Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції

Праці Філологічної секції: статті (літературознавство, мовознавство), матеріали, критика і бібліографія

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
Олег КУПЧИНСЬКИЙ  

 

З М І С Т

С Т А Т Т І

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олександра ГНАТЮК. "Богогласник" як антологія духовної поезії XVII-XVIII століть …7-15

Богдана КРИСА. Від риторики до нормативної поетики. XVII-XVIII століття … 16-28

Євген НАХЛІК. Григорій Сковорода як поет-преромантик … 29-45

Андрій СКОЦЬ. Франкова концепція генетичного аналізу художнього твору … 46-59

Яким ЯРЕМА. Становлення Івана Франка як літературного критика і Ґотґольд-Ефраїм Лессінґ: [Вступ]; І. Лессінґ і російські критики та Михайло Драгоманов; II. Перші кроки Івана Франка на полі літературної критики; III. Ес¬тетичні погляди Франка.

Степан ЯРЕМА. Післямова … 60-91

Людмила АВРАХОВА. Леся Українка і англомовна літе¬ратура … 92-101

Юрій ДОМБРОВСЬКИЙ. Василь Щурат – перекладач “Пісні про Роланда” … 10-128

Микола НЕВРЛИЙ. Празька поетична школа … 129-140

Любомир СЕНИК. “Вальдшнепи” Миколи Хвильового в контексті політичної та літературної боротьби … 141-153

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. Поезія Григора Меріяма-Лужницького. Додаток: Уривок з листа О. Лужницького до Л. Рудницького, 9 лютого 1983 р. …154-169

Ярослав ГРИЦЬКОВ'ЯН. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група “Логос” … 170-178

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Українська поезія періоду МУРу … 179-201

Марко ПАВЛИШИН. Аспекти української літе¬ратури в Австралії … 202- 215

МОВОЗНАВСТВО

Тарас ВОЗНЯК. Буття і деякі аспекти мови та мовлення … 216-250

Дмитро ГРИНЧИШИН. Четья 1489 року – видатна конфесійна пам’ятка української мови … 251-276

Інна ЧЕПІГА. Взаємодія української і церковнослов’янської мов XVI століття. На матеріалах перекладів Євангелія … 277-288

Михайло ХУДАШ. До ґенези імені вождя антів, засвідченого істориком готів Йорданом як Boz, Booz, Box … 289-295

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК. Особливе українське діалектне утворення … 296-316

Олекса ГОРБАЧ. Арго чернігівських прошаків і лірників. З присвятою проф[есорові] Д[окто]рові Ярославові Рудницькому … 317-331

Зеновія ФРАНКО. Мова як засіб національної атрибуції літератури … 332-341

Віктор МОЙСЕЄНКО. До питання про українсько-чеські міжмовні зв’язки у другій половині XIX століття в галузі спеціальної та нау¬кової термінології … 342-361

Уляна ГОЛОВАЧ. Із спостережень над етнокультурним компонентом в українських перекладах старогрецької поезії … 362-367

М А Т Е Р І А Л И

Ольга ЛУЧУК. Шекспір у листах Пантелеймона Куліша … 371-376

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Невідомі автографи Івана Франка. Додаток: [тексти документів] … 377-388

Роман КИРЧІВ. Іван Франко і брати Кирчіви: листування. Додаток: І. Листи Богдана Кирчіва; II. Листи Павла Кирчіва; Некролог І. Франка на смерть Б. Кирчіва … 389-427

Петро ЛЯШКЕВИЧ. Листи Остапа Луцького до Івана Франка і “Літературно-наукового вісника”. Додаток:[тексти листів] … 428-448

Марія ТРЕГУБ. Із невідомого листування Василя Стефаника з родиною Морачевських. Додаток: Листи до Юрка Морачевського; Лист до Вацлава Морачевського … 449-456

Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ. Листування Івана Зілинського і Олексія Шахматова. Додаток: [тексти листів] … 457-485

Уляна ЄДЛІНСЬКА. Листи Івана Зілинського до Кирила Студинського. Додаток: [тексти листів] … 486-501

Максим СТРІХА. Микола Лукаш – відомий і невідомий. Додаток: До видавництва “Дніпро” – [тексти трьох творів М. Лукаша] … 502-504

Максим СТРІХА. Микола Лукаш – відомий і невідомий. Додаток: До видавництва “Дніпро” – [тексти трьох творів М. Лукаша] … 505-517

К Р И Т И К А   І   Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я

Мирослав ТРОФИМУК. Рецензія на публікацію: “Maximowicz Ioannes. Dictionarium Latino-Slavonum. 1724 . — Праці Греко-католицької Богословської академії у Львові. А-Philosophia. Український католицький університет ім. св. Климента папи. — Рим, 1991. — Т. 85, Ч. 1. — 995 с.” … 521-525

Андрій СКОЦЬ. Рецензія на публікацію: “Світи Тараса Шевченка: Збірник статей до 175-річчя з дня народження поета. Редактори Лариса М. Л. Залеська-Онишкевич, Леонід Рудницький, Богдан Певний, Тарас Гунчак // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 214. Філологічна секція; Бібліотека Прологу і Сучасности. Ч. 191. 4. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. — 488 с.” … 525-537

Олег БАГАН. Рецензія на публікацію: “Маланюк Євген. Земна Мадонна: Вибране. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві. Фундація ім. Олега Ольжича в Лондоні. — Пряшів, 1991. — 444 + 6 (ненум.) с.” … 538-542

Ярослав РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Жаботинський Володимир: Вибрані статті з національного питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Ізраїля Клейнера. — К.: Республіканська асоціація україністів, 1991. — 136 с.”… 543-548

Мирослава ВЕСНА. Рецензія на публікацію: “Stus Wassyl. Du hast dein Leben nur geträumt. Eine Auswahl aus der Gedichtsammlung Palimpseste von Anna-Halja Horbatsch. — Hamburg: Gerold Appel, 1988. — 153 s.” … 548-553

Мар’ян ДЕМСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Граматика Арсенія Коцака. Підготували Йосип Дзендзелівський, Зузана Ганудель. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві. — Братислава; Пряшів, 1990. — Т. 15, кн. 2. — 320 с.”… 553-558

Михайло КРІЛЬ. Рецензія на публікацію: “Листування українських славіс-тів з Францом Міклошичем . Упорядник І. С. Свєнціцький, археографічне опрацювання, примітки, покажчики О. А. Купчинський, переклад листів М. І. Свєнціцька, відповідальний редактор Я. Д. Ісаєвич. — К.: Наукова думка, 1993. — 400 с.”… 558-564

Ольга КРОВИЦЬКА. Рецензія на публікацію: “Бучко Дмитро. Походження назв населених пунктів Покуття. — Львів: Світ, 1990. — 144 с.”… 564-567

Ярослава ЗАКРЕВСЬКА. Рецензія на публікацію: “Латта Василь. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Наукове і картографічне опрацювання Зузана Ганудель, Ігор Ріпка, Мирослав Сополига. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві. — Пряшів, 1991. — 552 с.”… 567-573

Мар’ян ДЕМСЬКИЙ, Алла СВАШЕНКО. Гуцульщина: Лінгвістичні етюди. — К.: Наукова думка, 1991. — 308 с.”… 573-582

Михайло КРІЛЬ, Петро МЕДBЕДИК. Рецензія на публікацію: “Руська трійця”: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький: Бібліографічний покажчик (1834-1990). Укладач Луїза Ільницька. — Львів: Вид-во ЛНБ ім. В. Стефаника АН України, 1993. — 379 с. [Додаток]: Доповнення до бібліографічного покажчика “Руська Трійця”, 1834-1990 рр. ”… 582-599

Микола ЗИМОМРЯ. Рецензія на публікацію: “Праці Івана Хланти: Ладижець Володимир: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1985. — 87 с.; Жупанин Степан: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1985. — 59 с.; Український фольклор Великої Вітчизняної війни: Бібліографічний покажчик (1945-1985). — Ужгород, 1986. — 75 с.; Угляренко Петро Володимирович: Бібліографіч¬ний покажчик. — Ужгород, 1988. — 71 с.; Письменники Закарпаття – лауреати обласної комсомольської премії імені Д. Вакарова: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1988. — 219 с.; Лінтур Петро Васильович: Бібліографічний покажчик. – Співавтор: І. М. Сенько. — Ужгород, 1988. — 56 с.; Панько Семен: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1991. — 100 с.; Керекеш Юрій: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1992. — 70 с.; Вакаров Дмитро: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1992. — 114 с.”… 599-602

Луїза ІЛЬНИЦЬКA. Рецензія на публікацію: “Бойко Максим. Персональна бібліографія = Personal Bibliography, 1947-1992. Compiled and edited by M. Bojko. — Блумінгтон-Індіанa: Осередок Бібліографії Волині, 1992. — 178 с.”… 602-605

Ангелина КАБАЙДА-САЄНЧУК. Рецензія на публікацію: Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze = Краківські українознавчі зошити. Том І-II. 1992-1993. Pod redakcją Ryszarda Łużnego i Włodzimierza Mokrego. — Kraków — Краків: Швайпольд Фіоль, 1993. — 472 с.”… 606-610

Олексій ОПАНАСЮК. Рецензія на публікацію: “Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. A. Frederick Ungar Book. The Continuum Publishing Company. New York, 1993. — Vol. 5. — 732 р. ”… 610-612

Список ілюстрацій … 613

Зміст українською мовою … 615-617

Зміст англійською мовою … 619-621


 

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXIX

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Підписано до друку 27.12.95

Тираж 1000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1995


 

Завантажити 229 том Записок НТШ