НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА B АМЕРИЦІ (діяльність Товариства від 15 травня 2010 року — до 21 травня 2011 року)

21 травня 2011 р. у Нью-Йорку відбулися що­річні Звітні збори НТШ А, на яких Управа зві­тувала про основну працю Товариства у ми­нулому році. Як випливає зі звітів президента, віце-президентів, голів комісій, директорів секцій, голів осередків та директора адміністрації, ро­бота Товариства традиційно здійснювалась у внутрішньому і зовнішньому напрямах.

На 21 травня 2011 р. Товариство об'єднувало 493 члени, у т. ч. 313 звичайних, 130 дійсних, 47 членів-кореспондентів і три почесні. За мину­лий рік, згідно зі звітом Комісії членства (голо­ва В. Петришин), один член відійшов у вічність (М. Зєлик), обрано 18 нових членів (М. Бальмацеда, Г. Білинська, М. Віізе, П. Волощук, О. Гончар, О. Грабович, Р. Дигдало, О. Коцюба, П. Крохмаль, О. Крушельницька, І. Максимчук, І. Мартинюк, В. Михед, О. Михед, Я. Налисник, С. Підзирайло, В. Ткач, Р. Цибрівський), четверо підвищені в членській категорії (Т. Кейс — до дійсного члена, М. Андрейчик, Н. Соневицька, К. Рудницька-Шрай — до членів-кореспондентів).

Обговорення поточної роботи здійснювалось на засіданнях Управи (5 червня, 11 вересня і 4 грудня 2010 р. та 5 березня 2011 р.), питання вирішувались координацією праці з Управою і комунікацією із працівниками.

Триває робота над Енциклопедією української діяспори (головний редактор В. Маркусь, адмі­ністратор Н. Заяць), зокрема над другою книгою американського тому (літери „Л—С"), який мав вийти 2011 р.

Важливе значення має ювілейний Шевчен­ківський проєкт (координатор Г. Грабович) з від­значення 200-річчя від народження патрона Това­риства. Проєкт передбачає три видавничі складові: 1) „Тарас Шевченко в критиці (1839-1861 рр.)" — том прижиттєвої критики (видання передбаче­не до кінця 2011 p.; друга книга, тобто посмертна кри­тика і рецепція 1861 р., має бути підготовлена до кінця 2012 р. — початку 2013 р.); 2) „Taras Shevchenko: A Portrait" — англомов­на наукова монографія про Т. Шевченка, авторства Г. Грабовича (машинопис має бути підготовлений до березня 2012 р.); 3) анг­ломовний збірник науко­вих праць про Шевчен­ка і його добу (на підставі міжнародної конференції; ще в проєкті). Крім того, як внесок у ювілейні заходи до 200-ліття від народження Т. Шевченка, за ініціятивою Міжсекційного інституту джерелознавства (голова Г. Грабович) запропоновано підготувати до кінця 2011 р. факсимільне видання поеми „Гайдамаки" (1841) з ґрунтовними новими статтями Г. Грабовича й О. Федорука.

Президент НТШ А д-р Орест Попович

Активною і продуктивною була діяльність Фінансової комісії (голова Р. Россі). За звітний період НТШ А організувало і провело 28 заходів для громади (координатор В. Махно). У тому числі відбулося дві наукові конференції: 13 ли­стопада 2010 р. — „Модернізм у Києві" (учасни­ки Г. Естрайх, М. Фовлер, І. Макарик, М. Муд­рак, В. Ткач); 5 березня 2011 р. — 31-ша щорічна Наукова Шевченківська конференція (учасни­ки О. Попович, О. Федорук, О. Боронь, Г. Грабо­вич, А. Процик) у Нью-Йорку (в будинку НТШ А). 16 квітня 2011 р. до 25-річчя Чорнобильської трагедії організовано показ документального фільму „Пробач мені, Поліське" і представле­но фотовиставку „Поліське: вкрадене майбутнє". Двічі проводились презентації книжок: 9 жовтня 2010 р. представлено „Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславщини" (т. 3), а 14 травня 2011 р. — спеціяльне число „International Poetry Review" (взяли участь автори та перекладачі М. Найдан, М. Андрейчик, В. Махно, Дз. Орловська, О. По­пович, В. Ткач та В. Фиппс). А 18 грудня 2010 р. відбувся Літературний ярмарок.

Протягом року виголошено 22 наукові доповіді: 11 вересня 2010 р. — „Діяспора та Україна: кон­солідація в добу глобалізації" (Л. Рудницький); 18 вересня — „Українське кіно 2000-х: поновлен­ня дієздатносте" (Д. Десятерик); 25 вересня — „Українська республіканська капеля Олександ­ра Кошиця: шлях на Захід" (В. Гречинський); 2 жовтня — „Академічний підхід та політична кон'юктура у боротьбі за трипільську спадщину в сучасній Україні" (О. Дяченко); 16 жовтня — „Нові тенденції у музичній творчості українських композиторів" (Л. Грабовський); 23 жовтня — „Географія розселення українців у Метрополії Нью-Йорк — Нью-Джерзі: історична ретроспектива та сучасність" (О. Воловина, В. Лопух); 6 листо­пада — „Майже т е саме: про драму Лесі Українки, проблему еліт і народження спільноти" (О. Гале­та); 14 листопада — „Історія української мови у міжвоєнному Підкарпатті: „Граматика" Івана Панькевича" (М. Мозер); 23 листопада — „Нові архівні документи про ставлення ОУН і УПА до поляків та євреїв під час Другої світової війни" (Ю. Шаповал); 4 грудня — „Архівоцид в Україні 1930-1960-х років як закономірний наслідок Голо­домору: втрати населення. Нищення документів" (Г. Боряк), „Спільний українсько-російський під­ручник з історії: спроба реанімації мітичного про­екту" (О. Реєнт); 29 січня 2011 р. — „Мовна політика України: дії влади, думки громадян" (В. Кулик); 5 лютого — „Напучувальна література Київської митрополії між Флорентійською та Берестейською уніями" (В. Зема); 12 лютого — „Літопис УПА як джерело інформації про український визвольний рух під час Другої світової війни" (П. Потічний); 19 лютого — „Архітектурні реконструкції Запо­різької Січі, Чигирина та Батурина XVII-XVIII ст. та розкопки головної резиденції Мазепи у 2010 році" (В. Мезенцев); 26 лютого — „Доступ до світової академічної та наукової інформації — база для розвитку української держави та конкурентоздатности: питання, проблеми та можливості" (М. Фаріон, Т. Ярошенко); 12 берез­ня — „Архіви НТШ А: сучасний стан та перспек­тиви на майбутнє" (К. Давиденко); 13 березня — „До 125-ліття української преси в Америці. Огляд української преси в Америці: від початків до сучасности" (О. Лужницький); 2 квітня — „Хмель­ницький і Липинський в оцінці Михайла Грушевського" (Ф. Сисин); 9 квітня — „Радіологія в Україні: 15 років викладацького досвіду" (Л. Во­линський); 30 квітня — „Цивілізаційний вибір і геополітичні конфігурації в Европі як чинники зовнішньої політики України" (С. Федуняк); 7 трав­ня — „Священні символи України: від палеоліту до сучасности" (Я. Ґеруляк).

Президія річних Звітних зборів НТШ А. Виступає голова Світової ради НТШ — акад. Леонід Рудницький. 21 травня 2011 р.

За минулий рік НТШ А брало участь і в нау­кових засіданнях. 23 березня 2011 р. в Гарварді з ініціятиви Бостонсько-Кембриджського осеред­ку НТШ А і ГУРІ відбувся Шевченківський науковий симпозіюм. Члени Товариства були організаторами, керівниками та учасниками па­нелей на VIII Світовому конґресі International Council for Central and East European Studies 26-31 липня 2010 р. у Стокгольмі (панель „Eurasia and Ukraine: Cooperation by Choice or Default"), на 42-му щорічному з'їзді Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 18-21 листопада 2010 р. у Лос-Анджелесі та ін.

Впродовж звітного року НТШ А продовжу­вало фінансувати проєкти з україністики: пере­клад англійською мовою „Історії України-Руси" М. Грушевського, розкопки у Батурині та Центр демографічних та соціоекономічних українців у США. Товариство призначало видавничі гран­ти (річний бюджет становить 75 тис. дол. США). Відбулося чотири голосування й ухвалено дотації для 12 видань (М. Ковальчук „На чолі Січових стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917-1921 рр."; Пантелеймон Ку­ліш „Зібрання творів. Листи", т. 2; Л. Голова­та „Українське видавництво" у Кракові-Львові 1939-1945", т. 1; М. Посівнич „Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 роках"; М. Рубчак „Mapping Difference: The many Faces of Women in Contemporary Ukraine"; „Російський імперіялізм від Івана Великого до революції 1917 року"; M. Andryczyk „Euphoria, Chaos and A Community of Others: The Intellectual in Post-Soviet Ukrainian Fiction"; „International Poetry Review and Michael Naydan"; Т. Гунчак „Ключові проблеми історіогра­фії у Другій світовій війні"; В. Кравченко „Україна, Імперія, Росія: Вибрані статті з модерної історії та історіографії"; Y. Shevchuk „Beginner's Ukrainian with Interactive Online Workbook"; „Верґілій. Буко­ліки. Ґеорґіки. Малі поеми" у перекладі А. Содомори) та ін.

Новообраний дійсний член НТШ А Роман Самуляк. Зліва направо: д-р Орест Попович, д-р Роман Самуляк, д-р Роман Андрушків. Нью-Йорк, 21 травня 2011 р.

НТШ А активно співпрацює з Україною: про­довжує спонсорувати серійні видання НТШ в Україні („Записки НТШ", „Хроніку НТШ", „Вісник НТШ"), сприяє збору коштів у Фонд потреб НТШ в Україні. Товариство спільно з фундацією „Україна-США" виступило спонсором Математичного кон­курсу для молодих математиків України 2010 р. Журі конкурсу, до якого запрошено видатних ма­тематиків з України, США та інших країн (голова Р. Григорчук), визнало переможцем Андрія Бонда­ренка, асистента кафедри математичного аналізу Механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

НТШ А сприяє НАН України в справі енцикло­педичних видань. На своїх зборах 4 грудня 2010 р. Управа ухвалила рішення про надання представ­никам НАН України (Г. Борякові та О. Реєнтові) можливості скопіювати матеріяли для 6 і 7-го то­мів Енциклопедії української діяспори.

Комп'ютерна комісія (голова В. Василакій) у звітному році придбала й встановила Інстру­ментарій Архівіста (Archivist Toolkit) — комп'ю­теризовану систему архівних даних для забезпе­чення управління архівів. Комісія реалізовує два проєкти. Перший з них передбачає виставлян­ня в Інтернеті 46 українських термінологічних словників (з архіву М. Пежанського). У рам­ках другого проєкту планується упорядкувати, відсканувати та оцифрувати близько 60 тисяч документів української діяспори, що зберігаються у Чикаго, для НАН України.

За звітний період Комісія преси (голова В. Ло­пух) підготувала ряд публікацій про події в НТШ, які надруковано в українських газетах та в Інтернеті (крім репортажів, опубліковано кілька авторських статей).

Видано два числа „Бюлетеня" за 2010 р.: вліт­ку — ч. 29 (45), присвячене річним зборам і новому Статуту НТШ А, у грудні — ч. 30 (46) — „НТШ А на міжнародніх конґресах". Також у квітні 2011 р. видано „Каталог книжок", які спонсорувало НТШ А, у травні — „Адресар" членів Товариства. Надруковано новий Статут НТШ А (надіслано всім членам Товариства) і брошури про НТШ А українською та англійською мовами. Постійно ве­деться фото- і відеохроніка подій в НТШ А.

Бібліотечно-архівна комісія (голова Т. Кейс) забезпечує функціонування архіву та бібліотеки товариства. Архів НТШ (архівіст К. Давиденко- Шрага) налічує понад 250 особових фондів (загаль­ний обсяг понад 300 лінійних футів). За останні два роки до архіву надійшло 23 нові колекції (за­гальним обсягом 132 лінійні фути), з них протя­гом минулого року вісім нових колекцій і додат­ки до восьми чинних фондів (загальним обсягом 100 лінійних футів). Бібліотека НТШ А (директор С. Андрушків) за звітний час поповнилася новими надходженнями, підготовлено дві книжкові ви­ставки („Українці в світі" і „Виставка українських словників 1596-2010").

Під час презентацій нових книжок. Зліва направо: д-р Луїс Гомез, акад. Леонід Рудницький, д-р Марко Чероккі, д-р Бернард Блюменталь. 29 березня 2011 р.

У звітному році Математично-фізично-технічна секція (директор Р. Андрушків) збільшилася на чотири члени. Крім організації Математичного конкурсу, секція провела дві конференції: 15 трав­ня 2010 р. та 21 травня 2011 р.

Філологічна секція (директор Л. Залеська Онишкевич) провела засідання 15 травня 2010 р., під час якого виголошено доповіді Р. Михайлик і В. Василакія. З огляду на значне число бібліотека­рів серед членів секції виникла пропозиція ство­рити окрему Бібліотекарську секцію.

Подібно члени Секції історичних, суспільних і правничих наук (директор А. Процик) беруть участь у міжнародних конференціях, громадсь­ких святах та інших заходах. Окрім згаданих конференцій, представники секції виголосили доповіді на 25-му Конґресі Spolecnosti pro vedy a umeni 28 червня — 3 липня 2010 р. у м. Таборі, Чехія (А. Процик); на форумі Товариства „Свята Софія" й осередку НТШ А у Філядельфії 24 берез­ня 2011 р. (М. Богачевська-Хом'як); на міжнародній конференції „Nonconformism and Dissent in the Soviet Block: Guiding Legacy or Passing Memory?" 30 березня — 1 квітня 2011 р. у Колюмбійському університеті (О. Мотиль і А. Процик).

Окремо аналізується робота осередків НТШ А у Філядельфії (голова Я. Заліпський), Вашингтоні (голова Б. Урбанович, до грудня 2010 р. — Б. Глинський) і Детройті (голова Л. Гевко).

Зі звіту про роботу НТШ А