апокріфічних текстах. Гимнольоґія; II. Благовіщенські сло­ва; [III.] Ог­ляд і характеристика “Вѣщаній”. — С. 5–38;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми. [Про­дов­жен­ня]: VII. Плач невільниць; VIII. Сте­пова сторожа; IX. Смерть козака в степу; X. Смерть королевича в битві з Тур­ка­ми; XI. Викуп із неволі; XII. Пісня про Байду; XIII. Уривки пісень про Татар і Турків. — С. 39–63;

Ко­ле­сса Ф. Рит­мі­ка ук­ра­їн­ських на­род­них пі­сень. [Про­дов­жен­ня]: V. Відношенє української людової ритміки до книжної версифі­ка­циї; Доповненя. — С. 64–116 + ноти: с. 69;

Бу­чин­ський Б. Кіль­ка при­чин­ків до ча­сів вел[ико­го] кня­зя Свит­ри­гай­ла (1430–1433). [Додаток]: Грамоти, I–IV. — С. 117–142;

Кре­вець­кий І. По­міч­ні дні. При­чи­нки до іс­то­рії пан­щи­ни в Га­ли­чи­ні в XIX в. — С. 143–155 + табл.

Miscellanea

Го­лій­чук Ф. Пет­ро До­ро­шен­ко і кре­хів­ські ва­си­ли­я­ни. [Додаток: лист Дорошенка до монахів]. — С. 156–157;

Стрип­ський Г. Но­ві звіс­тки про за­по­розь­ку осе­лю на Угор­щи­ні. — С. 157–159;

Гру­шев­ський М. Пет­ро Го­лу­бов­ский. Нек­роль­оґ. — С. 159–162.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за 1906 рік. – Ча­со­пи­си ук­ра­їн­ські:

Кре­вець­кий І. [Вступ]. — С. 163–164; Літературно-Науковий Вістник. — С. 164–172; Но­ва Гро­ма­да. — С. 172–177; Віль­на Ук­ра­ї­на. — С. 177;

Ів[ан­чук] О. Зоря. — С. 177–178; Сьвіт. — С. 178–179; Еко­но­міст. — С. 179; Про­мінь. — С. 179–180; Учи­тель. — С. 180; Нива. — С. 180–181;

Кр[евецький] І. Ка­то­лиц­кий Всхід. — С. 181–182;

Шп[ит­­ков­ський] І. Гро­мад­ська Дум­ка. — С. 182–184; Ра­да. — С. 184;

Кр[и­пя­ке­ви]ч І. Ді­ло. — С. 184–186; Рус­лан. — С. 186–187; Бу­ко­ви­на. — С. 187.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Stey­r­er Johann. Der Ursprung und das Wachstum der Sprache in­doger­man­isch­er Eu­ro­pä­er. – Wien: A. Höld­er, 1905. – [II] + 175 S. — С. 188;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] West­berg Fr. Zur To­po­gra­phie des Hero­dot // Klio Beiträge z[um] al­ten Ge­schich­te. – Bd. IV. – S. 182–192; Bd. VI. – S. 259–268. — С. 188–189;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Günter H. Legen­den-Stu­dien. – Köln, 1906. – 192 S. — С. 189–191;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ясин­скій М. Н. “Се­ло” и “вервь” Рус­ской Прав­ды. – К., 1906. – 23 с. (Відбиток: Уни­­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]). — С. 191–192;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Borys Ko­lomanowicz, króle­wicz węgier­ski (1105–1158), z teki poz­gon­nej Max­i­mi­li­a­na Gum­plowic­za // Przegląd his­to­ryczny. – 1906. – [Ks.] I. – S. 5–19. — С. 192–193;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pro­chas­ka An­toni. Urywki z dziejów XIV wieku // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1904. – S. 210–219. — С. 193;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pro­chas­ka An­toni. Unie Kal­mars­ka i Jagiel­lońs­ka // Przegląd pol­ski. – 1904. – [Zesz.] XI. – S. 193–212. — С. 193–194;

Грушев­ський М. [Рец. на публ.:] Ak­ta grodzkie i ziem­skie z cza­sów Rzec­zy­pos­pol­i­tej pol­skiej z Ar­chiwum tak zwane­go ber­nar­dyń­skiego we Lwo­wie. – Lwów, 1903. – T. XVIII. – XLIII + 701 s. — С. 194–195;

Шпит­ков­ський І. [Рец. на публ.:] Ac­ta Tom­i­ci­a­na, tomus du­ode­cimus ep­is­to­larum, lega­tio­num, respon­sorum, ac­tio­num et rerum ges­tarum seren­is­simi prin­cipis Sig­ismun­di primi, regis Po­lo­niae, mag­ni ducis Lithuaniae per ­Stan­islaum Gorski, canon­i­cum Craco­vien­sem et Plo­cen­sem, A[nno] D[om­ini] MDXXX, Sump­tibus bi­bliothe­cae Kor­ni­censis. – 1906. — С. 195–202;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Jor­ga N. Geschichte des rumän­ischen Volkes im Rah­men seiner Staatsbil­dungen. – Go­tha, 1905. – Bd. I–II. – 402 + XV S.; Bd. XIV. – 541 S. ([Відбиток]: Geschichte der eu­ro­päischen Staaten / H[e]r[aus]g[ege­ben] von A. H. L. Heeren, F. A. Uck­ert, W. v[on] Giese­brecht u[nd] K. Lam­precht. – Werk XXXIV). — С. 202–213;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Кор­ду­ба Ми­рон. Ілюс­тро­ва­на іс­то­рия Бу­ко­ви­ни. – Чер­нів­ці, 1906. – V + 87 c. — С. 213;

Гру­­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Giedroyć Fr. “Casus no­ta­bilis” // Przegląd His­­to­ryczny. – 1905. – [Ks.] I. – S. 142–143. — С. 213;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Сум­цовъ Н. Ѳ. О ли­те­ра­тур­ныхъ нра­вахъ юж­но­рус­скихъ пи­са­те­лей XVIII ст. // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1906. – T. XI. – Кн. II. – С. 269–280. — С. 214;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Кар­бу­лиц­кий Іля­рій. Роз­вій на­род­но­го шкіль­ниц­тва на Бу­ко­ви­ні // Біб­лі­о­те­ка “Про­мі­ня”. – Ваш­ків­ці, 1907. – Ч. 4. – 148 с. — С. 214–216;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Гру­шев­скій А. С. М. А. Мак­си­мо­вичъ (1804–1873). Изъ ук­ра­ин­ской ис­то­рі­ог­ра­фіи XIX в. // Из­вес­тия ОРЯС АН. – 1906. – Т. XI. – Кн. I. – C. 375–416. — С. 216;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Hel­fert Joseph Alex­ander, von Frei­herr. Geschichte der oester­reichi­schen Re­vo­lu­tion im Zusam­menhange mit der mit­tel­leu­ro­päischen Bewegung der Ja­hre 1848–1849. – Frei­burg in Breis­gau; Wien, 1907. – Bd. I: Bis zur oester­rei­chi­schen Ver­fas­sung vom 25 April 1848. – 536 S. — С. 216–217;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] Дѣ­диц­кій Бог­данъ А. Сво­е­жить­е­выи за­пис­ки. – Львов, 1907. – Ч[асть] I: Где-що до ис­то­ріи са­мо­роз­ви­тія язы­ка и аз­бу­ки Га­лиц­кой Ру­си. – 93 с. (Відбиток: Вес­т­ник На­род­­но­го До­ма. – 1906). — С. 217–219;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Deut­sches Ano­ny­men Lex­i­kon 1501–1850 / Aus den Quel­len bear­beitet von D[ok­to]r Mi­chael Holz­­mann und D[ok­to]r Hanns Bohat­ta, Amanuens an der k[aiser­liche-]k[ö­ni­g­li­­chen] Uni­ver­­si­täts Bi­bliothek in Wien. – Weimar: Gesellschaft der Bi­blio­phi­len, 1902. – Bd. I. – XVI + 422 S.; 1903. – Bd. II. – 381 S.; 1905. – Bd. III. – 400 S. — С. 219–220;

К[у­зе­ля] З. Deutsches Pseu­­dony­men-Lex­i­kon. Aus den Quel­len be­ar­­bei­tet von D[ok­­to]r Micha­el Holzmann Amanuensis und D[ok­to]r Hans Bohat­ta Skrip­tor der k[ai­ser­liche-]k[öni­gli­chen] Univer­si­tätsbi­bliothek in Wien. – Wien; Leip­zig, 1906. – XXIV + 323 S. — С. 220;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Weltlit­tera­tur-Ka­ta­log, mit lit­terar­ischen und bi­bliogra­phischen An­mer­kungen von Eduard Gri­­sebach. Zweite, dur­chweg ver­bes­ser­te und stark ver­mehrte Auflage. – Ber­­lin: B. Behr’s Ver­lag, 1905. – IX + [III] + 606 + [I] S. — С. 221;

К[узе­ля] З. [Рец. на публ.:] Б[ере­зинъ] Н. Рус­скія книж­ныя рѣд­кос­ти. Опытъ биб­лі­ог­ра­фи­чес­ка­го опи­­са­нія рѣд­кихъ книгъ съ ука­за­ні­емъ ихъ цѣн­нос­ти. – Мо­с­ква, [б. р.]. – 180 c. — С. 221–222;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Ев­сѣ­евъ И. Е. Опи­­­са­ніе ру­ко­пи­сей, хра­ня­щих­ся въ Ор­лов­скихъ древ­не­хра­ни­ли­щахъ. – Орел, 1905. – Вып. I. – VII + 172 c. — С. 222–223;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Опи­са­­ніе ру­копис­на­го от­дѣ­ле­нія Ви­лен­ской Пуб­лич­ной Биб­лі­о­те­ки. – Виль­но, 1906. – Вып. V. – XXII + 35 + 137 c. — С. 224;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Отчетъ Мос­ков­скаго Пуб­лич­на­го и Ру­мян­цев­ска­го Му­зе­евъ за 1904 годъ. – Мос­ква, 1905. – 184 с.; [От­чет Мос­ков­ско­го пуб­лич­но­го и Ру­мян­цев­ско­го му­зеев] за 1905 год. – Мос­ква, 1906. – 115 с.; От­четъ Ис­то­ри­чес­ка­го Му­зея име­ни имп[ера­то­ра] Алек­сан­дра III въ Мос­квѣ за 1905 годъ. – Мос­ква, [1906]. – 41 c. — С. 224–225.

Кни­ги, ста­ті й ча­со­пи­си об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 225–226.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001517