Том 13 (ХІІІ). 1896 р.

Записки товариства імені Шевченка  / Під ред. Михайла Грушевського. — Т. ХІІІ— Львів, 1896. —  Кн. V. — [1]+194 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Кор­ду­ба М. Пер­ша дер­жа­ва сла­вянь­ска. Роз­від­ка іс­то­рич­на. — С. 1–20;

Ко­нись­кий О. Та­рас Шев­чен­ко на дру­го­му зас­лан­ню (17/29 жов­тня р. 1850 – 2/14 сер­п­ня р. 1857). Кри­ти­ко-бі­оґ­ра­фіч­ний на­рис. Прись­вя­чую су­час­ній ук­ра­їн­сько-русь­­­кій мо­ло­де­жи. — С. 1–76;

Ч[ер­ня­хів­ський] О. Ви­па­док Vesaniae Me­lan­chol­i­cae, ско­ре і ціл­ко­ви­те ви­ду­жан­нє піс­ля са­мо­по­ві­шен­ня. — С. 1–12.

Miscellanea

[Грушевський М.]. Два до­ку­мен­ти з внут­ріш­ньої іс­то­риї в[ели­ко­го] кн[язів­ства] Ли­тов­сько­го XVI в. [Додаток: тек­сти до­ку­мен­тів]. — С. 1–10.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1895:

Ча­со­пи­си ви­да­ва­ні на Ук­раї­­ні Ро­сий­ській: Т[ома­шів­ський] С.Уни­вер­си­тет­скія из­вѣс­тія [ки­ев­ские], c. 1–2; За­пис­ки им­пе­ра­тор­ска­го харь­ков­ска­го уни­вер­си­те­та. — С. 2–6;

С[и­цін­ський] Ю. Тру­ды Кі­ев­ской Ду­хов[ной] Ака­де­міи. — С. 6–9; Кі­ев­скія епар­хі­аль­ныя вѣдомости. — С. 9–12; Во­лын­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 12–14; По­­доль­скія Епархіальныя Вѣдомости. — С. 15–16; Ки­ши­нев­скія Епархіальныя Вѣдо­мос­ти. — С. 16–17; Чер­ни­гов­скія Епархіальныя Извѣстія. — С. 17–19; Пол­тав­скія Епар­х[иаль­ные] Вѣ­до­мос­ти. — С. 19–20; Ека­те­ри­нос­лав­скія Епархіальныя Вѣдо­мос­­ти. — С. 20–21; Хер­сон­скія Епархіальныя Вѣдо­мос­ти. — С. 21; Во­ро­неж­скія Епар­хі­альныя Вѣдо­мос­ти. — С. 21; Хол­мско-Вар­шав­скій Епархіальный Вѣстникъ. — С. 22–23;

[Грушевський М.]*. Сбор­никъ Хер­сон­ска­го зем­ства. — С. 23–24.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Кеп­пенъ Ѳ. П. Къ ис­то­ріи тар­па­на въ Рос­сіи // ЖМНП. – 1896. – [Кн.] I. – C. 96–171; Ану­чинъ Д. Н. Къ воп­ро­су о ди­кихъ ло­ша­дяхъ и объ ихъ при­ру­че­ніи въ Рос­сіи // [ЖМНП]. – [1896]. – [Кн.] VI. – C. 223–269; [Кн.] VII. – C. 67–95. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ми­лю­ковъ П. Очер­ки по ис­то­ріи рус­ской куль­ту­ры. – СПб., 1896. – Часть I: На­се­ле­ніе, эко­но­ми­че­скій, го­су­дар­ствен­ный и со­слов­ный строй. – VII + 223 с. + кар­та. — С. 2–5;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Рож­ковъ Ни­ко­лай. По­во­ды къ на­ча­лу про­цес­са по Рус­ской Прав­дѣ // ЖМНП. – 1895. – [Кн.] IV. – C. 310–318. — С. 5;

Т[ома­шів­ський] С.[Рец. на публ.:] Gum­plowicz Max. Bischof Bal­duin Gal­lus von Kruszwi­ca, Polens er­ster la­tei­n­i­sch­er Chron­ist // Sit­zungs­­ber­ichte der phi­lo­so­phisch-his­tor­ischen Classe der Aka­de­m­ie der Wissen­schaf­­ten. – 1895. – 36 S. — С. 5–6;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Мил­леръ Вс. Ѳ. Бы­лин­ное пре­да­ніе въ Оло­нец­кой гу­бер­ніи // Рус­ская мысль. – 1894. – [Кн.] III. – C. 1–18; Мил­леръ Вс. Ѳ. Рус­ская бы­ли­на, ея сла­га­те­ли и ис­пол­­ни­те­ли // [Русская мысль]. – 1895. – [Кн.] IX. – C. 143–160; [Кн.] X. – C. 1–19; Мил­леръ Вс. Ѳ. От­го­лос­ки га­лиц­ко-во­лын­скихъ ска­за­ній въ сов­ре­мен­ныхъ бы­ли­нахъ // ЖМНП. – 1896. – [Кн.] VI. – C. 280–326. — С. 6–8;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Pro­chas­ka An­toni. Po­dole len­nem Koro­ny (1352–1430). – Kraków, 1895. – 24 s. (Відбиток: Rozprawy Aka­­demii Umiejęt­noś­ci. Wydział his­to­ryczno-fi­lo­zo­ficz­nyj. – T. XXXII). — С. 8–14;

Х. [Рец. на публ.:] [б. п.]. Кі­ев­скій мит­ро­по­литъ Гри­го­рій Цам­блакъ. Очеркъ его жиз­ни и дѣ­я­тель­нос­ти // Богословский вест­ник. – 1895. – [№] VII–VIII. — С. 15–16;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Шу­­ма­ковъ С. Ак­ты Ли­тов­ской Ме­т­ри­ки о кня­зѣ А. М. Кур­бскомъ и его по­том­кахъ // Кни­го­вѣ­дѣ­ніе. – 1894. – [№] VII–VIII. – C. 17–20. — С. 16–17;

С[и­цін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Кап­те­рев Н. Сно­ше­нія іе­ру­са­лим­скихъ пат­рі­ар­ховъ съ рус­скимъ пра­­­ви­тель­ствомъ съ по­ло­ви­ны XIV до кон­ца XVIII сто­­лѣ­тія // Пра­вос­лав­ный Па­­­лес­тин­скій Сбор­никъ / Из­да­ніе Им­пе­ра­тор­ска­го Пра­вос­лав­на­го Па­лес­тин­ска­­го Об­щес­тва. – СПб., 1895. – Вип. 43. – 508 с. — С. 17–18;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Сѣ­цин­скій Е., свящ. Ис­то­ри­чес­кія свѣ­дѣ­нія о при­хо­дахъ и цер­квахъ По­доль­ской епар­хіи, I: Ка­ме­нец­кій уѣздъ // Тру­ды По­доль­ска­го Епар­хі­аль­на­го Ис­то­ри­ко-ста­тис­ти­чес­ка­го ко­ми­те­та. – Ка­ме­нец, 1895. – Вып. VII. – XI + 611 c. — С. 18–19;

П. [Рец. на публ.:] Ли­ле­ев М. И.  Изъ ис­то­ріи рас­ко­ла на Вѣт­кѣ и въ Ста­ро­ду­бѣ XVII–XVIII вв. – К., 1895. – Вып. I. – XII + 596 c. — С. 19–22;

ЕР-ова. [Рец. на публ.:] Мил­леръ Д. Очер­ки изъ ис­то­ріи и юри­ди­чес­ка­го бы­та ста­рой Ма­ло­рос­сіи. Су­ды зем­скіе, грод­скіе и под­ко­мор­скіе въ XVIII в. – Харь­­ков, 1896. – 181 с. (Відбиток: Сбор­ни­к Харь­ков[ско­го] ис­тор[ико]-фи­л[о­ло­ги­чес­ко­го] об­щ[е­с­тва]. – T. VIII). — С. 22–25;

Л[ип­ков­­ський] С. [Рец. на публ.:] Ли­во­товъ Е. Ге­­ор­гій Ко­нис­скій, ар­хі­е­пис­копъ бѣ­ло­рус­скій // Русское обо­зрение. – 1895. – [№] III, IV, VI. — С. 25–26;

Г[ру­шев­­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Пѣту­ховъ С. Гим­на­зія выс­шихъ на­укъ кн[язя] Без­бо­род­ко въ Нѣ­жи­нѣ // ЖМНП. – 1895. – [Кн.] IX. – C. 72–129. — С. 26–27;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Пи­сан­ня Тро­хи­ма Зінь­ків­сько­го / Зре­дак­ту­вав Ва­силь Чай­чен­ко. – Львів, 1896. – Кн. II. – II + 324 + IV c. — С. 27–28;

Тим­чен­ко Е. [Рец. на публ.:] Ко­роб­ка Н. Звук дж въ ма­ло­рус­скомъ на-рѣ­чіи // Рус­ский фи­ло­ло­ги­чес­кий вес­тник. – 1895. – [№] IV. – C. 223–232. — С. 29;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Мил­леръ В. Ѳ. Сис­те­ма­ти­чес­кое опи­са­ніе кол­­лек­цій Даш­ков­ска­го эт­ног­ра­фи­чес­ка­го му­зея. – Мос­­ква, 1895. – Вып. IV. – I + IV + 108 c. — С. 29–30;

ЕРад-ова. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ Харь­ков­ска­го Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го Об­щес­тва. – Харь­ков, 1896. – T. VIII. – 322 + 47 c. — С. 30–32;

Щ[уров­ський] О. [Рец. на публ.:] От­четъ Им­пе­ра­тор­ской Пуб­лич­ной Биб­лі­о­те­ки за 1892 годъ. – СПб., 1895. – 356 + 29 + 167 с. — С. 33–35;

Гна­­тюк В. [Рец. на публ.:] Жи­тє і Сло­во. Віс­тник лі­те­ра­ту­ри, іс­то­риї і фоль­кльо­ру / Ви­дає Оль­га Фран­ко. – Львів, 1895. – Рік дру­гий. – T. III. – 480 c.; T. IV. – 488 c. — С. 35–42;

Пит­ляр Г. [Рец. на публ.:] Der Aufwand für das öf­fent­li­che Un­ter­ri­chtswesen in den im Reichsrathe ver­tretenen König­rei­chen und Län­dern auf Grund der Erhe­bung des Jahres 1890 // Oes­ter­reichische Sta­tis­tik he­raus­ge­ge­ben von der k[ai­ser­liche]-k[öni­gli­chen] sta­tis­tischen Cen­tral-Com­mi­sion. – Wien, 1895. – Bd. XLII. – Heft I. — С. 42–47;

Г[рушевськ]ий О. [Рец. на публ.:] Эн­цик­ло­пе­ди­чес­кій сло­варь / Из­да­ніе Брок­га­у­за и Еф­ро­на. – СПб., 1895. – T. XVI, по­лу­то­мъ I–II: Кон­кордъ–Ку­лонъ. – 960 с. — С. 47–48.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 49–50.

[Додатки]

З То­ва­рис­тва:

[б. п.]. Ді­яль­ність сек­ций за тре­ти­ну р. 1896, май–сер­пень. — С. 1–2;

[б. п.]. [Пе­ре­лік ос­тан­ніх ви­дань То­ва­рис­тва]. — С. 2.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001462