Том 222 (CCXXII). Праці Історико-філософської секції

Праці Історико-філософської секції: статті (історія, філософія), спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни, матеріали, критика і бібліографія

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ  

 

ЗМІСТ

Від редактора тому … 5-8

СТАТТІ

ІСТОРІЯ

Ігор ШЕВЧЕНКО. Релігійні місії очима Візантії … 11

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV—XVIII ст.) … 28

Іван ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ. Напрями української політичної думки … 45

Ярослав ГРИЦАК. “Молоді” радикали в суспільно-політичному житті Галичини … 71

Михайло ШВАГУЛЯК. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років XX ст. … 111

Степан ЗЛУПКО. “Білі плями”, фальсифікації і концепційні засади дослідження історії української економічної думки … 146

ФІЛОСОФІЯ

Надія ПИКУЛИК. Своєрідність формування тропологічних зразків у духовній культурі Давньої України … 159

Андрій ПАШУК. Проблема “истиннаго человЪка” у філософській концепції Григорія Сковороди … 181

Михайло СКРИННИК. Ідейне підґрунтя українського романтизму … 201

Анатолій КАРАСЬ. Душа культури і дух мислення … 216

Степан ВОВКАНИЧ. Інформаційний підхід до слова … 247

СПЕЦІАЛЬНІ (ДОПОМІЖНІ) ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Перші датування документів за григоріанським календарем у державних установах України XVI ст. … 256

Ніна ГРАБОВА. Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України XVIII ст. … 270

Олена ДЖЕДЖОРА. Проблеми історичної топографії давнього Галича … 292

Антін ДЕМЧУК. Де лежав літописний Всеволож? … 304

Теофіль КОСТРУБА. Всеволож і Всеволозька волость … 308

Іван КРИП'ЯКЕВИЧ. Деякі літописні назви з Галичини … 313

МАТЕРІАЛИ

Два невідомі листи Богдана Хмельницького. — Іван БУТИЧ … 319

Пункти Івана Виговського українським послам на варшавський сейм 1659 року.— Домет ОЛЯНЧИН … 327

Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року. — Олександр ДЗЬОБАН … 351

Незнаний том “Архива Юго-Западной России”. — Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ … 360

Невидані 25-й том і покажчик “Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца”.— Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ … 370

Листи Ілька Борщака до Кирила Студинського. — Галина СВАРНИК … 375

З ІСТОРІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені ШЕВЧЕНКА

Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894 —1913 роках. — Іван КРИП'ЯКЕВИЧ … 392

Археологія у дослідженнях членів НТШ.— Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Дмитро ПАВЛІВ … 412

Про 156-й том Записок Наукового товариства імені Шевченка, який не вийшов друком у 1939 році. — Олег АНТОНОВИЧ … 427

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Сергій ЛИЛИК. Український історик. Журнал Українського історичного товариства. — Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1985-1989. — Ч. 83-103. … 437

Олег РОМАНІВ. Іван Кедрин. У межах зацікавлення. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1986. — 523 с. … 442

Данило КУШПЛІР. Іvаn L. Rudnytsky. Еssауs іn Моdеrn Ukrainian Ніstоrу. — Еdmоnton, 1987. — І-ХХІІ, 497 р. … 448

Оксана РИБАК. Маrthа Воhасhеvskа-Сhоmіаk. Feminists Despite Тhemselves: Women іn Ukrainian Сommunitу Lіfе, 1884-1939. — Еdmоntоn, 1988. — І-ХХV, 460 р. … 454

Ірина БАЛАНЧУК. Археология Украинской ССР: Библиоґрафический указатель. 1918 - 1980 гг. — К.: Наук. думка, 1989. - 559 с. … 457

Раїса ШИЯН. Торгівля на Україні. XIV — середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина. — К.: Наук. думка, 1990.- 408 с. …460

Олена ДЗЮБА, Ольга ІГНАТОВА. Гійом Левассер де Боплан. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення війни. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 1. — 256 с.; Т. 2. — 112 с. … 463

Список ілюстрацій ... 466

Зміст українською мовою … 468

Зміст англійською мовою … 470


 

Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXІI

Праці Історико-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Художній редактор: Василь Сава

Коректор: Світлана Черниш

Підписано до друку 20.07.91

Тираж 3000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1991


 

Завантажити 222 том Записок НТШ