Том 75 (LXXV). 1907 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXV— Львів, 1907. — Кн. I. — 248 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Памяти Ни­кандра Молча­нов­сько­го. — С. 5–13;

Фран­ко І. Сту­дії над ук­ра­їн­ськи­ми на­род­ні­ми піс­ня­ми: Пе­ред­нє слово; I. Штефан воєвода; II. Іван і Маряна; III. Батько продає дочку Тур­­чи­но­ви; IV. Брат продає сестру Турчинови; V. Турчин купує сестру-по­ло­нян­ку; VI. Те­ща в полоні у зятя. — С. 14–84 + но­ти: С. 47;

Гру­шев­ський О. По ка­та­с­тро­фі 1708 р. Кон­фіс­ка­ція зе­мель у ма­зе­пин­ців. — С. 85–95;

Щу­рат В. Увіль­­нен­нє зло­чин­ця дів­чи­ною в Бро­дах 1727 р.. — С. 96–103;

Пе­ретц В. Ки­я­не в сьвіт­лі єзу­іт­ських до­не­сень. [Рец. на публ.:] Пись­ма и до­не­се­нія іезуи­­товъ о Рос­сіи кон­ца XVII и на­ча­ла XVIII вв. – СПб., 1904. – 382 + 11 с. Рукопис пе­рек­лав Іва­н Джид­жо­ра. — С. 104–116.

Miscellanea

Го­лій­чук Ф. Лист Ма­зе­пи до геть­ма­на ко­рон­но­го Гі­є­р[оніма] Лю­бо­мір­ско­го з 1703 р. [Додаток: оригінальний текст листа]. — С. 117–119;

Кре­вець­кий І. При­чи­нок до іс­то­рії ос­тан­ніх днів пан­щи­ни в Га­ли­чи­ні. [До­да­ток: ори­гі­нальні тексти документів]. — С. 119–123;

Мо­чуль­ський М. З ко­рес­пон­ден­­ції Ми­ко­ли Ус­ті­я­но­ви­ча. [Додаток]: Листи Миколи Устіяновича до Івана і Анни Міцькевичів. — С. 123–130.

Наукова хроніка

Бу­чин­ський Б. Но­вій­ші пра­ці по іс­то­рії вел[ико­го] кн[язів­ства] Ли­тов­сько­го в XV ві­ці: [Рец. на публ.:] Бар­вінь­ский Б. Жиґи­монт Кей­сту­то­вич, ве­ли­кий князь ли­тов­ско-рус­кий (1432–1440). Іс­то­рич­на мо­ноґ­ра­фія. – Жов­ква, 1905. – 114 + 165 с.; Ko­pys­tiań­ski Adryan. Książę Michał Zyg­mun­­towicz // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1906. – S. 74–165; і Відбиток:; Pro­cha­s­ka A. O rzekomej unii 1446 r. // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1904. – S. 24–31; Pa­pée Fryde­ryk. Pols­ka i Litwa na przełomie wieków średnich. I. Os­tat­nie dwunas­tolecie Ka­zimier­za Jagiel­lończy­ka. – Kraków, 1903. – 422 s. + ma­pa. — С. 131–166.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Г[ру­шев­ський] О. [Рец. на публ.:] Из­вѣс­тія Им­пе­ра­тор­ской Ар­хе­о­ло­ги­чес­кой Ком­мис­сіи. – СПб., 1906. – Вып. XIII: Рас­коп­ки въ Оль­віи въ 1902–1903 гг. Б. В. Фар­ма­ков­ска­го. – 306 с. + XII табл.; 1906. – Вып. XVIII. – 164 c. + IX табл.; 1906. – Вып. XIX. – 174 c. + XV табл.; При­бав­ле­ние къ вы­пус­ку XIX (Хро­ни­ка и биб­ли­ог­ра­фия. – Вып. 10). – 44 с. — С. 167–168;

Г[ру­шев­ський] О. [Рец. на публ.:] Пок­рыш­кинъ П. П. От­четъ о ка­пи­таль­номъ ре­мон­ти Спа­со-Не­ре­диц­кой цер­кви въ 1903 и 1904 го­дахъ // Ма­те­ри­а­лы по ар­хе­о­ло­гии Рос­сии. – СПб., 1906. – № 30. – 36 с. + XXVII табл. — С. 168;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Rauers F. Zur Ge­schich­te der al­ten Han­delsstrassen in Deutsch­land. Ver­such einer quel­len­mäs­si­gen Über­­­si­chts­karte // Peter­manns Mittheilungen. – 1906. – S. 49–59 + Kar­te. — С. 168–169;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Dobrzycki Stanisław. Z dziejów litera­tu­ry pol­skiej. – Kraków, 1907. – 303 s. — С. 169–170;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Hahn Wik­tor. Litera­tura dra­ma­­tycz­na w Polsce XVI wieku // Ar­chiwum nau­kowe, wy­dawn­ictwo Towar­zystwa dla po­pi­erania nauki pol­skiej. – Lwów, 1906. – T. III. – Dział I. – Zesz. 3. — С. 170;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Ак­ты, из­да­ва­е­мые ви­лен­скою ком­ис­­сі­ею для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – Виль­но, 1906. – T. XXX: 1. Ак­ты о ли­тов­скихъ та­та­рахъ. – XI + 586 c. — С. 170–171;

Сріб­ний Ф. [Рец. на публ.:] Кры­лов­скій А. Львов­ское Став­ро­пи­гі­аль­ное Брат­ство. Опытъ цер­ков­но-ис­то­ри­чес­ка­го из­слѣ­до­ва­нія. – К., 1904. – XXII + 314+ 230 c.; Ар­хивъ Юго-За­пад­ной Рос­сіи. – К., 1904. – Часть пер­вая. – T. X. – 28 + 967 c.; T. XI. – 158 + 772 c.; T. XII. – 123 + 748 c. — С. 171–195;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ка­ма­нинъ И. Эпи­зо­ды и дѣ­я­те­ли эпо­хи Бог­да­на Хмель­ниц­ка­го. – К., 1905. – 20 с. — С. 195–196;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Ка­ма­нинъ И. Къ под­роб­нос­тямъ о на­ча­лѣ войнъ Бог­­да­на Хмель­ниц­ка­го // Унив[ер­си­тет­ские] из­вес­тия, [ки­­ев­­ские]. – 1905. – № 5. – C. 1–13. — С. 196;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Gawroński Rawi­ta Fr. Boh­dan Chmiel­nicki do elekcyi Ja­na Ka­zimier­za. – Lwów, 1906. – 360 s. — С. 196–199;

Пе­­ретц В. [Рец. на публ.:] Рей­тен­фельсъ Яковъ. Ска­за­нія свѣт­лѣй­ше­му гер­цо­гу Тос­кан­ско­му Козь­мѣ треть­е­му о Мос­ко­віи, Па­дуя 1680 г. / Съ ла­тин­ска­го пе­ре­велъ Алек­сѣй Стан­ке­вичъ. – Мос­ква, 1906. – X + 228 c. — С. 199–200;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Star­zyń­ski Sta­nis­ław. Kil­ka slów o Stanach gal­i­cyjsk­ich, z oka­zyi książ­ki D[ok­to]ra Bronisława Ło­ziń­skiego: Gal­i­cyjski sejm stanowy (1817–1845) // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1906. – Zesz. – S. 166–224. — С. 200–201;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Bronisław. Z czasów i ak­tów do­m­ini­kal­nych. Przyczy­nek do his­to­ryi ad­min­is­tra­cyi w Gal­i­cyi // Kwar­­tal­nik His­to­r[ycz­­­ny]. – 1906. – S. 252–285. — С. 201–202;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Mann Mau­­­rycy. Win­cen­ty Pol, stud­jum biograf­iczno-krytyczne. – Kraków, 1906. – T. II. – 404 s. — С. 202–203;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Сон­ни А. И. Го­ре и до­ля въ на­род­ной сказ­кѣ // Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия, [киев­ские]. – 1906. – № 10; и от­дель­но. – 64 c. — С. 203–205;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Эварниц­кій Д. И. Ма­ло­рос­сій­скія на­род­ныя пѣс­ни соб­ран­ныя въ 1878–1905 гг. – Ека­те­ри­нос­лав, 1906. – XL + 772 + IV c. — С. 205–211;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Lorentz Fried­rich. Slo­vin­zische Texte // Издание Вто­рого от­де­ле­ния им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии На­ук. – СПб., 1905 (вий­шло 1906 р.). – 150 с. — С. 211–212.

Кни­ги й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 213.

Додаток

По­каз­чик до тт. LXIX–LXXIV За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка. – Рік XV. — С. 214–235;

Зміст I–LXXIV то­мів нім. мо­вою. — С. 236–246.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001516