Том 63 (LXІІI). 1905 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. LXIII— Львів, 1905. — Кн. I. — [3]+198 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кре­вець­кий І. Обо­рон­на орґа­ні­за­ція русь­ких се­лян на га­лиць­ко-угор­ськім пог­ра­ни­чу в 1848–49 рр.. — С. 1–26;

До­ма­ниць­кий В. Ко­зач­чи­на на пе­ре­ло­мі XVI–XVII в. (1591–1603) [Про­дов­жен­ня]. — С. 114–136;

Гру­шев­ський М. Ма­те­рі­а­ли до іс­то­рії сус­піль­но-по­лі­тич­них і еко­но­міч­них від­но­син За­хід­ньої Ук­ра­ї­ни. Серія перша (ч. 1–80), 1361–1530. [Доку­мен­ти]: I–XLIII. — С. I–V + 1–46.

Miscellanea

Фран­ко І. Дві ви­хід­ні кар­ти. — С. 1–6;

Ро­ман­чук Ю. Нез­­на­ні вір­ші на смерть Шев­чен­ка. [Додаток: текст вірша Івана Богомолова] “На смерть Т. Г. Шевченка”. — С. 7–8;

Гна­тюк В. Чи бач­ван­ський го­вір сло­­ваць­кий? [Додаток]: I. Заблудівські пісні; II. Бачванська пісня. — С. 8–12.

Наукова хроніка

Ку­зе­ля З. Ан­тро­поль­оґіч­ні й ар­хе­о­льоґіч­ні ча­со­пи­си за р. 1903. — С. 1–20.

Бібліоґрафія (рецензії й справоздання)

Кр[евець­кий] І. [Рец. на публ.:] Świa­towit. Rocznik poświęcony ar­cheo­lo­gii przeddziejowej i ba­daniom pi­er­wot­­nej kul­tu­ry pol­skiej i słowiań­skiej, wy­dawany staraniem Eraz­ma Ma­jew­skie­go. – War­szawa, 1899–1904. – T. I–V. — С. 1–6;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ило­вай­скій Д. Вто­рая до­пол­ни­тель­ная по­ле­ми­ка по воп­ро­самъ ва­ря­го-рус­ско­му и бол­га­ро-гун­нско­му. – Мос­ква, 1902. – 106 с. — С. 6;

Ку­зе­ля З[енон]. [Рец. на публ.:] Bo­gusławski Eduard von. Ein­führung in die Geschichte der Slaven / Aus dem Pol­nischen über­setzt von Wal­demar Os­terl­off. – Je­na, 1904. – VIII + 135 S. — С. 6–8;

Кр[е­вець­кий] І. [Рец. на публ.:] Ка­рин­скій Н. М. Ос­тро­ми­ро­во Еван­ге­ліе какъ па­мят­никъ древ­не-рус­ска­го язы­ка // ЖМНП. – 1903. – Кн. V. – C. 94–111. — С. 8–10;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Че­реп­нинъ А. И. О кі­ев­скихъ де­неж­ныхъ грив­­нахъ // Тру­ды XI ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Ки­е­ве. – [1902]. – T. II. – C. 38–61. — С. 10–12;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Kál­lay Ubul. Mi­kor koronáz­ták meg Kál­mánt, Hal­ics felk­ent királyát, a pápá­tol kül­dött koroná­val? // Szá­za­dok. – 1903. – [T.] XXXVII. – VII + 672–673 o. — С. 12;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сер­гѣ­е­вичъ В. Древ­нос­ти рус­ска­го пра­ва. – СПб., 1903. – T. III. – C. 12 + 496. — С. 12–13;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Kutrze­ba Stanisław. Staros­towie, ich poc­zątki i rozwój do koń­ca XIV w. // Rozprawy [Aka­demii Umiejętności]. Wy­dz[iał] hist[oryczno]-filoz[oficz­ny]. – 1903. – Т. XLVI. – S. 231–348. — С. 13–14;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Яку­бов­скій И. В. Зем­скіе при­ви­леи ве­ли­ка­го кня­жес­тва Ли­тов­ска­го // ЖМНП. – 1903. – Часть II: Кри­ти­чес­кій раз­боръ тек­стовъ об­лас­тныхъ при­ве­ле­евъ. – [Кн.] VI. – C. 245–303. — С. 14–15;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Rund­­stein Szy­mon. Lud­ność wieśniac­za ziemi hal­ick­iej w wieku XV. – Lwów, 1903. – 47 s. ([Відбиток]: Stu­dya nad his­to­ryą prawa pol­skiego / Wy­dawane pod redakcyą Oswal­da Bal­­ze­ra. – T. II. – Zesz. 2). — С. 15;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Рус­ско-ев­рей­скій ар­хивъ. До­ку­мен­ты и ма­те­ріа­лы для ис­то­ріи Ев­ре­евъ въ Рос­сіи. – СПб., 1903. – Т. III: До­ку­мен­ты по ис­то­ріи поль­скихъ и ли­тов­скихъ Ев­ре­евъ (1364–1569). – VIII + 260 + XVII c. — С. 15–16;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Mias­­to Jarosław i jego za­byt­ki / Zbadał, opisał i włas­­no­ręcznym ry­sun­kiem opatrzył Jan Sas Zubrzycki, architekt // Sprawoz­dania ko­m­isyi do ba­dania his­to­ryi sztu­ki w Polsce. – 1903. – T. VII. – [Zesz.] III. – S. 358–395. — С. 16–17;

Крипяке­вич І. [Рец. на публ.:] Ku­ba­la Ludwik. Przy­się­ga w Pere­jasławiu i “sta­ti” Bog­da­na Chmiel­­nick­ie­go // Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – 1904. – S. 220–242. — С. 17–19;

До­ма­ниць­кий В. [Рец. на публ.:] Ле­виц­кій И. О. Объ ак­то­выхъ кни­гахъ, от­но­ся­щих­ся къ ис­то­ріи Юго-За­пад­наго края и Ма­ло­рос­сіи // Тру­ды XI ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Ки­е­ве. – [1902]. – T. II. – C. 55–82. — С. 20–21;

Д[ома­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Ра­да­ко­ва Е. П. О ре­ви­зі­яхъ въ Ма­ло­рос­сіи въ XVIII сто­лѣ­тіи // Тру­ды XI ар­хе­о­ло­ги­чес­ко­го съез­да в Ки­е­ве. – [1902]. – Т. II. – С. 105–125. — С. 21–22;

Пет­лю­ра С. [Рец. на публ.:] Ива­новъ П. А. Къ ис­то­ріи За­по­рож­скихъ ка­за­ковъ пос­­лѣ унич­то­же­нія Сѣ­чи // За­пис­ки [им­пе­ра­тор­ско­­го] Одес­ско­го об­щес­тва ис­то­рии и древ­нос­тей. – [1904]. – T. XXV. – C. 20–40. — С. 22–23;

Д[ома­ниць­кий] В. [Рец. на публ.:] Ор­да Л. Стра­нич­ка изъ ис­то­ріи прос­вѣ­ще­нія на Во­лы­ни. – Луцк, 1903. – 42 с. — С. 23–24;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Br. Z his­to­ryi stanów gal­i­cyjsk­ich // Bi­bliote­ka Warszaw­ska. – 1904. – [Zesz.] II. – S. 201–225. — С. 24–25;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ło­ziń­ski Bronisław. Gal­i­cyjski Sejm Stanowy 1817–1845. – Lwów, 1905. – 139 s. — С. 25–26;

Томашівський С. [Рец. на публ.:] Le­hoczky Tiva­dar. A bereg­megyei görögszer­tar­tásu katho­likus lelk­észségek tör­ténete a XIX szá­zad végeig. – Munkacs, 1904. – 169 o. — С. 26–27;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Brückner Alek­sander. Dzieje litera­tu­ry pol­skiej w za­r­ysie. – Warszawa, 1902. – [Т.] I–II. — С. 27–29;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ле­се­вичъ В. Ев­ге­ній Пав­ло­вичъ Гре­бен­ка. Опытъ ха­рак­те­рис­ти­ки // Рус­ская мысль. – 1904. – [Кн.] I. – C. 131–156; [Кн.] II. – C. 29–43. — С. 29;

Фран­ко І. [Рец. на публ.:] Ва­си­лен­ко Н. Іосифъ Мак­си­м­о­вичъ Бо­дян­скій и его зас­лу­ги для изу­че­нія Ма­ло­рос­сіи. – К., 1904. – II + 231 c. (Відбиток: Киевская Старина. – 1903). — С. 29–30;

Т[ер­ша­ковець] М. [Рец. на публ.:] Schach­ma­­tov Al. Wie im Klein­rus­sischen die Pala­tal­i­sa­tion der Con­sonan­ten e u[nd] i ver­loren ging // Ar­chiv für slav[ische] Phi­lo­lo­gie. – 1903. – [Bd.] XXV. – S. 222–239. — С. 30–31;

Гру­шев­ська М. [Рец. на публ.:] Sokołowski Mar­yan. Drze­wo­ryt­­nictwo u nas. (I. Drze­woryty lu­dowe; II. Drzeworyt­nictwo i koł­tryniar­stwo w Polsce; III. Kul­tura lu­du). 1. Drzeworyty lu­­do­we // Sprawoz­dania kom­isyi do ba­da­nia his­to­ryi sztuki w Polsce. – 1903. – T. VII. – Zesz. III. – S. 453–480. — С. 31–32.

Ви­дан­ня й ста­ті об­го­во­ре­ні в біб­лі­оґ­ра­фії сьо­го то­му. — С. 32–33.

Додаток

По­каз­чик до тт. LVII–LXII За­пи­сок На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва ім. Шев­чен­ка. — С. 1–24;

Зміст I–LXII томів нім. мовою. — С. 25–33.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001448