Том 74 (LXXIV). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІ[“Нес­то­ро­ви ук­ра­їн­ської іс­то­рі­оґ­ра­фії проф[есорови] Во­ло­ди­ми­ро­ви Ан­то­но­ви­чу з на­го­ди йо­го юви­лею, в приз­нан­ню йо­го ви­со­ких нау­­ко­вих зас­­луг на по­лі ук­ра­їн­ської іс­то­рії, ар­хе­оґ­ра­фії й ар­хе­о­льо­ґії, при­сь­вя­­чують сей том ре­дак­тор і спів­ро­біт­ни­ки”]. — Львів, 1906. — Кн. VI. — IV+244 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. До бі­оґ­ра­фії мит­ро­по­ли­та Они­сифо­ра Ді­воч­ки. — С. 5–9;

Щер­ба­ков­ський В. Де­рев­ля­ні цер­кви на Ук­ра­ї­ні і їх ти­пи. — С. 10–32 + 27 іл.;

Ко­лес­са Ф. Рит­мі­ка ук­ра­їн­ських на­род­них пі­сень. [Про­дов­жен­ня]: IV. Ог­ляд пі­сен­них форм в ук­ра­їн­ській на­род­ній по­е­зії. До­да­ток: Паралєльні розміри стиха в народній поезиї Словян. — С. 33–68 + но­ти: С. 34, 36–39, 42–44, 46–49, 51, 55–57, 61, 63–66;

Гру­шев­ський О. З ук­ра­їн­сько­­го куль­тур­но­го і на­у­ко­во­го жи­тя в се­ре­ди­ні XIX в.: [Вступ]; 1. Максимович і По­ґодін: 2. Бодянський; 3. Костомаров і полєміка в росийських часописях з укра­ї­но­філами. — С. 69–92;

Зуб­риць­кий М. Се­ло Мша­нець Ста­ро­сам­бір­сько­го по­­ві­та. Ма­те­рі­я­ли до іс­то­рії га­лиць­ко­го се­ла. [Про­дов­жен­ня]: Ак­ти, CVIII–CXLII. — С. 93–128.

Miscellanea

Щу­рат В. З нез­на­ної поль­ської ру­ко­пи­си XVII в. — С. 129–141;

Пе­ретц В. Поль­ські піс­ні за­пи­са­ні Ук­ра­їн­цем при кін­ці XVII сто­­лі­тя. — С. 141–145 + но­ти: С. 142–144;

Фран­ко І. Кін­це­ві за­пис­ки в ста­ро­русь­ких ру­ко­пи­сах. — С. 145–149.

Наукова хроніка

Ча­со­пи­си за р. 1905. [Про­дов­жен­ня]:

Д[жид­жо­ра] І., Г[на­тюк] В. Кіевская Старина. — С. 150–164;

Кр[евець­кий] [І.]. Универ­си­тет­скія Из­вѣс­тія [ки­ев­ские]. — С. 164–165; За­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го харь­ков­­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 165–166;

Гр[ушев­ський] О. Тру­ды Кі­ев­ской Ду­­хов­ной Ака­де­міи. — С. 166–167;

С[ицін­ський] Ю. Кі­ев­скія Епархі­аль­ныя Вѣдо­мос­ти. — С. 167; Во­лын­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 167–168; По­доль­скія Епархіаль­ныя Вѣдомости. — С. 168–169; По­л­тав­скія Епархіальныя Вѣдо­мос­ти. — С. 169; Чер­ни­гов­­скія Епархіальныя Извѣстія. — С. 169–170; Ека­те­ри­нос­лав­скія Епар­хіаль­ныя Вѣ­до­мости. — С. 170–171; Хер­сон­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 171; Во­ро­неж­скія Епар­хіальныя Вѣдомости. — С. 171; Кур­скія Епархіальныя Вѣ­до­мости. — С. 171–172; Ки­ши­нев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 172; Тав­ри­чес­кія Епархіальныя Вѣ­до­мости. — С. 172; Хол­мско-Вар­шав­скій Епархіальный Вѣстникъ. — С. 172–173; Мин­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 173; Ли­тов­скія Епархіальныя Вѣ­домости. — С. 173; Мо­ги­лев­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 173;

Гр[ушев­ський] О. Вѣс­т­никъ Ев­ро­пы. — С. 174; Русская Мысль. — С. 174; Русское Богатство. — С. 174; Міръ Бо­жій. — С. 174; Русскій Вѣстникъ. — С. 174; Жур­­налъ Минис­тер­ства Народнаго Про­свѣ­щенія. — С. 174–175; Варшавскія Университетскія Из­вѣс­тія. — С. 175–176; Ученыя За­писки Юрьев­скаго Университета. — С. 176; Ученыя За­писки Казанскаго Универ­си­тета. — С. 176; Чте­нія въ Об­щес­твѣ Ис­то­ріи и Древ­нос­тей Рос­сій­скихъ. — С. 176; Ис­тори­че­скій Вѣстникъ. — С. 176–177; Русская Стари­на. — С. 177; Рус­скій Ар­хивъ. — С. 177;

С[и­цін­ський] Ю. Христіанское Чтеніе. — С. 177–178; Бо­го­слов­скій Вѣст­никъ. — С. 178; Пра­вославний Собесѣдникъ. — С. 178; Стран­никъ. — С. 178–179;

С[вєн­ціць­кий] І. Из­вѣс­тія от­дѣле­нія рус­ска­го язы­ка и сло­вес­нос­ти импе­ра­тор­ской Ака­де­міи На­укъ. – Том X. — С. 179–182; Рус­скій филологическій Вѣст­никъ. — С. 182–184;

Г[на­тюк] В. Живая Ста­ри­на. — С. 184–185; Эт­но­­­гра­­фи­ческое Обозрѣніе. — С. 185–186;

Кр[евець­кий] І. Bi­b­liote­ka Warszaw­ska. — С. 186–188; Kryty­ka. — С. 188; Przewod­nik nau­kowy i lite­rac­ki. — С. 188; Przegląd pol­­ski. — С. 188; Przegląd powszech­ny. — С. 188–189; Kwar­tal­nik hi­s­to­­rycz­ny. — С. 189–190; Prze­gląd prawa i ad­min­is­tra­cyi. — С. 190; Wiadomości num­iz­ma­­­tycz­no-ar­cheo­lo­giczne. — С. 190;

Кр[ипя­ке­ви]ч І. Przegląd histo­ryczny. — С. 190–191;

Г[на­тюк] В. Lud. — С. 191–194;

Т[ома­шів­ський] С. Sza­za­dok. — С. 194; Tör­ténel­mi Tar. — С. 194–195;

С[вєн­ціць­кий] І. Ar­chiv für slav­ische Phi­­lo­lo­gie. – T. XXVII. — С. 195–197.

Ча­со­пи­си об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 197–198.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Януш Б. [Рец. на публ.:] Przy­by­­sław­ski Władysław. Re­per­tor­yum za­byt­ków przedhis­to­rycznych Gal­i­cyi wschod­niej. – Lwów, 1906. – 77 + V s. + 7 tabl. — С. 199–200;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] De­lě­haye Hip­­­po­lyt S. J. Les légendes hagiogra­phiques. Ed. 2. – Bruxelles, 1906. – 260 p. — С. 200–203;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Ar­nim L. A. v[on] und Bren­tano Cle­­mens. Des Kna­ben Wun­derhorn. Alte deutsche Lieder / Hun­dertjahrs-Ju­belaus­gabe heraus­gege­ben von Eduard Gri­sebach. – Leip­zig, 1906. – Bd. I. – Teile III. — С. 204–205;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Спе­ран­скій М. И. Пе­ре­вод­ные сбор­ни­ки из­ре­че­ній въ сла­вя­но-рус­ской пись­мен­нос­ти. Из­слѣ­до­ва­нія и тек­сты // ЧО­ИДР. – 1901. – Кн. IV. – VI + 154 + 48 c.; 1905. – Кн. I. – C. 157–450; Кн. II. – C. 451–577 + 49–245. — С. 205–208;

Ф[ран­ко] І. [Рец. на публ.:] Ро­за­новъ С. П. Ма­те­ріа­лы по ис­то­ріи рус­скихъ Пчелъ // Па­мят­ни­ки древ­ней пись­мен­нос­ти. – 1904. – [T.] CLIV. – 128 c. — С. 208–209;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Bora­tyń­ski Lud­wik. Ko­za­cy i Watykan. Kart­ka z dzie­jów dyploma­cyi ko­­zack­iej za Stefa­na Ba­tore­go // Przegląd pol­ski. – 1906. – Ks. IV. – Październik. – S. 1–40. — С. 209–210;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Жу­ко­вичъ П. Ис­то­ри­чес­кія об­сто­я­тель­ства, пред­шес­тво­вав­шія во­зоб­нов­ле­нію па­т­р[и­­­ар­­хом] Ѳе­о­фа­номъ за­пад­но-рус­ской цер­ков­ной іе­рар­хіи // Христианское чте­ние. – 1905. – [Кн.] V–VI; Жу­­ко­вичъ П. Пер­вый поль­скій сеймъ пос­лѣ воз­ста­­­нов­ле­нія патр[иар­хом] Ѳе­о­фа­номъ пра­вос­лав­ной цер­ков­ной іе­рар­хіи // [Хри­­сти­ан­­ское чте­ние]. – [1905]. – [Кн.] XI–XII. — С. 210–212;

Шпит­ков­ський І. [Рец. на публ.:] Ива­ниц­кій С. Пе­ре­яс­лав­скій епис­копъ Гер­ва­сій Лин­цев­скій и на­ча­ло возсо­е­ди­не­нія уні­а­товъ въ за­пад­­ной или поль­ской Ук­ра­и­нѣ (1757–1769 гг.). – Каменец, 1904. – XII + 392 c. (Від­би­ток: Труды По­дольск[ого] церк[ов­но­го] истор[и­ко]-архео­лог[ичес­ко­го] об­ще­с­тва. – T. X). — С. 213–222;

Т[о­ма­­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Кре­вець­кий І. Цу­ци­лів­ська трі­во­га в 1848 р. При­чин­ки до іс­то­рії ос­тан­ніх днів пан­щи­ни в Га­ли­чи­ні. – Львів, 1906. – 38 с. (Відбиток: “На­у­ко­вий Збір­ни­к”, прись­вя­­че­ний проф[есорови] Ми­хай­ло­ви Гру­шев­сько­­му уче­ни­ка­ми і при­хиль­ни­ка­ми з на­го­ди йо­го де­ся­ти­літ­ньої на­у­ко­вої пра­ці в Га­ли­чи­ні 1894–1904); Кре­вець­кий І. Аґ­рар­ні страй­ки і бой­ко­ти у схід­ній Га­ли­чи­ні в 1848–1849 рр. До іс­то­рії бо­роть­би за сус­піль­но-еко­но­міч­не виз­во­ле­нє ук­ра­їн­­ських мас у схід­ній Га­ли­чи­ні. – Львів, 1906. – 23 с. (Відбиток: Ді­ло. – 1906. – Ч. 135–137). — С. 222–225;

Т[ома­шів­ський] С. [Рец. на публ.:] Фло­рин­скій Т. Д. Сла­вя­но­филь­ство Т. Г. Шев­­чен­ка. – К., 1906. – 28 с. (Відбиток: Уни­вер­си­тет­ские из­вес­тия [ки­ев­ские]. – 1906). — С. 225–226;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Po­lív­ka Georg. Eine alte Schu­l­anek­­dote und ähnliche Volks­ge­schi­ch­ten. Eia Beitrag zur ver­gleichen­den Mär­­chen­kunde. – 1906. – 8 S. (Відбиток: Zeit­schrift für öst­er­r[ei­chi­sche] Volks­kun­de. – Jahrgang XI). — С. 226–227;

Г[на­­тюк] В. [Рец. на публ.:] По­лив­ка Юрій. На всѣхъ не уго­дишь. Прит­ча А. Су­ма­ро­ко­ва и ея па­рал­ле­ли. – Вар­ша­ва, 1906. – 14 с. (Відбиток: Русс[кий] фи­л[о­ло­ги­чес­кий] вест­ни­к). — С. 227;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Да­ни­ловъ Вла­ди­міръ. Од­на гла­ва объ ук­ра­ин­скихъ по­хо­рон­ныхъ при­чи­та­ні­яхъ // К[иевская] Ста­ри­на. – 1905. – [Кн.] XI–XII. – C. 193–209; Да­ни­ловъ В. Вза­и­мов­лі­я­ніе ук­ра­ин­скихъ пог­ре­баль­ныхъ при­­чи­та­ній и бы­то­выхъ пѣ­сень // [Киевская Стари­на]. – [1905]. – [Кн.] III. – C. 230–236; Да­ни­ловъ В. Но­си­те­ли по­хо­рон­­ныхъ при­чи­та­ній въ Ма­ло­рос­сіи // [Киев­ская Старина]. – [1905]. – [Кн.] IV. – C. 303. — С. 227–230;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Аб­ра­мовъ Иванъ. Чер­ни­гов­скіе Ма­­ло­рос­сы. Бытъ и пѣс­ни на­се­ле­нія Глу­хов­ска­го уѣз­да. Эт­ног­ра­фи­чес­кій очеркъ. – СПб., 1905. – 42 с. — С. 230–232;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ка­рет­ни­ковъ С. Во­лын­ская Гу­бер­нія. Ге­ог­ра­фи­чес­ко-ис­то­ри­чес­кій очеркъ / Из­да­ніе пер­вое. – Ко­вель, 1905. – 90 с. + кар­та. — С. 232;

Ґе­ри­но­вич В. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­­ski Wa­lery. Dol­i­ny rzek wschod­nio-kar­pack­ich i po­dol­skich. – Lwów, 1905. — С. 232–236;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Спе­ран­скій М. Ру­ко­пис­ное Соб­ра­ніе биб­лі­о­те­ки Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го Ин­сти­ту­та кн[язя] Без­бо­род­ко въ г. Нѣ­жи­нѣ. Прі­об­рѣ­те­нія 1904–1905 гг. – Не­жин, 1905. – 40 с. ([Від­би­ток]: Из­вес­тия Ис­тор[ико]-фил[оло­ги­чес­ко­го] ин­сти­ту­та кн[язя] Без­­бо­род­ко. – T. XXII). — С. 237;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Ти­товъ А. А. Ру­ко­пи­си сла­вян­скія и рус­скія пре­над­ле­жа­щія дѣйств[и­тель­­но­му] чл[ену] Им­пе­р[атор­ско­­го] р[ос­сий­ско­го] ар­хе­ол[оги­чес­ко­го] общ[е­ства] И. А. Вах­ра­мѣє­ву. – Мос­ква, 1906. – Вып. пя­тый. – IX + 417 + 240 c. — С. 237–238;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] [Не­де­шев С. ]. Крат­кое опи­са­ніе ру­ко­пи­сей цер­ков­но-ис­то­ри­чес­ка­го дре­в­нех­ра­ни­ли­ща при брат­ствѣ св. бл. вел[ико­го] кн[язя] Алек­сан­дра Нев­ска­го. – Вла­ди­мир-на-Клязь­ме, 1906. – Вып. I. – V + 154 c. — С. 238–239;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Bi­bliografia his­to­ryi pol­skiej / Wspól­nie z D[ok­to]r[em] Hen­ryk­iem Sawczyń­skim i człon­kami kół­ka his­to­­ryczne­go uczniów Uni­wer­­sytetu Lwow­[skiego] zebrał i uło­żył D[ok­to]r Lu­dwik Fink­el. – Kr[aków], 1904–1906. – Część III. – Zesz. I–III. – XLVIII + 1143–2150 s. — С. 240–241.

Кни­ги й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 241–242.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001515