Том 72 (LXXII). 1906 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXXІІ. — Львів, 1906. — Кн. IV. — 240 с., іл.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Гру­шев­ський М. Лист Во­ло­ди­мир­ської гро­ма­ди з 1324 р. Факсіміле листу й печатки. — С. 5–8 + 1 іл.;

Фран­ко І. До іс­то­рії ук­ра­їн­сько­го вер­те­па XVIII в. Іс­то­рич­но-лі­те­ра­тур­ні сту­дії й ма­те­рі­я­ли. [Про­дов­жен­ня]. — С. 9–79;

Ко­лес­са Ф. Рит­мі­ка ук­ра­їн­ських на­род­них пі­сень. [Про­дов­жен­ня]: III. Му­зи­каль­но-сін­так­тич­на сто­па. — С. 80–111 + но­ти: С. 82–97, 99–102, 106, 108;

Со­зан­ський І. До іс­то­рії учас­ти га­лиць­ких Ру­си­нів у сло­вян­ськім кон­ґре­сі в Пра­зі 1848 р. До­дат­ки: [п’ять листів]. — С. 112–121;

Мас­лов С. Ру­ко­пи­си Со­фій­ської ка­тед­ри в Ки­ї­ві. [Рец. на публ.:] Пет­ровъ Н. И. Опи­са­ніе ру­ко­пис­ныхъ соб­ра­ній, на­хо­дя­щих­ся въ го­ро­дѣ Кі­е­вѣ. – Мос­ква, 1904. – Вы­пускъ III: Биб­лі­о­те­ка Кі­е­во-Со­фій­ска­го со­бо­ра. – IV + 307 + LVIII c. До­дат­ки: [оригі­наль­ні тексти двох руко­пи­­сів]. — С. 122–140;

Руд­ниць­кий C. По­лу­чен­нє Ся­на з Дніс­тром в ле­до­вій до­бі. Тим­ча­со­ва звіс­тка. — С. 141.

Miscellanea

Джид­жо­ра І. Спра­ва по­ми­нан­ня геть­ман­сько­го іме­ни на “пе­ре­но­сі”. [Додаток: оригінальні тек­сти до­ку­мен­тів]. — С. 142–145;

Кре­вець­кий І. Ук­ра­їн­ська вір­ша про уман­ську різ­ню. [Додаток: оригінальний тек­ст вір­ші]. — С. 145–146; К

ри­пя­ке­вич І. Пас­тир­ський лист Ан­ге­ло­ви­ча з 1799 р. — С. 146–147.

Наукова хроніка

Ку­зе­ля З. Ет­ноґ­ра­фія в за­хід­но­ев­ро­пей­ських ча­со­пи­сях за рік 1904 з де­я­ки­ми до­пов­не­ня­ми за р. 1903. [Про­дов­жен­ня]: 5. Ча­со­пи­си те­ри­то­рі­яль­ні (Lan­deskunde) й іс­то­рич­ні; 6. Ча­со­пи­си іс­то­рич­но-лі­те­ра­тур­ні, філь­оль­оґіч­ні і пе­даґо­ґіч­ні; 7. Ча­со­пи­си мі­ша­но­го зміс­ту: ет­ноґ­ра­фія, ґе­оґ­ра­фія, іс­то­рія, філь­оль­оґія, іс­то­рія куль­ту­ри; 8. Ча­со­пи­си, прись­вя­че­ні сту­ді­ям ре­лі­ґії і те­оль­оґії; 9. Збір­ни­ки (ви­дан­я на­у­ко­вих то­ва­риств) і біб­лі­оґ­ра­фія; 10. Му­зеї. — С. 148–184.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Ole­ch­­nowicz Władysław. Cmen­tar­zysko w Nowosił­kach (pow[iat] Włod­zimir­ski, gu­b[er­­nia] Wołyńs­ka) // Materyały an­tro­pol[og­iczno]-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne. – [1903]. – [Т.] VI. – S. 3–12; Ha­dac­zek Karol. Z ba­dań ar­cheo­lo­gicznych w dorzec­zu Dnies­tru // [Ma­teryały antro­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne]. – [1903]. – [Т. VI]. – S. 27–35; Ha­dac­zek K. Świa­towit. Szkic ar­cheo­lo­giczny // [Materyały an­tro­­po­lo­giczno-ar­cheo­lo­giczne i et­no­graf­iczne]. – [1904]. – T. VII. – S. 114–121. — С. 185–189;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ба­рацъ Г. По­вѣс­ти и ска­за­нія древ­не-рус­ской пись­мен­нос­ти, имѣ­ю­щія от­но­ше­ніе къ ев­ре­ямъ и ев­рей­ству. I: Два раз­ска­за Кі­е­во-Пе­чер­ска­го Па­те­ри­ка // Киевская Старина. – 1906. – Март-ап­рель. – С. 298–311. — С. 190–193;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Dieter­ich K. Eine Gruppe neu­grie­chisch­er Lieder aus dem Ak­ri­ten­cyklus // Byzan­tin­ische Zeitschrift. – 1904. – S. 53–72. — С. 194–197;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Pom­niki dziejowe Lwowa z ar­chi­wum mias­ta. – Lwów, 1892. – T. I: Najstarsza księ­ga miejs­ka 1382–1389. – VIII + 154 s. + 1 фак­cи­мі­лє; Lwów, 1896.– T. II: Księ­ga przy­cho­dów i rozcho­dów mias­ta 1404–1414. – VI + 184 s.; Lwów, 1905. – T. III: Księ­ga przy­cho­dów i rozcho­dów mias­ta 1414–1426. – IV + 188 s. — С. 197–201;

Кри­пя­ке­вич І. [Рец. на публ.:] Bala­ban Majer. Żyd­zi lwows­cy na przełomie XVI i XVII wieku. – Lwów, 1906. – XXIV + 578 + 188 s. — С. 202–207;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pu­łaski Ka­zimierz. Stare osa­dy w ziemi Kam­ienieck­iej i dzied­zic­zące na nich ro­dy po­dol­skiej szlach­ty his­to­rycznej // Szkice i poszukiwania his­tor[yczne]. – 1906. – [Ser­ya] III. – S. 1–168; Pu­łaski K. Ród Kier­­de­jów po­dol­skich. Mono­grafia his­to­ryczno-genealo­gicz­na // [Szkice i poszu­kiwa­nia his­to­ryczne]. – [1906]. – [Ser­ya III]. – S. 169–194. — С. 207–208;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Górski Władysław Po­bóg. Powiat Mohy­lowski w guber­nii Po­dol­skiej. Opis geo­­graf­iczno-his­to­ryczny wszyst­kich miast, miastec­zek, wsi, przy­sioł­ków, fu­torów, sło­wem zalud­nionych miejscowoś­ci w tym powiecie, z do­daniem od­po­wied­­nich dokumen­tów / Wy­danie nak­ładem księż­ny Amelii Czetwer­tyń­skiej. – Kraków, 1903. – 346 s. + ma­pa. — С. 208–210;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Balzer O. His­to­rya ustro­ju Pol­ski, przegląd wyk­ła­dów uniwer­syteck­ich. – Kraków, 1905. – 33 s. (Відбиток: Sprawoz­dania z czyn­noś­ci Akad[emii] Umiejętności); нім. мо­вою: Ver­fas­sungs­ge­schichte Polens // Bul­letin in­ter­nat[ionale] de l’ Academ­ie. – 1905. – [N] XII. – S. 97–137. — С. 210–211;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Пе­ретцъ В. Н. Къ ис­то­ріи поль­ска­го и рус­ска­го на­род­но­го те­ат­ра, I–VII. – СПб., 1905. – 54 с. — С. 211–212;

Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] Срез­нев­скій В. П. Кли­мов­скій-Кли­мовъ, “ко­закъ-сти­хот­во­рецъ” и два его со­чи­не­нія. – Харь­ков, 1905. – 38 с. — С. 212–220;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Ле­виц­кій О. Пе­ре­пис­ка съ За­по­рожь­емъ (1763–1765 гг.) // Чте­ния в Ист[ори­чес­ком] общ[ес­тве] Нес­то­ра-ле­то­пис­ца. – 1905. – Кн. 18. – Вып. III–IV. – C. 23–49. — С. 220–221;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Pułas­ki Ka­zimierz. Z czasów kon­federa­cyi Bar­skiej // Szkice i poszukiwania his­­­to­ryczne. – Kraków, 1906. – Ser­ya III. – S. 229–388. — С. 222–223;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Dzieje porozbiorowe naro­du pol­skiego w żywem słowie // Bezpłat­ny do­­datek dla prenumera­torów “Ty­god­ni­ka Ilus­trowane­go”. – Warszawa, 1905. – Zesz. V–VI: Z dziejów Hajdamac­zyzny / Z przed­mo­wą Hen­ry­ka Moś­cick­iego. – Część I–II. – XII + 151 + 168 s. — С. 223–224;

Джид­жо­ра І. [Рец. на публ.:] Du­biecki Mar­yan. Przy­mierze dzied­zi­ca z pod­danymi rol­ni­kami. Rzecz z dziejów lu­du wiejskiego w Polsce. – Kraków, 1905. – 32 s. (Відбиток: Ar­chiwum do dziejów oświa­ty). — С. 224–227;

Джи­джо­ра І. [Рец. на публ.:] Икон­ни­ковъ В. С. Крес­тьян­ское дви­же­ніе въ Кі­ев­ской губ[ер­нии] въ 1826–1827 гг. въ звя­зи съ со­бы­ті­я­ми то­го вре­ме­ни. По ар­хив­нымъ ма­те­рі­а­ламъ. – СПб., 1905. – 86 + V c. — С. 227–230;

Кр[евець­кий] І. [Рец. на публ.:] Свѣн­циц­кій И. С. Ма­те­рі­а­лы по ис­то­ріи воз­рож­де­нія кар­пат­ской Ру­си. – Сно­ше­нія Кар­пат­ской Ру­­си съ Рос­сіей въ I-ую по­ло­ви­ну XIX-аго вѣ­ка. – Львов, 1906. – 212 с. — С. 230–232;

Гру­шев­ський О. [Рец. на публ.:] Пан­те­лѣевъ Л. Ф. Изъ вспо­ми­на­ній прош­ла­го. – СПб., 1905. – 339 с. — С. 232–234;

Кре­вець­кий І. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­тор­ской Пуб­лич­ной Биб­лі­о­те­ки за 1899 г. – СПб., 1903. – II + 211 + 4 c. — С. 234–235;

 Пе­ретц В. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­тор­ской Пуб­лич­ной Биб­лі­о­те­ки за 1900 и 1901 гг. – СПб., 1905. – 324 с. — С. 235–238;

Ку­зе­ля З. [Рец. на публ.:] Czu­bek Jan. Ka­ta­log ręko­pisów Aka­demii umiejętności w Kra­kowie. – Kraków, 1905. – III + 1 не­нум. + 313 s. — С. 238–239.

Кни­ги й ста­ті об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 239–240.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001513