Том 230 (CCXXX). Праці Секції етнографії та фольклористики

Праці Секції етнографії та фольклористики: статті (фольклористика, етнографія), матеріали, критика і бібліографія

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:

Роман Кирчів
Олег Купчинський

 

ЗМІСТ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. 230 томів "Записок НТШ" … 5—30 (2 іл.)

С Т А Т Т І

ЕТНОГРАФІЯ

Стефан ТАРАНУШЕНКО. Житло на Слобожанщині: [Вступ]; [1.] Лебедин. Заселення та дещо з історії; [2.] Старі хати Харкова; [3.] Лебединський замок; [4.] Лебединські хати; [5.] Селянське житло південної Слобожанщини; [6.] Житло південно-східної Слобожанщини; [Додаток]: Василь ПУЦКО. Післямова. … 33—78

Роман РАДОВИЧ. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини XIX — початку XX століть … 79-106

Михайло ГЛУШКО. Основні типи тяглових засобів колісного транспорту поліщуків XVI—XVIII століть … 107-121

Софія БОНЬКОВСЬКА. До ґенези форм надбаних хрестів українських церков XVI — першої половини XVII століть … 122-141

Ростислав ЗАБАШТА. Хрестограми з мустьєрського часу. До проблеми смислової і формальної аналізи … 142-149

Олег РОМАНІВ. Гуцульські та покутські різьблені свічники-трійці XIX - першої половини XX століть … 150-163

Олена НИКОРАК. Традиційне українське ліжникарство … 164-175

Людмила ГЕРУС. Яворівська народна іграшка; історія розвитку та сучасні проблеми промислу … 176—189

Михайло ГЛУШКО. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини … 190-199

Тетяна ЧАГОВЕЦЬ. Із спостережень над народним каменярством кінця XIX — початку XX століть … 200-211

Микола МОЗДИР. Один із давніх видів поліського рибальства "на посвєт" … 212-215

Роман КІСЬ. З етнографії чукотського оленярства. Як чукотські пастухи "читають" стадо … 216-233

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Степан МИШАНИЧ. Міфологія у творчості Тараса Шевченка … 234-250

Андрій КАУСТОВ. Причинки до вивчення чарівництва в Україні: історично-правовий та культурологічний аспекти … 251-270

Алан ДАНДИС. Від етичних до емічних одиниць у структурному дослідженні казок.271-283

[Додаток]: Олеся БРІЦИНА.Післямова … 284

Олег СМОЛЯК. Типологічний рівень споріднення різночасових варіантів у весільно-обрядовому фольклорі західноподільської Наддністрянщини … 285-300

М А Т Е Р І А Л И

Михайло ВОЗНЯК. Народний календар із Овруччини 50-х років XIX століття у записі Михайла Пйотровського.303-348

[Додаток]: Корнелій КУТЕЛЬМАХ. Післямова … 349-350

Марія ВАЛЬО. Бальтазар Гакет (АКЕ): його подорожі та дослідження побуту і культури Західної України … 351-366

Роман КИРЧІВ. Одна з ранніх фольклористичних праць Галичини … 367-384

Олег АНТОНОВИЧ [Купчинський Олег]. Малодосліджене джерело XV—XVIII століть з історії матеріальної і духовної культури українського народу … 385-395

Ксеня КОЛЕССА. Взаємне листування Філарета Колесси та Михайла Грушевського. Додаток: [тексти листів] … 396-450

Тарас РОМАНЮК. Одинадцять листів Ярослава Пастернака до Володимира Гнатюка. Додаток: [тексти листів] … 451-466

Микола КРЯЧОК. Автобіографічні матеріали Стефана Таранушенка. [Додаток]: 1. Автобіографія Таранушенка Стефана Андрієвича; 2. Реєстр друкованих праць С. Таранушенка … 467-478

Архип ДАНИЛЮК. Музеї просто неба і проблеми їх становлення в Україні … 479-492

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Микола МУШИНКА. Дослідження з етнографії та фольклору русинів-українців у Словаччині та Чехії. Огляд: [Вступ] І. Середина XVI ст. — 1918 р.; II. 1918—1945 рр.; III. 1945—1991 рр … 495-516

Віра БІЛОУС. Публікації з питань етнографії у Галицькій періодиці 50-х років XIX століття … 516-526

Оксана САПЕЛЯК. Питання етнографії на сторінках "Записок НТШ". 1899—1937 роки … 526-535

Іван ГУНЬОВСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "Етнографія України / За редакцією професора С.А. Макарчука. Автори: С. А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, 3.М. Бичко, М.І. Моздир, М.Е. Рожик, О.М. Росінський, — Львів: Світ, 1994. — 520 с." … 536-542

Архип ДАНИЛЮК. Рецензія на публікацію: "Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. — К.: Наукова думка, 1991. — 224 с." … 543-545

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "Кожолянко Г.К. Поселення та житло українців Івано-Франківщини та Буковини // Ніstorіс sites and archives service. - Alberta, 1992. — 99 р.” … 545-549

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "Лопаткевич Тадеуш і Малґожата. Мала сакральна архітектура на Лемківщині. — Нью-Йорк: Фундація дослідження Лемківщини. 1993. — 490 с." … 549-555

Степан ПАВЛЮК. Рецензія на публікацію: "Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. — К.: Наукова думка, 1993. — 240 с." … 555-558

Ростислав КРАМАР. Рецензія на публікацію: "Пісні Тернопільщини. Календарно- обрядова та родинно-побутова лірика. Пісенник / Упорядники: С.І. Стельмащук, П.К. Медведик. — К.: Музична Україна, 1989. — Вип. перший. — 495 с.; Пісні Тернопільщини. Історичні, баладні, жартівливі, танцювальні пісні та коломийки, пісні літературного походження. Пісенник / Упорядники: С. Стельмащук, П. Медведик. — К.: Музична Україна, 1993. — Випуск другий. — 636 с. ” … 559-563

Роман КИРЧІВ. Рецензія на публікацію: "Jakóbiec-Semkowowa Milica. Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby romantyzmu. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1991. — 308 s. — (Slavica Wratisłaviensia. T. LXVII)" … 563-566

Роман КИРЧІВ. Рецензія на публікацію: "Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych / Wibrał, przełożyłs opracował Jan Mirosław Kasjan. — Toruń, 1994. — 438 s." … 567-573

Ортеп ОПІЛЯНСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "З невичерпної криниці. Казки Українських Карпат / Запис І упорядкування М. Зінчука. Художнє оформлення С. Іванова та І. Платової. — Львів: Каменяр, 1994. — 304 с.; Чарівне кресало. Українські народні казки з Волині і Полісся / Запис і упорядкування О. Ошуркевича. Художнє оформлення І. Платової. — Львів: Каменяр, 1995. — 158 с.; Казки Західного Поділля. Антологія / Зібрав і уклав П. Медведик. Художнє оформлення Я. Омеляна. — Тернопіль, 1994. — 350 с, іл.; Писана керниця. Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / Зібрав і впорядкував В. Сокіл. Художник О. Нога. — Львів: Каменяр, 1994. — 206 с. " … 573-578

Григорій ДЕМ'ЯН. Видання українських повстанських пісень … 578-587

Список ілюстрацій … 589—591

Зміст українською мовою … 593-594

Зміст англійською мовою … 595-596


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXX

Праці Секції етнографії та фольклористики

Редактори тому: Роман КИРЧІВ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія Ткач

Підписано до друку 177.12.96

Тираж 500 прим.

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1995


 

Завантажити 230 том Записок НТШ