Том 235 (CCXXXV). Праці Археологічної комісії

Праці Археологічної комісії: статті, матеріали, критика та бібліографія.

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові 

Редактори Тому:
Микола БАНДРІВСЬКИЙ
Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА
Олег КУПЧИНСЬКИЙ  

 

ЗМІСТ

Від редакторів тому … 5-16

СТАТТІ

Олександр СИТНИК. Пластини мустьєрської стоянки Пронятин і питання еволюції левалуазьких індустрій … 19-37

Юрій КОЛОСОВ, Вадим СТЕПАНЧУК. Новий тип середньопалеолітичної індустрії у Східному Криму … З8-61

Вадим СТЕПАНЧУК. До питання про просторову класифікацію мустьєрських індустрій … 62-69

Дмитро НУЖНИЙ. Експерименти з використання вкладеневої метальної зброї пізньопалеолітичних і мезолітичних мисливців Гірського Криму … 70-92

Леонід ЗАЛІЗНЯК. Неолітизація України та проблема формування генетичного підґрунтя індоєвропейців … 93-110

Тамара МОВША. Зв'язки Трипілля-Кукутені зі степовими енеолітичними культурами (До проблеми індоєвропеїзації Європи) … 111-153

Тарас ТКАЧУК. Мальований орнамент посуду Трипілля-Кукутені як джерело вивчення світосприймання населення доби енеоліту (етапи ВІІ — СІІ — γІІ). Методологічні аспекти проблеми … 154-174

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Проблеми історії трипільських племен Західної Волині, межиріччя Західного Бугу та Дністра … 175-192

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Основні періоди розвитку висоцької культури (За матеріалами поховальних пам'яток) … 193-247

Надія ГАВРИЛЮК. Базова галузь економіки степових скіфів … 248-262

Іван ПОПОВИЧ. Хронологія куштановицьких пам'яток … 263-285

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Чинбарство у Північній Буковині в пізньоримську добу: артефакти, технологія, рівень спеціалізації … 286-304

Богдан СТРОЦЕНЬ. Житла пізньоримського часу у Південно-Західній Волині та Західному Поділлі … 305-317

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Про час і мотиви руйнації інгумаційних поховань черняхівської культури … 318-342

Павло ПЕНЯК. Заселення слов'янами Тисо-Дунайської улоговини … 343-357

Володимир ТЕРСЬКИЙ, Святослав ТЕРСЬКИЙ. З історії дослідження літописного Звенигорода … 358-372

МАТЕРІАЛИ

Фінальнопалеолітична кременеобробна майстерня у Вислій Балці на Дінці. — Олександр КОЛЕСНИК, Юрій КОВАЛЬ … 375-402

Виробничий комплекс пізньопалеолітичного шару стоянки Ігровиця І. — Олександр СИТНИК, Микола ЛЕВЧУК … 403-423

Нові матеріали до археологічної карти палеоліту Житомирського Полісся. — Юрій КУХАРЧУК … 424-432

Дослідження курганів доби бронзи в селі Дорогощі на Волині. — Йон ВИНОКУР, Анатолій ГУЦАЛ, Валерій МЕГЕЙ … 433-465

Парні поховання висоцької культури. — Микола БАНДРІВСЬКИЙ … 466-486

Скіфські кургани біля села Молдовки на Кіровоградщині. — Сергій МАХОРТИХ, Ігор ТУПЧІЄНКО … 487-503

Нова знахідка бронзових однокільчастих вудил в Україні. — Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Володимир ЗАХАР'ЄВ … 504-510

Поховання поморської культури в Чернелеві-Руському. — Ігор ҐЕРЕТА … 511-516

Залізоплавильні горни перших століть нашої ери на поселеннях біля сіл Ремезівці та Липівці Львівської області. — Володимир ЦИГИЛИК … 517-523

Ротонда 961-962 років у межах найдавнішого городища на Старокиївській горі. — Юрій ДИБА … 524-558

Невідомі церкви на подолі княжого Галича. — Юрій ЛУКОМСЬКИЙ … 559-593

Білокам'яний храм на передмісті давнього Галича. — Юрій ЛУКОМСЬКИЙ … 594-607

Храм Івана Хрестителя на Ринковій площі княжого Лучеська. — Святослав ТЕРСЬКИЙ … 608-618

Рідкісний енколпіон XII століття із княжого Галича. — Юрій ЛУКОМСЬКИЙ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ … 619-622

Справоздання з розкопок в околицях стародавнього Червна влітку 1940 року. — Лев ЧИКАЛЕНКО. Післямова. — Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Михайло ФИЛИПЧУК … 623-637

Праця українських археологів в еміграції (В. Щербаківський, Л. Чикаленко, І. Борковський). — Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА … 638-642

Архів Вадима Щербаківського в Лондоні. — Дорота ШКРОМИДА, Людмила ПЕКАРСЬКА … 643-648

Західноукраїнський археолог Михайло Клапчук. — Лариса КУЛАКІВСЬКА … 649-652

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Тарас РОМАНЮК. Історично-археологічні дослідження Галича (Основні праці за 1947-1998 роки) … 655-670

Микола АНІСЮТКИН, Олександр СИТНИК. "Ю.Г. Колосов, В.Н. Степанчук, В.П. Чабай. Ранний палеолит Крыма. — К.: Наук, думка, 1993. — 222 с., іл., фото" … 670-678

Лариса КУЛАКІВСЬКА. "Riencourt-lѐs-Bapaume (Pas-de-Calais). Un gisement du Paléolithique moyen. Sous la direction d'Alain Tuffreu // DAF.- 1993. — N 37" … 679-683

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Микола ПЕЛЕЩИШИН. "Давня історія України / Редколегія В. Станко, С. Березанська, В. Гладилін, М. Гладких, В. Отрощенко. — К.: Наук, думка, 1997. — 559 с., іл." … 683-688

Олег АНТОНОВИЧ. "Олександр Домбровський. Студії з ранньої історії України. Збірник праць. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — 536 с. (Українознавча бібліотека НТШ. Число 9)" … 689-699

Микола ПЕЛЕЩИШИН. "Л.І. Крушельницька. Чорноліська культура Середнього Придністров'я (За матеріалами непоротівської групи пам'яток). — Львів, 1998. — 224 с., іл., фото" … 699-705

Список ілюстрацій … 707-711

Зміст українською мовою … 713-714

Зміст англійською мовою … 715-716


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХХV

Праці Археологічної комісії

Редактори тому: Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія Ткач

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Комп’ютерний набір: Наталія Авакумова

Художньо-технічне редагування: Роман Голощук

Підписано до друку 30.10.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1998