Том 8 (VІІІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІІІ— Львів, 1895. —  Кн. ІV. — XVI+[1]+174 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Фран­ко І. Вар­ла­ам і Йо­а­саф, ста­рох­рис­ти­ян­ський ду­хов­ний ро­ман і єго лі­те­ра­тур­на іс­то­рия. — С. 1–28;

Гру­шев­ський М. “По­хва­ла В[е­ли­ко­му] кн[язю] Ви­тов­ту”, кіль­ка уваг про склад най­дав­ній­шої русь­ко-ли­тов­ської лі­то­пи­си. — С. 1–16;

Сту­дин­ьский К. Па­не­ґі­рик “Eυφονια ве­се­ло­брмя­чая”, пось­вя­че­ний Пет­ро­ви Мо­ги­лі в р. 1633. [До­дато­к: ори­гі­на­льний тек­ст Пане­гі­рика]. — С. 1–12;

Ко­нись­кий О. Я. Про­ба улаш­­то­ва­н­ня хро­ноль­о­ґії до тво­рів Та­ра­са Шев­чен­ка. Час­ти­на пер­ша. Прись­вя­чую про­фе­со­ро­ви М. С. Гру­шев­сько­му. — С. 1–20.

Miscellanea

Гру­шев­ський М. При­міт­ки до тек­сту Га­лиць­ко-во­лин­ської лі­то­пи­си. — С. 1–5;

Гру­шев­ський М. На­дан­нє Ори­шев­сько­му Ко­пис­те­ри­на та Гай­си­на. [Додаток: оригінальний текст документа]. — С. 5–8;

Ма­ка­руш­ка О. Ку­рен­да пе­ре­мис­ко­го епис­ко­па Іва­на Сні­гур­ско­го з р. 1827. При­чи­нок до іс­то­­риї на­шої цер­кви від ча­су ре­він­ди­ка­циї (1772) Га­ли­чи­ни до Ав­стриї. [Додаток: ори­гінальний текст документа]. — С. 8–12.

Наукова хроніка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1894. [Про­дов­жен­ня]:

[Гру­шев­ський М.]*. Жи­вая Ста­ри­на. — С. 1–2; Ви­зан­тій­ский Вре­мен­никъ. — С. 2–4;

Ч[ер­­няхів­ський] О. На­уч­ноє обоз­рѣ­ніє. – Ч. 33–45. — С. 4; На­у­ка і Жизнь. – Ч. 31–32. — С. 4–5; Врачъ. — С. 5–6;

С-а. Рус­ская Ме­ди­ци­на. – Ч. 4–5. — С. 6–7;

Ч[ер­ня­хів­ський] О. Зем­скій Врачъ. – Ч. 7–8, 11–12. — С. 7–8;

Л[евиць­кий] Ю. Kwar­tal­nik his­to­ryczny. – Rocz. XIII. — С. 8–13;

Г[на­тюк] В., [Грушев­ський М.]*. Wisła. — С. 13–17;

Т[ер­лець­кий] О. Atene­um. – T. II. – Cz. 2. – S. 202–221. — С. 17–18;

[Гру­шев­ський М.]*. Przewod­nik nau­ko­wy i lite­rac­­ki. — С. 18;

К[али­тов­ський] І. Ar­chiv für slav­ische Phi­lo­lo­gie. – Bd. XVI. – S. 1–640. — С. 18–21;

[Гру­шев­ський М.]*. Byzan­tin­ische Zeitschrift. — С. 21–22.

По­яс­нен­ня ав­тор­ських іні­ци­я­лів в “Ог­ля­ді ча­со­пи­сей за р. 1894”. — С. 22.

Бібліоґрафія (рецензиї й справоздання)

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Щеп­кинъ С. Скан­ди­нав­скій об­рядъ пог­ре­бе­нія съ ко­раб­лемъ // ЖМНП. – 1894. – [Кн.] IX. – C. 38–61. — С. 1–3;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Пет­ров­скій Н. Ф.  Древ­­ніе араб­скіе до­рож­ни­ки по сред­не-азі­ат­скимъ мѣс­тнос­тямъ, вхо­­дя­­щимъ въ нас­то­я­­щее вре­мя въ сос­тавъ рус­скихъ вла­дѣній. – Таш­кент, 1894. – V + 60 c. — С. 3–4;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Бѣловъ С. А. Рус­­ская ис­то­рія до ре­фор­мы Пет­ра Ве­ли­ка­го. – СПб., 1895. – V + 479 + 8 c. — С. 4–9;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Шах­ма­товъ А. Къ воп­ро­су объ об­ра­зо­ва­ніи рус­скихъ на­рѣ­чій // Русский филоло­гичес­кий вестник. – 1894. – Кн. IV. – C. 1–12. — С. 9–14;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ха­ру­зинъ Н. Къ воп­ро­су объ ас­си­ми­ля­ці­он­ной спо­соб­нос­ти рус­ска­го на­ро­да // Этнографическое обозре­ние. – [№] IV. – C. 43–78. — С. 14–16;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Го­родъ Ка­ме­нецъ-По­доль­скій. Ис­то­ри­чес­кое опи­са­ніе свя­щен­ни­ка Е. Сѣцин­ска­го. – К., 1895. – VIII + 247 c. + 24 рис. — С. 16–18;

Л[отоцький] О. [Рец. на публ.:] Н. М. О прош­ломъ По­до­ліи. – Ка­ме­нец-По­доль­ский, 1895. – 46 с. — С. 18;

П. [Рец. на публ.:] Па­дал­ка Л. Бы­ла ли на ос­тро­вѣ То­ма­ков­кѣ За­по­рож­ская Сѣчь. – К., 1893 (Відбиток: Киевская Старина. – T. V); Па­дал­ка Л. По воп­ро­су о су­­щес­тво­ва­ніи За­по­рож­ской Сѣ­чи въ пер­­выя вре­ме­на за­по­рож­ска­го ка­за­чес­тва. – К., 1894 (Відбиток: Киевская Старина). — С. 18–26;

Щ[уровський] О. [Рец. на публ.:] Лѣ­то­пи­сецъ Рус­скій (Мос­ков­ская Лѣ­то­пись) по ру­ко­пи­си А. Н. Ле­бе­де­ва. – Мос­ква, 1895 (Відбиток: ЧО­ИДР). — С. 26;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Ак­ты Мос­ков­ска­го го­­су­дар­ства / Из­дан­ные Им­пе­ра­тор­скою Ака­де­мі­ею На­укъ подъ ре­дак­ці­ею Н. А. Попо­ва. Раз­ряд­ный при­казъ, Мос­ков­скій столъ. – СПб., 1890–1894. – Т. I: 1571–1634. – XLIV + 767 c.; T. II: 1635–1659. – XLV + 773 c. — С. 26–29;

В. І. [Рец. на публ.:] Źródła dziejowe. – Warszawa, 1894. – Tom XX: Pols­ka XVI wie­ku pod względem geo­graf­iczno-sta­tys­­tycznym. T. IX: Ziem­ie Ruskie – Ukrai­na (Ki­jów–Bra­cław), dział I, op­isane przez Ale­x­an­dra Jab­ło­­nowskiego. – 89 + 185 + XXVI s. — С. 29–32;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Źródła dziejowe. – Warszawa, 1894. – T. XXI: Pols­ka XVI wieku pod wzglę­dem geo­­graf­iczno-sta­tys­tycznym, t. X: Ziem­ie Ruskie: Ukrai­na (Ki­jów-Bra­cław), Dział II-gi, op­i­sa­ne przez Ale­xan­­dra Jabło­nowskiego. – II + 654 + LI s. — С. 32–34;

[б. п.]. [Рец. на публ.:] Му­хинъ Н. Кі­е­во-Брат­скій учи­лищ­ный мо­нас­тырь. Ис­то­ри­чес­кій очеркъ. – К., 1893; Ка­ма­нинъ И. Еще о древ­нос­ти брат­ства и шко­лы въ Кіе­вѣ. – 1895. – 20 с. (Відбиток: Чте­ния в Ис­тор[ичес­ком] об­щес­тве [Нес­то­ра-ле­то­пис­ца]. – T. IX). — С. 34–39;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Евар­ниц­кій Д. И. Ис­то­рія За­по­рож­скихъ ко­за­ковъ. – СПб., 1895. – T. II. – 624 c. + план. — С. 39–44;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Про­ше­ніе сот­ни­ковъ Чер­ни­гов­ска­го пол­ка о ко­за­чь­ихъ оби­дахъ, по­дан­ное имп[ератрице] Ели­за­ве­тѣ въ 1744 г. // Приложение к Киевской Стари­не. – К., 1894. – [№] IV. – 20 c. — С. 44–45;

Г[рушев­ськ]ий О. [Рец. на публ.:] Ан­дрі­ев­скій А. Ком­мис­сія 1749 г. для раз­бо­ра вза­­им­ныхъ пре­тен­зій та­таръ и за­по­рож­цевъ. – К., 1895. – 23 с. (Відбиток: Чте­ния в Ист[ори­чес­ком] общ[ес­тве] Нес­т[ора]-лет[опис­ца]. – T. IX). — С. 45–46;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ла­за­рев­скій Ал. Очер­ки, за­мѣт­ки и до­ку­мен­ты по ис­то­ріи Ма­ло­рос­сіи, [вып.] II. – Ки­ев, 1895. – 146 с. + 3 ри­с. (Відбиток: Киев­ская Старина. – 1893–1895). — С. 46–48;

Л[ипковський] С. [Рец. на публ.:] Га­­па­но­­вичъ По­лі­евктъ, свящ. Судь­бы Ра­доч­ниц­ка­го мо­насты­ря За­мо­стска­го уѣз­да, Люб­­­лин­ской гу­бер­ніи. – Вар­­ша­ва, 1894. — С. 48–49;

М. К-а. [Рец. на публ.:] Ba­ra­now­­ski M. Materyały do his­to­ryi szkol­nictwa gal­i­cyj­skie­go // [Szkoła]. – [1894]; Bara­now­­ski M. Materyały do his­to­ryi szkół lwowsk­ich // [Szko­ła]. – [1894]; Baranowski M. Szko­ły obwodu sta­nis­ła­wow­skie­go przed 100 la­ty // Szko­ła. – 1894. — С. 49;

П. [Рец. на публ.:] Стад­ниц­кій Ав­ксен­тій. Гав­рі­илъ Ба­ну­лес­ко-Бо­до­ни, эк­зархъ мол­до-вла­хій­скій (1802–1812) и мит­ро­по­литъ ки­ши­нев­скій (1813–1821). – Ки­ши­нев, 1894. –  XVI + 374 + LIV c. + пор­трет. — С. 49–50;

Бі­лец­кий В. [Рец. на публ.:] Же­ле­хов­скій Юс­тин. Іо­аннъ Снѣ­гур­скій, его жизнь и дѣ­я­тель­ность въ Га­лиц­кой Ру­си. – Львов, 1894. – VI + 179 c. — С. 50–53;

П[аньків­ський] К. [Рец. на публ.:] Пес­ков­скій М. Л. К. Д. Ушин­скій, его жизнь и дѣ­я­­тель­ность. Бі­ог­ра­фи­чес­кій очеркъ // Б­іог­ра­фи­чес­кая біб­лі­о­те­ка Ф. Пав­лен­ко­ва. – СПб., 1893. – 80 с. — С. 53–54;

Л[о­тоцький] О. [Рец. на публ.:] Пап­­ковъ А. Цер­ков­ныя брат­ства. Крат­кій ста­тис­ти­чес­кій очерк о по­ло­же­ніи цер­ков­ныхъ братствъ къ на­ча­лу 1893 г. – СПб., 1894. – 1 + 146 с. (На­пе­ча­та­но на ос­но­ве при­ка­за обер-про­­ку­ра­то­ра Си­но­да). — С. 54–55;

Б. [Рец. на публ.:] Ума­нець М., Спіл­ка А. Сло­варь ро­сий­сько-ук­ра­їн­ський. – Львів, 1893. – T. I: А–К. – 318 c.; Львів, 1895. – T. II: Л–П. – 286 + IV c. — С. 55–58;

Кор­ду­ба М. [Рец. на публ.:] Krček Fr. Pisan­ki w Ga­li­­cyi // Szkoła. – 1894. — С. 58–61 + 3 іл.;

Щу­ров­ський О. [Рец. на публ.:] Tau­ri­ca. Опытъ ука­за­те­ля со­чи­не­ній ка­са­ю­щих­ся Кры­ма и Тав­ри­чес­кой гу­бер­ніи во­об­ще / Сос­та­вилъ Ар­се­ній Мар­ке­вичъ // Из­вѣс­тія Тав­ри­че­ской уче­ной ар­хив­ной ком­мис­сіи. – Сим­фе­ро­поль, 1894. – № 20. – III + 395 c. — С. 61–62;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] От­­четъ Им­пе­ра­тор­ской Пуб­­лич­ной биб­лі­о­те­ки за 1891 годъ. – СПб., 1894. – 207 + 62 с. — С. 62–63;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Бер­тен­сонъ. По югу Рос­­сіи. – СПб., 1894. – Вып. I. – 66 c. — С. 63.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 63–64.

Додаток

Фран­ко І. Вар­ла­ам і Йо­а­саф. Ри­сун­ки і про­би тек­сту із кре­хів­сько­го ру­ко­пи­су XVI в. До­да­ток до роз­від­ки “Вар­ла­ам і Йо­а­саф”. — С. I–XVI + 10 іл.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001457