ДЕЩО ПРО ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ СТВОРЕННЯ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ

Створення Пересопницького Євангелія збігаєть­ся з часом проникнення в українські землі рене­сансних впливів. Щоправда, сам матеріял і письмо євангелія відображали ще середньовічні традиції: рукопис на пергаменті й пізній устав у XVI ст. були радше анахронізмом, даниною давнині. Давні ві­зантійські традиції помітні в мініятюрах Пересопницького Євангелія, однак орнамент уже типово ренесансний. Та найбільше ідеї XVI ст. відобра­жає сам зміст рукопису — переклад „из язика блúгарскаго на мову рускую для лепшого вû розумленя люду христіанского посполитого“ та ав­торські коментарі. Називаючи себе „багатогріш ний, слуга або раб Божий“, автор сміливо дає коментар до тексту, висловлює своє ставлення.

Сам факт перекла­ду Святого Письма народною мовою тісно пов’язаний з реалія­ми XVI ст., а саме з Реформацією. Біблію перекладено німець­кою (Мартін Лютер), англійською, фран­цузькою мовами. Ще 1489 р. з’явився чесь­кий переклад Свято­го Письма. Робилося це в рамках основної ідеї Реформації — максимального усунення посередників між людиною і Богом. Малозрозуміла лати­на, подібно як і церковнослов’янська, робила по­стать священнослужителя вкрай необхідною для спілкування людини з Богом та посилювала роль Церкви. Переклад простою мовою давав вірую­чому можливість самому читати духовну літе­ратуру й пізнавати Бога. Крім того, в XVI ст. і в Католицькій, і в Православній церквах духо­венство було здебільшого малоосвіченим: нерід­ко священики настільки погано знали латину чи церковнослов’янську, що не могли відслужити службу, дотримуючись усіх канонів. Тому навіть провідні ідеологи православ’я підтримували ідею перекладу принаймні Євангелія зрозумілою на­роду мовою. Так, Іван Вишенський писав: „Ти ж, простий, неписьменний і покірливий Русине, про­стого і нехитрого Євангелія ся міцно тримай, в нім же живіт вічний тобі сокровенно єсть“.

У XVI ст. реформаційні ідеї поширюються в Польському королівстві та Великому князівстві Литовському, під владою яких перебували тоді українські землі. Перша книга польською мовою вийшла в Кракові в друкарні Флоріана Унглера 1513 р. під назвою „Raj duszny“. 1547 р. в Кенігсберзі надрукована перша книга литовською мовою — „Catechismusa prasty szadej...“ протестанта Мартіна Мажвідаса. 1562 р. у Несвізькій друкарні вий­шов польський переклад Катехизису, який зробив кальвініст Симон Будний (він же переклав поль­ською мовою Біблію).

Загальний вигляд рукописного Пересопницького Євангелія. 1556—1561 рр.Пересопницьке Євангеліє є спробою перекладу Четвероєвангелія з книжної церковнослов’янської на „просту“ народну мову за чеським (на­віть назви розділів тут подано за чесь­кою Біблією 1506 р.) та польським зраз­ками. Думки вчених про місце роботи над цим Євангелієм різ­няться. У передмові до тексту сказано, що переклад розпочато 15 серпня 1556 р. „в двоци монастирі жеславському“. Спершу „двоци“ прочитали як „дівоци“, тобто в жіночому жеславському (заславському) монастирі (нині м. Заслав — Ізяслав Хмельницької обл.). Проте Олександр Грузин­ський віднайшов акт про передачу у володіння монастирю Святої Трійці, заснованому княгинею Заславською, села Дворець (нині Ізяславського р-ну), відтак монастир міг називатися Дворецьким („двоци монастир“). Місцем початку роботи над Пересопницьким Євангелієм названо монастир у волинському селі Двірці (нині Сарненського р-ну Рівненської обл.), а в 6-му т. Енциклопедії укра­їнознавства Двірці розміщено вже на Львівщині. Є твердження, що мініятюри і текст були виго­товлені не у володіннях замовника, а, приміром, у Самборі. Вирішення питання, як видається, за­лежить від результатів мовознавчих досліджень, а саме відповіді на питання: які риси переважають у мові рукопису — південноволинські чи західно-бойківські? Адже очевидно, що на переписувача впливала мова оточення, в якому він працював. Достеменно відомо, що переписування Пересопницького Євангелія завершено 29 серпня 1561 р. у монастирі Пречистої Богородиці в Пересопниці (нині — село Рівненського р-ну Рівненської обл.). Стародавнє місто Пересопниця розташовувалося на березі річок Стубли й Горині. Спочатку це була фортеця, оточена стінами та оборонним земляним валом — „переспою“. З XII ст. Пересопниця стала центром удільного князівства у т. зв. Погоринні: тут князювали сини Юрія Довгорукого Гліб і Андрій, Ізяслав Мстиславич, Василько і Данило Романовичі. У другій половині XIII ст. місто зане­падає і до другої половини XVI ст. остаточно пере­творюється на село.

Появою книги опікувались волинські князі: Анастасія Юріївна Заславська (Гольшанська-Дубровицька), її зять і донька — Іван Федорович Чарторийський та Ганна Кузьмівна Чарторийська (Заславська). Про княгиню А. Заславську відомо з післямови до Пересопницького Євангелія. Вона була донькою дубровицького князя Юрія Іва­новича Гольшанського, близько 1529 р. вийшла заміж за князя Кузьму Івановича Заславського, від якого народила двох дітей — Януша і Ганну. Після смерти чоловіка 1556 р. прийняла чернечий по с три г у заснованому нею ж заславськом у Свято-троїцькому монастирі під ім’ям Параскева і стала тут ігуменею. Померла княгиня 1561 р. Припус­кають, що на мініятюрі Пересопницького Єванге­лія „Євангеліст Іоанн“ є її портретне зображення.

Зять княгині Анастасії князь Іван Федорович Чарторийський походив з молодшої (клеванської) гілки князів Чарторийських. 19 червня 1547 р. він поділив і з братом Олександром володіння батька — князя клеванського і чарторийського Федора Ми­хайловича (помер 1542 р.) — і отримав Клеванське князівство (у тому числі й Пересопницю). Тоді ж одружився з Ганною Кузьмівною Заславською (по­мерла 1582 р.), з якою мав синів Івана та Юрія, доньок Анну, Олену та Катерину. Помер у 1567 р.

Очевидно, що хвороба і згодом смерть замовни­ці — княгині А. Заславської — призупинили роботу над Євангелієм. Про це свідчить і зміна почерку на 155-му аркуші, і сам тривалий час написання цього рукопису. Новим замовником виступив князь І. Чарторийський, котрий переніс написання книги у свої володіння, до монастиря у Пересопниці, де її було закінчено.

З тексту відоме ім’я переписувача, ним став син протопопа Михайло Василевич із Сянока. Про себе він писав, що приступив до роботи, „сподіва­ючись на те слово Тобі Владики і Христа мого, а не по моїй розумітності“. Більшість дослідників, по­чинаючи від Павла Житецького, визнає Михайла Василевича основним переписувачем, переклада­чем і, можливо, ілюмінатором рукопису. Стосовно останнього, то нещодавно з’явилася праця худож­ника і дослідника Лева Скопа, який вважає авто­ром мініятюр Пересопницького Євангелія видат­ного іконописця другої половини XVI ст. Федуска зі Самбора.

Переписувачами зазвичай були ченці або інші духовні особи, котрі мали задовільні знання і на­вики до книгописання, а водночас завзяття і час для такого копіткого заняття. Вони були і пере­кладачами, і часом авторами тексту. В той час книги переписувалися в обладнаних скрипторіях при монастирях. Монастирський статут наказував разом із переписуванням обов’язкове регулярне читання Псалтиря. У передмові і післямові до Пересопницького Євангелія — молитовне звернен­ня до Христа. Автор називає себе „багатогрішний слуга, або раб Божий“, але сміливо дає коментар до тексту, що перекладається, висловлює своє ставлення. У докладних авторських коментарях, викладі правил читання й історії створення текс­ту — вплив західної книгописної школи.

Сторінка Пересопницького Євангелія. Арк. 291Відмінність почерків, якими написаний текст Пересопницького Євангелія, свідчить про те, що його пи­сало           кілька осіб. У рукописі згадуєть­ся ім’я „ченця Григорія, архі­мандрита Пересопницького“, за сприяння якого зроблено переклад. Чи був архиман­дрит Григорій перекладачем, чи тільки ке­рував роботою над книгою — текст про це не повідомляє. Його роль у створенні книги залишається не з’ясованою: чимало дослідників визнають Григорія повно­правним спів­автором рукопису, але їхні опоненти вка­зують на брак прямих доказів і вважають згадку про нього в тексті даниною старшому монастиря, де завершувалось переписування Євангелія. У такому разі мусимо визнати співтворцями Пересопницького Євангелія Михайла Василевича й ін­ших невідомих нам переписувачів. Л. Скоп вважає, що архимандрит Пересопницького Пречистенського монастиря Григорій диктував текст Євангелія, а записував чернець монастиря Михайло Василевич.

Пам’ятна монета Пересопницького Євангелія. 2011 р.Пересопницьке Євангеліє не було унікальним випадком перекладу Святого Письма тогочасною українською мовою. Вслід за ним лише на Волині з’явилися інші богослужбові рукопи­си: Волинське Євангеліє 1571 р. (писане у Воло­димирі), Новий Заповіт у перекладі 1581 р. Вален­тина Негалівського (у м. Хорошеві), Літківське Євангеліє 1595 р. (писане в Луцьку). Були спро­би й надрукувати Святе Письмо народною мовою, як це вже сталося в ба­гатьох европейських країнах. За польськомовною Біблією видання Симона Будного шляхтич Василь Тяпинський-Омелянович близько 1565—1570 рр. переклав „народною мовою“ і видав „Євангеліє“. Вчені сперечаються: звідки був сам В. Тяпинський — з Волині чи Полоцька, відповідно україн­ською чи білоруською мовою видав книгу? Оскіль­ки В. Тяпинський утримував друкарню власним коштом, у передмові він висловлював свої погляди на питання релігії і світобудови. До сьогодні збереглися два неповні примірники Євангелія. Текст пи­сано двома колонками: церковнослов’янський текст і поряд переклад „простою“ мовою. Однак біль­шість ієрархів тогочасної Православної церкви від­стоювала канонічність саме церковнослов’янської мови, тому нею надруковані львівський „Апостол“ 1574 р., Острозька Біблія 1581 р. та наступні ви­дання Святого Письма на українських землях. Можливо, це була своє­рідна антизахідна реак­ція в умовах підготовки та прийняття унії. Про Пересопницьке Єванге­ліє забули, і з 1600 по 1701 р. про нього немає ніяких згадок. Сам Пересопницький мона­стир з усіма книгами, що в ньому зберігали­ся, 1630 р. перейшов до єзутів.

Книга Пересопницьке Євангеліє свого часу стала важливим чинником утвердження живої української мови: представники українського суспільства відчували потребу впроваджувати її в релігійний вжиток. Написане пізнім уставом і багато орнаментоване, Пересопницьке Євангеліє цікавить українських дослідників мови наявними рисами західнобойківських і південноволинських говірок, лексичними церковнослов’янізмами та по­лонізмами.

Григорій САВЧУК