Том 227 (CCXXVII). Праці Секції мистецтвознавства

Праці Секції мистецтвознавства: статті (образотворче та ужиткове мистецтво; архітектура і містобудування), матеріали, критика та бібліографія.

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Володимир ОВСІЙЧУК

Андрій РУДНИЦЬКИЙ  


З М І С Т

Від редакторів тому … 5-11

С Т А Т Т І

ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

Василь ПУЦКО. Візантійське художнє ремесло і Київська Русь … 15-28

Михайло ФІГОЛЬ. Металопластика та інші художні ремесла стародавнього Галича … 29-43

Юрій КОРЕНЮК. Розписи Софійського собору в Києві та деякі тенденції стилістичного розвитку в київському монументальному малярстві XI - першої чверті XII століть бароко … 44-56

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Образотворчі напрями в діяльності майстрів західноукраїнського малярства XVI-XVII століть … 57-87

Володимир ОВСІЙЧУК. Малярі перехідної доби. Роздуми над творчістю художників львівського Ренесансу Федора Сеньковича та Миколи Петрахновича … 88-108

Лариса ДОВГА. Єдність етичного й естетичного в культурі бароко … 109-123

Людмила МІЛЯЄВА. Чудотворні ікони Богородиці в Києві XVII століття та образ любецької Богоматері пензля Івана Щирського … 124-140

Стефан ТАРАНУШЕНКО. Український іконостас (Додаток 1: Федор ШМИДТ. Отзыв о медальном сочинении на тему "Иконография украинского иконостаса, под девизом “Лебедь”; Додаток 2: Василь ПУЦКО. До “Українського іконостасу” Стефана Таранушенка. Замість післямови … 141-170

Олександра СИДОР-ОШУРКЕВИЧ. Українська антимінсна гравюра XVII-XVIII століть … 171-182

Віра СВЄНЦІЦЬКА. Михайло Драган — дослідник монументального мистецтва Західної України. … 183-195

Люба ВОЛОШИН. Митрополит Андрей Шептицький як меценат Олекси Новаківського і його школи … 196-215

АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДІВНИЦТВО

Радослав ЖУК. Повнозначність і культура архітектури … 216-224

Галина ПЕТРИШИН. Історичне становлення форм взаємодії розселення і природної основи у західноукраїнському регіоні … 225-258

Михайло РОЖКО, Юрій ТОКАРСЬКИЙ. Звідні мости — елемент структури оборонних укріплень давньоруського міста. До питання інженерної реконструкції механізму підйому моста … 259-278

Роман МОГИТИЧ. Планувальна структура львівського середмістя і проблеми його датування … 279-288

Ганна КОС. З історії забудови Вірменської дільниці у Львові … 289-295

Валентин ФОМЕНКО. Архітектура в київській гравюрі XVII-XVIII століть … 296-305

Богдан ПОСАЦЬКИЙ. Реконструкція міст Західної України: спадщина і сучасність. З досвіду післявоєнного сорокаліття … 306-316

Микола БЕВЗ. Центр великого історичного міста: шляхи подолання кризи … 317-326

СЛОБОДЯН Василь. Церковна архітектура українців Задунав'я … 327-332

Ігор ЖУК. Іван Левинський — педагог і теоретик … 333-340

Роман ЛИПКА. Архітектор Мирослав-Данило Німців … 341-345

Андрій РУДНИЦЬКИЙ. До історії архітектурної освіти в Західній Україні … 346-364

М А Т Е Р І А Л И

Володимир ВУЙЦИК. Архівні джерела про перебування архітектора Бернардо Морандо у Львові … 367-371

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Два документи до початків біографії Івана Рутковича … 372-378

Ігор ГИРИЧ. Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра … 379-381

Павло ЖОЛТОВСЬКИЙ. Декорація Львова на урочистостях коронації образа Домініканської Богородиці у 1751 році … 382-386

Галина ДЕРГАЧОВА. Забутий львівський пейзаж Антонія Лянге … 387-392

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Статут і протоколи засідань Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові … 393-419

Віта СУСАК. Листи Миколи Федюка та інших кореспондентів у справах М. Федюка до митрополита Андрея Шептицького … 420-434

Дмитро КРВАВИЧ. Мальовила Петра Холодного в каплиці Духовної семінарії у світлі львівської преси 1929 року (Додаток 1: Михайло Драган. Мистецький подвиг; Додаток 2: Свято Духовної семинарії. Промова о[тця] ректора д[окто]ра Йосифа Сліпого при посвяченні молитвенниці; Додаток 3: Свято Духовної семинарії. Слово Високопреосвященного о[тця] митрополита Андрея Шептицького при посвяченні молитвенниці)… 435-449

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. До Історії нищення пам'яток української культури (Додаток: Список произведений, выделенных из фондов Гос[ударственного] Музея Украинского искусства во Львове для передачи в спецфонд Филиала АН УССР г. Львова) … 450-468

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Володимир ОВСІЙЧУК. Рецензія на: “Kłosińska Janina. Ikony. — КKraków, 1973. — 312 s.” … 471-478

Олексій БАТИХАН. Рецензія на: “Мистецька україніка в щорічнику “Памятники культуры. Новые открытия”. — Москва; Ленинград, 1974-1989” …478-493

РОМАНІВ Олег. Рецензія на: “Іванусів Олег-Володимир. Церква в руїні // Бібліотека українознавства. — [Нью-Йорк], 1987. — Т. 56. — 350 с.” … 493-496

Дмитро КРВАВИЧ. Рецензія на: “Овсійчук В. А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок. Друга половина XVII - перша половина XVIII ст. — Київ, 1990. — 400 с.” … 496-500

Ігор ГОЛОД. Рецензія на: “Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Історія, теорія, практика. — Львів, 1990-1993. — Вип. 1. — 92 с.”; “Вип. 2. — 108 с.”; “Вип. 3. — 108 с.”; “Вип. 4. — 124 с.”; … 500

Марія МАКОВЕЦЬКА. Рецензія на: “Мистецькі студії. Журнал історії, теорії, практики української та світової художньої культури. — [Львів], 1991. — Ч. 1. — 80 с.”; “1993. — Ч. 2-3. — 160 с.”; … 501-503

Список ілюстрацій ... 504-506

Зміст українською мовою … 507-508

Зміст англійською мовою … 509-510

 


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXVII

Праці Секції мистецтвознавства

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Володимир ОВСІЙЧУК, Андрій РУДНИЦЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 27.10.94

Тираж 1200 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994


 

Завантажити 227 том Записок НТШ