Том 6 (VІ). 1895 р.

Записки товариства імені Шевченка : видавництво, присьвячене науці і письменству україньско-руского народу / Впорядкував Михайло Грушевський. — Т. VІ— Львів, 1895. —  Кн. ІІ. — [2]+192 с.

_________________________

Зміст: 

[Наукові статті]

Ве­лич­ко Г. По­лі­тич­ні і тор­го­вель­ні вза­є­ми­ни Ру­си і Ви­зан­тиї в X і XI сто­лі­тю: [Вступ]; [1.] Ґеоґрафія Руси і Византийского ці­сар­ства; [2.] Політичні взаємини; [3.] Торговельні взаємини. — С. 1–36;

Ма­ка­руш­ка О. Su­pli­ka sukces­sorow Gon­ty y Zeleznia­ka, пам­флєт по­лі­тич­ний з ча­сів пер­­шо­го роз­бо­ру Поль­щі. [Додаток: текст памфлету]. — С. 1–6;

Фран­ко І. Най­мич­ка Т. Шев­чен­ка. Вик­лад га­бі­лі­та­ций­ний, ви­го­ло­ше­ний у львів­ськім уні­вер­си­те­ті 18 лю­то­го 1895. — С. 1–20;

Гру­шев­ський М. Ар­хив скар­бу ко­рон­но­го в Вар­ша­ві. За­міт­ка ар­хе­оґ­ра­фіч­на. — С. 1–4;

[Не­ща­ди­мен­ко М.]. Па­толь­о­ґіч­ні пе­ре­мі­ни в яєч­ку (му­ді) при де­я­ких ін­фек­ций­них хо­ро­бах. — С. 1–4.

Mis­cel­lanea

Фран­ко І. Біб­лі­оґ­ра­фіч­на рід­кість. — С. 1–4;

Гру­шев­ський М. “Ста­тут дру­ко­ва­ний”. — С. 4–5;

Гру­шев­ський М. Ки­їв­ський каш­­телян і ко­за­ки. [Додаток: текст документа]. — С. 5–9;

Гру­шев­ський М. Слобо­­да Пол­та­ва в 1630 р. [Додаток: текст доку­мен­та]. — С. 10–11;

Гру­шев­ський М. По­хо­рон­не по­ле ка­мен­но­го ві­ку в с. Че­хах (пов[іт] Брід­­ський). — С. 11–12.

На­у­ко­ва хро­ні­ка

Ог­ляд ча­со­пи­сей за р. 1894:

[Гру­шев­ський М.]*. [Вступ]. — С. 1–2; За­пис­ки [НТШ]. — С. 2; Ча­со­пись Прав­ни­ча. — С. 2;

[Гру­шев­ський М.], Ф[іларет] К. Зо­ря. — С. 2–6;

К[алитовський] І, [Гру­шев­ський М.]*. Прав­да. — С. 6–12;

Г[натюк] В. Жи­тє і Сло­во. — С. 12–15; На­род. — С. 16–17; Учи­тель. — С. 17; Ді­ло. — С. 17;

З[арем­ба] Р., М[а­ка­­руш­ка] О. Ки­їв­ська Ста­ри­на. — С. 18–37.

Біб­лі­оґ­ра­фія

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Те­бень­ковъ М. М. Про­ис­хож­де­ніе Ру­си, опытъ вве­де­нія къ ис­то­ріи Рус­ска­го на­ро­да. – Тиф­лис, 1894. – Часть I: Древ­не Рос­сы. – 196 + 2 с. — С. 1–2;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Па­мят­ни­ки древ­не-рус­кой цер­ков­но-учи­тель­ной ли­те­ра­ту­ры. – СПб., 1894. – Вып. I: со­дер­жа­щій по­у­че­нія Лу­ки Жи­дя­ты, м[ит­ро­по­ли­та] Ил­ла­рі­о­на, Ѳе­о­до­сія Ве­л[и­­ко­­го] и Ки­ри­ла Ту­ровск[ого] // Изд[ание] жур­на­ла Стран­­никъ / Под ред. А. И. По­­но­ма­ре­ва. – V + 198 c. — С. 2–5;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Ни­кит­скій А. И. Къ воп­ро­су о мѣрахъ въ древ­ней Ру­си. – СПб., 1894. – 48 с. (Відбиток: ЖМНП. – 1894. – [Кн.] IV). — С. 5;

Г[ру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Онеж­скія бы­ли­ны, за­пи­сан­ныя А. Ѳ. Гиль­фер­дин­гомъ лѣ­томъ 1871 г. // Сбор­ник ОРЯС АН. – СПб., 1894. – Изд. 2. – T. I. – XX + 62 + 597 c. — С. 5–6;

А. Д. [Рец. на публ.:] Лин­ни­чен­ко И. А. Чер­ты изъ ис­то­ріи сос­ло­­вій въ юго­за­пад­ной (Га­лиц­кой) Ру­си XIV и XV в. Из­слѣ­до­ва­ніє. – Мос­ква, 1894. – VI + 240 c. — С. 6–20;

С[ицін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Ар­хивъ Юго-За­пад­ной Рос­сіи, из­да­ва­е­мый Ком­мис­сі­ей для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – К., 1893. – Часть 8. – Т. I: Ма­те­рі­а­лы для ис­то­ріи мѣс­тнаго уп­рав­ле­нія въ свя­зи съ ис­то­ріей сос­лов­ной ор­га­ни­за­ціи. Ак­ты Бар­скаго ста­рос­тва XV–XVII в. – II + 126 + 372 c. + 1 табл.; Ар­хивъ Юго-За­пад­ной Рос­сіи, из­да­ва­е­мый Ком­мис­сі­ей для раз­бо­ра древ­нихъ ак­товъ. – К., 1894. – Часть 8. – T. II: Ак­ты Бар­ска­го ста­рос­тва XVII–XVIII в. – 274 + 495 с. + 1 кар­та. — С. 20–23;

С[и­цін­ський] Ю. [Рец. на публ.:] Гру­шев­скій М. Бар­ское ста­рос­тво. Ис­то­ри­чес­кіе очер­ки. – 1894. – VI + 308 c. + 1 табл.; Гру­шев­скій М. До­пол­ни­тель­ныя гла­вы къ из­слѣ­до­ва­нію “Бар­ское ста­рос­тво, ис­то­ри­­чес­кіе очер­ки”. – К., 1894. – С. 309–400 + 1 кар­та. — С. 23–25;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Ило­вайскій Д. Смут­ное вре­мя Мос­ков­ско­го го­су­дар­ства (Смут­ное де­ся­ти­лѣ­тіе рус­кой ис­то­ріи 1603–1613), окон­ча­ніе ис­то­ріи Рос­сіи при пер­вой ди­нас­тіи. – Мос­ква, 1894. – 343 с. — С. 25–28;

Л[отоць­кий] О. [Рец. на публ.:] Пол­тав­ская бит­ва и ея па­мят­ни­ки / Сос­та­ви­ли: пре­по­да­ва­тель Пет­ров­ска­го Пол­тав­ска­го ка­дет­ска­го кор­пу­са И. Фр. Пав­лов­скій и офи­церъ-вос­пи­та­тель ка­­пи­танъ В. Мих. Стар­ков­скій. – Пол­та­ва, 1894. – 124 + 24 + III c. — С. 28;

Лав­рець­кий С. [Липковський С.]. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ им­пе­ра­тор­ска­го рус­ска­го ис­то­ри­чес­ка­го об­щес­тва. – СПб., 1894. – Т. 93. — С. 28–30;

Бар­він­ський Е. [Рец. на публ.:] Fink­el Ludwik. His­to­rya uniwer­sytetu Lwow­skiego do r. 1869. – Lwów, 1894. – 344 + XVI s. — С. 30–33;

[Гру­шев­ський] М. [Рец. на публ.:] Star­zyń­ski Stan­isław. His­­to­rya uniwer­sytetu Lwow­skiego. – Lwów, 1894. – Część II: 1869–1894. – 442 s. — С. 33–37;

Г[на­тюк] В. [Рец. на публ.:] Ба­га­лѣй Д. И. Опытъ ис­то­ріи Харь­ков­ска­го уни­вер­си­те­та (по не­из­дан­нымъ ма­те­ріа­ламъ). – Харь­ков, 1894. – Т. I (1802–1815). – Вып. 1. – 202 с. (Пе­ред­рук: За­пи­ски Харь­ков­ско­го уни­вер­си­те­та). — С. 37–40;

В. І. [Рец. на публ.:] Фран­ко Іван. Етімо­ло­гія і фо­не­ти­ка в юж­но-рус­кій лі­те­ра­ту­рі. – Ко­ло­мия, 1894. – 30 с. (Пе­редрук: На­ро­д). — С. 40;

Ко­пач І. [Рец. на публ.:] Щу­рат В. За-мѣт­ки до по­е­мы Та­ра­са Шев­чен­ка “Чер­нець”. – Львів, 1894. – 38 с. (Пе­ред­рук: Ді­ло). — С. 40–42;

Ка­ли­тов­ский І. [Рец. на публ.:] Ус­ти­мен­­ко Т. М. Се­ло Зу­ев­цы, Мир­го­род­ска­го уѣз­да, Пол­тав­ской гу­бер­ніи. Ис­то­­ри­ко-эт­ног­ра­фи­чес­кій очеркъ. – Пол­­та­ва, 1894. – 131 с.. — С. 42–43;

Ко­лес­са Ф. [Рец. на публ.:] Ма­ло­рус­скія пѣс­ни, собр. Я. П. Но­виц­кимъ. – Харь­ков, 1894. – 112 с.  (Відбиток: Сбор­ни­к Харь­­ков­ско­го ист[ори­ко]-фи­ло­ло­гич[ес­ко­го] об­щес­тва. – T. VI). — С. 43–47;

Ко­лес­са Ф. [Рец. на публ.:] Ма­ло­рус­скія сказ­ки, пре­да­нія, пос­ло­ви­цы и по­вѣрья, за­пи­сан­ныя И. И. Ман­жу­рою // Сбор­никъ Харь­ков­[ско­го] ист[ори­ко]-фи­л[о­ло­ги­чес­ко­го] общ[ес­тва]. – T. VI. — С. 47–48;

Гна­тюк В. [Рец. на публ.:] Ма­те­ріа­лы по эт­ног­ра­фіи Но­во­рос­сій­ска­го края, соб­ран­ные въ Ели­са­вет­­град­скомъ и Алек­сан­дрій­скомъ уѣз­дахъ Хер­сон­ской гу­бер­ніи В. Н. Яс­тре­бо­вымъ. I: Су­е­вѣ­рія и об­ря­ды; II: Ле­ген­ды, сказ­ки и разс­ка­зы. – Одес­са, 1894. – 202 с.. — С. 48–60;

Ло­бан­ський О. [Рец. на публ.:] Ди­ка­ревъ М. А. Прог­рам­ма для эт­ног­ра­фи­чес­ка­го из­слѣ­до­ва­нія на­род­ной жиз­ни въ свя­зи с го­ло­домъ и хо­ле­рою. – Ка­те­ри­но­дар, 1894. – 21 с.. — С. 60–61;

Гру­шев­ський М. [Рец. на публ.:] Сбор­никъ Харь­ков­ска­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. – Харь­ков, 1894. – T. VI: Тру­ды Пе­да­го­ги­чес­ка­го от­дѣ­ла ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­чес­ка­го об­щес­тва. – Вып. II. – XXIII + 274 + 32 + X + 116 c. — С. 61–63;

Кня­же­вич М. [Біляшевський М.]. [Рец. на публ.:] За­рѣц­кій И. А. Гон­чар­ный про­мы­селъ въ Пол­тав­ской гу­бер­ніи. Из­слѣ­до­ва­ніе / Из­да­ние пол­тав­ска­го гу­бер­нска­го зем­ства. – Пол­та­ва, 1894. — С. 63–66;

Груш­ке­вич Я. [Рец. на публ.:] Cybulski N. Pró­ba ba­dań nad ży­wieniem się lu­du wiejskiego w Gal­i­cyi. – Kra­ków, 1894. – 210 s. — С. 66–67.

Ви­дав­ниц­тва й книж­ки, об­го­во­ре­ні в сім то­мі. — С. 68.

 [До­да­ток]

З То­ва­рис­тва:

[б. п.]. За­галь­ні збо­ри На­у­ко­во­го То­ва­рис­тва іме­­­ни Шев­чен­ка. — С. 1–3;

[б. п.]. Ді­яль­ність сек­ций, сі­чень–кві­тень 1895 р. — С. 3–5.

_________________________

Перегляд і завантаження тому: http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky...